ABDULLA AVLONIY — MILLIY UYG‘ONISH DAVRI O‘ZBEK PEDAGOGIKASINING ASOSCHISI

Authors

  • Muzaffariva Zarina Nizomiy nomidagi TDPU “Tillar” fakulteti 2-bosqich talabasi

Keywords:

tarbiyaviy asar,o'zbek milliy madaniyati, tarbiyaning mohiyati, madaniy hayoti, jadidchilik harakati,ilmiy va pedagogik jarayon,ongli faoliyat.

Abstract

Abdulla Avloniyning ta'lim-tarbiya sohasidagi qarashlari o'zbek xalqining ruhiyati, turmush tarzi, milliy qadriyatlari bilan chambarchas bog'langanligi adibning boy pedagogik merosi ta'lim-tarbiya masalalarini rivojlantirish, uni o'quvchilar qalbida shakllantirishda, axloqiy va ma'naviy barkamol tarbiyalashda milliy maktab va qimmatbaho manba bo‘lib xizmat qilganini o‘rganib chiqilib tahlil qilingan.

References

Abdulla Avloniy..Turkiy guliston yoxud axloq - Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2019. - 96 6et.

Абдулла Авлоний. Танланган асарлар. 1-жилд.-Тошкент.: Маънавият, 1997

“Sadoyi” Turkiston” gazetasi, 1914- yil, 24-son

Номозовa К. Жадидчилик: муаммолар, ислохот ва қарашлар. Тошкент: ‘‘Turon Iqbol’’, 2010. - Б. 93.

Rahimova N. Abdulla Avloniyning pedagogik risolalarini o’qitishda interfaol usullardan foydalanish. Buхоrо – 2019. –B. 21

Downloads

Published

2023-05-13

How to Cite

Muzaffariva , Z. (2023). ABDULLA AVLONIY — MILLIY UYG‘ONISH DAVRI O‘ZBEK PEDAGOGIKASINING ASOSCHISI. Models and Methods in Modern Science, 2(6), 131–133. Retrieved from http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/6795