Models and methods in modern science http://econferences.ru/index.php/mmms <p>The France open conference that publishes original research and review articles in a variety of fields. The main goal is to offer an intelligent platform for international scientists and to develop interdisciplinary research in applied sciences. Conference languages: Belarusian, Russian, english, Maldaski, Kazaқsha, o’zbek, limba romвnă, Kyrgyz tili, Հայերեն</p> en-US Thu, 04 Apr 2024 15:08:04 +0300 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 THE PRTOTEIN CONTENT IN TENEBRIO MOLITOR http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14264 <p>In this article, survival coefficients of Tenebrio molitor F6 larvae were determined in three different compositions and sources of nutrients with different humidity (wheat bran, Lemna minor and flour Azolla carolina). Tenebrio molitor F6 larvae of the generation of variants TMO-2 and TMO-6 were grown on wheat bran with an average survival rate of 0.79, on duckweed flour - 0.50, on azolla flour - 0.64. It was noted that the survival rate of larvae grown on wheat bran was 15.5% higher than that of larvae grown on azolla, and it is advisable to explain the source not by the protein reserve, but by the amount of moisture in it. It was noted that the moisture content (9.58-10.12%) (protein 15%) in wheat bran was a factor in the high viability of the larvae compared to azolla (protein-27%, humidity 8.2%).</p> Mirzaeva D.A. Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14264 Wed, 03 Apr 2024 00:00:00 +0300 BOLALARNING HUQUQ VA MANFAATLARINI HIMOYA QILISHNING XALQARO HUQUQIY TARTIBGA SOLINISHI http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14270 <p>Ushbu maqolada bolalarning huquq va manfaatlarini himoya qilishning xalqaro huquqiy&nbsp; tartibga&nbsp; solinishi tahlil etilgan. Unda bola huquqlariga oid xalqaro huquqiy manbalar o‘rganilgan. Jumladan, 1924 yilgi Bola&nbsp; huquqlari to‘g‘risidagi Deklaratsiya, 1948 yilgi&nbsp; Inson huquqlari to‘g‘risidagi Umumjahon Deklaratsiyasi va 1959 yilgi&nbsp; Bola &nbsp;huquqlari to‘g‘risidagi Deklaratsiyada&nbsp; kabi xalqaro huquqiy manbalarda bola huquqlari tarixi tadqiq etilgan.</p> Karimova Dilafruz Ravshanovna Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14270 Wed, 03 Apr 2024 00:00:00 +0300 O‘ZBEK TILINING TARIXIY BOSQICHLARI http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14313 <p>Ushbu maqolada o‘zbek tilining qaysi yillarda qaysi til va yozuvlardan foydalanganini ko‘rishimiz mumkin</p> Palvonnazarova Hayotxon Jamoladdin qizi Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14313 Thu, 04 Apr 2024 00:00:00 +0300 STAGES OF COMPETENCE DEVELOPMENT OF FUTURE PHYSICS AND ASTRONOMY TEACHERS http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14331 <p>The main goal of teaching physics is the ability to think logically about the role of physics education in the development of science and technology, production areas and life, mental development, the formation of the potential for self-awareness, national, universal human to acquire the knowledge necessary for the formation of values and to continue their social life and education, to teach them how to use them in their daily lives, and to form the potential to apply physical knowledge to life by connecting practical activities with broadening the worldview of students regarding the physical landscape of the world and development.</p> Ibadullaev G‘ayrat Akmuradovich Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14331 Fri, 05 Apr 2024 00:00:00 +0300 BULUTLI TEXNOLOGIYALARNING XUSUSIYATLARI, AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14335 <p>Ushbu maqolada zamonaviy bulutli texnologiyalar haqida tushuncha, bulutli texnologiyaning yaratilishi va modellari, bulut infratuzilmasi taqdim etadigan xizmatlar, bulutli hisoblashlar, bulutli texnologiyalarning vujudga kelish jarayoni,bulutli xizmat taqdim etilishi, shuningdek bulutli texnologiyalarning afzalliklarini hamda kamchiliklarini ko‘rib chiqamiz.</p> Qarshiyeva Madinabonu Sanjar qizi, Yusupova Marjona Avaz qizi Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14335 Fri, 05 Apr 2024 00:00:00 +0300 RАQАMLI IQTISОDIYОTDА АXBОRОT KОMMUNIKАTSIYА TEXNОLОGIYАLАRI http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14379 <p>Ushbu maqolada axbоrоt texnоlоgiyаlаri vа kоmmunikаtsiyаlаrini rivоjlаntirish vаzirligi оldidа о‘tа muhim vа dоlzаrb vаzifаlаr qо‘yilgаn. Rаqаmli iqtisоdiyоt, birinchi nаvbаtdа, kоrrupsiyаdаn hоli hududdа ishlаsh imkоniyаtini yаrаtаdi, chunki rаqаmlаr hаmmа nаrsаni muhrlаydi, xоtirаdа sаqlаydi. Kerаk pаytdа mа’lumоtlаrni tez tаqdim etish to’g’risida batafsil yoritilgan.</p> Dilfuza Vasiyeva Dilshod qizi Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14379 Mon, 08 Apr 2024 00:00:00 +0300 MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING RIVOJLANISHI VA TA’LIM TARBIYASI http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14383 <p>Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning to’g’ri rivojlanishi bolalarni vatanparvarlik ruxida tarbiya olishi kejakda ona vatan uchun sharafli hizmat qilish g’oyalari keltirilgan.</p> Abdixodirova Go’zal Erali qizi, Abduxannonov Sardorbek Baxriddin o’g‘li Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14383 Mon, 08 Apr 2024 00:00:00 +0300 YASHIL IQTISODIYOT VA YO‘NALISHLARI BO‘YICHA TA’LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14429 <p>Yashil iqtisodiyot o‘sish va rivojlanish uchun muqobil qarashdir, atrof-muhit va ijtimoiy farovonlikni oshirishga mos keladigan tarzda iqtisodiy rivojlanish va odamlar hayotini yaxshilashga yordam beradigan strategiya. Yashil iqtisodiyot strategiyasining muhim tarkibiy qismlaridan biri barqaror texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etishni rag‘batlantirishdir. Ushbu maqolaning umumiy maqsadi barqaror texnologik o‘zgarishlarni amalga oshirishda duch keladigan va jamiyatdagi turli darajadagi siyosatchilar va mutaxassislar tomonidan to‘g‘ri tushunilishi kerak bo‘lgan bir qator muammolarni muhokama qilishdir.</p> Shamsiddinov G‘iyosjon Husniddin o‘g‘li, Murodulloyeva Jasmina Najim qizi, Nurmaxmatova Umida Abdiqahhor qizi Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14429 Mon, 08 Apr 2024 00:00:00 +0300 O’ZBEK MUMTOZ MUSIQA MEROSI. http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14443 <p>Ush bu maqola o’zbek mumtoz musiqa merosi haqida yozilgan bo’lib hozirgi kunda jamiyatimizdagi o’rni haqida bayon etilgan. O’zbek musiqasiga hissa qo’shgan bastakorlar va qo’shiqchilar hayoti ijodlari ham keltirib o’tilgan.</p> Ro’ziyeva Saidabonu Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14443 Mon, 08 Apr 2024 00:00:00 +0300 TA’LIM JARAYONIDA MUSIQA NAZARIYASI FANINING AHAMIYATI http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14444 <p>Ushbu maqolada ta’lim jarayonida musiqa nazariyasi fanining ahamiyati ilmiy qarashlar&nbsp; asosida bayon etiladi.</p> Abdixodirova Go`zal Erali qizi, Taxirova Kamilla Taxirovna Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14444 Mon, 08 Apr 2024 00:00:00 +0300 INTRODUKTSIYA QILINGAN GALOFIT O‘SIMLIKLARNING AYRIM MORFOFIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14445 <p>Chetdan introduktsiya qilingan Atriplex undulata, A. nummularia A. amnicola va Acacia ampliceps o<strong>‘</strong>simlik turlarining har xil darajada sho<strong>‘</strong>rlangan tuproq sharoitida o’sishi va rivojlanish bosqichlaridagi morfofiziologik xususiyatlari o<strong>‘</strong>rganildi. Har xil darajada sho<strong>‘</strong>rlangan tuproq sharoitida o<strong>‘</strong>simliklarning poyasining uzunligi hamda yer usti biomassasining quruq va xo<strong>‘</strong>l xoldagi ko<strong>‘</strong>rsatkichlari asosida farq aniqlandi. Bunda Atriplex undulata, A. nummularia A. amnicola kuchsiz va o‘rta sho‘rlanish darajasiga ega bo‘lgan tuproq sharoitida poya uzunligi kuchli farq qilmadi, lekin yer ustki biomassasi sho‘rlanmagan tuproq sharoitda yuqori ekanligi qayd qilindi. Kuchli sho‘rlangan tuproq sharoitda esa o‘simliklar urug‘ining unuvchanlik hamda poya uzunligi va yer usti biomassaslarida ham farq, ya’ni past ko‘rsatkichlar kuzatildi. Huddi shuga o‘xshash xolat Acacia ampliceps o‘simligida ham kuzatilgan bo‘lsada, lekin kuchsiz sho‘rlangan va sho‘rlanmagan tuproq sharoitda ham o‘simlik bo‘yicha, yer usti biomassasida sezilarli farqlar kuzatildi.</p> O‘.Jumanov , T.Kuliev, H.Qo‘shiev , H.Xaqberdieva Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14445 Mon, 08 Apr 2024 00:00:00 +0300 ЎСИМЛИКЛАР ГЕНОФОНДИНИ ЎРГАНИШ ВА УНДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ БИОСТАТИСТИК АСОСЛАРИ http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14446 <p>Мазкур мақолада ўсимликлар генофондинин ўрганиш,улардан танлашда статистик усуллардан фойдаланиш тартиби баён этилган. Тадқиқотда&nbsp; Гулистон давлат университети “Экспериментал биология” лабораториясида сақаланаётган ўсимликлар генофондидан кузги, баҳорги дон ва дуккакли дон экинлар белгилари миқдорий кўрсаткичларининг вариацияланганлиги ва детермингацияланганлик даражалари ўрганилган. Тадқиқот натижалари буғдойда бошоқ, викада дуккак ва жўхорида рўвак оғирлиги кучли детерминцияланган ва вариацияланган эканлиги аниқланди.&nbsp; Ушбу белгилардан&nbsp; ўсимликларнинг шўрли муҳитга мослашганлигини белгиловчи эколого-биологик ҳамда уларнинг&nbsp; узунлиги эса&nbsp;&nbsp; тақсономик&nbsp; индикатор сифатида&nbsp;&nbsp; фойдаланиш&nbsp; тавсия этилган.</p> Т.Кулиев, Ҳ.Қўшиев, Ў.Жуманов, А.Кенжаев, Ҳ.Хақбердиева Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14446 Mon, 08 Apr 2024 00:00:00 +0300 ACUTE ABDOMEN IN CHILDREN http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14456 <p>Acute abdomen in children is a serious medical condition that requires prompt evaluation and treatment. It refers to the sudden onset of severe abdominal pain, which can be caused by a variety of underlying conditions such as appendicitis, bowel obstruction, or intussusception. The article describes the main causes of acute abdomen in children, their course, and emergency assistance.</p> Rasulov Olimjon Abdumalikovich, Razakov Alisher Abdalimovich, Sultonov Sarvar Shavkatovich, Akhmedov Y.M. Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14456 Thu, 11 Apr 2024 00:00:00 +0300 ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ТОМОНИДАН СОДИР ЭТИЛГАН ЖИНОЯТЛАРГА НИСБАТАН БЕЛГИЛАНАДИГАН ЖАВОБГАРЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14514 <p>Мақолада, вояга етмаганлар жиноятчилигининг турлари ва унинг ўзига хос жиҳатлари, шунингдек ушбу жиноятларга қарши курашиш бўйича қонунчилик нормаларини такомиллаштириш ҳамда самарадорлигини ошириш юзасидан таклиф ва тавсиялар берилган.</p> Мирсалихова Гузал Алоутдиновна Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14514 Fri, 12 Apr 2024 00:00:00 +0300 EARLY SPECULATIONS ABOUT THE ORIGIN OF LANGUAGE http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14527 <p>Regarding the origin of language, scientists are still unsure of their conclusions. It wasn't until the following five to ten years, when new and inventive ideas and technology emerged, that many notions and perceptions that were approaching reality began to emerge. In this post, we'll discuss these concepts and opinions. Continuity and discontinuity are the two primary schools of thought about the origins and evolution of language. Discontinuity experts say that language first emerged 40,000 years ago as a result of distinct human communication. However, continuity scientists contend that language evolved independently of animal interaction and between humans much earlier. While some linguists contend that genes are the only factor in the formation of language, others contend that language is produced through social interactions and connections throughout an individual's life.</p> Anvarxonova Marjona Sanjarxon qizi, Xolboboyeva Aziza Sherboboyevna Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14527 Mon, 15 Apr 2024 00:00:00 +0300 BUXORO SHASHMAQOMI XUSUSIDA http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14540 <p>Ushbu maqolada XVI-XVII asrlar musiqa madaniyati xususida so‘z boradi. Shuningdek, Shashmaqomning shakllanishi va rivoji atroflicha tahlil qilinadi.</p> Azimjon Xojimamatov, Mohinur Muhammadjonova Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14540 Mon, 15 Apr 2024 00:00:00 +0300 INFLUENCE OF ASPHALT CONCRETE ROAD COEFFICIENT ON THE ROAD SURFACE http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14579 <p>This article presents information about the traction coefficient of pavement with automobile tires.</p> B.H.Tovboev Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14579 Mon, 15 Apr 2024 00:00:00 +0300 INGLIZ DIALEKTLARINING FONETIK XUSUSIYATLARI http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14587 <p>Ingliz tili dialektlari hududiy-kontinental tamoyilda tasniflanadi. Bu tasnif asosida dialektning fonetik, morfologik va leksik tafovutlar yotadi. Ingliz dialektlarining aksent asosini unli tovushlar talaffuzidagi o’ziga xosliklar tashkil etishi ma’lum. Dialektal vokalizm tadqiqi asosida shu farqlarni tizimlashtirish, muayyan paradigma ko’rinishiga keltirish til ta’limi takomillashtirish, imlo qoidalarini o’zlashtirishga xizmat qiladi.&nbsp;</p> Xolmurodova Madina Alisher kizi Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14587 Mon, 15 Apr 2024 00:00:00 +0300 ИЗУЧЕНИЕ СОПУСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У БОЛЬНЫХ ТИМПАНОСКЛЕРОЗОМ http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14607 <p>Тимпаносклероз (ТС) – особая форма склероза слизистой оболочки барабанной полости, которая проявляется образованием в ней так называемых тимпаносклеротических бляшек – плотных белесоватых очаговых утолщений [1, 2, 4, 6, 8]. Эта своеобразная форма негнойного поражения среднего уха впервые была упомянута I. F. Сassebohm в 1734 г. A. Troeltsch в 1869 г. сделал первое подробное описание данной патологии, а в 1956г. F. Zollner предложил термин «тимпаносклероз» [3, 5, 7, 8, 9].</p> Исматова Камола Аскаровна, Амонов Шавкат Эргашевич Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14607 Tue, 16 Apr 2024 00:00:00 +0300 СУРУНКАЛИ ЙИРИНГЛИ ЎРТА ОТИТДА ТИМПАНОПЛАСТИКАНИНГ ДИАГНОСТИК АСОCЛАРИ ВА НАТИЖАЛАРИ http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14608 <p>Сурункали йирингли ўрта отит (CЙЎО) ҳанузгача оториноларингологиянинг муҳим муаммоларидан бири бўлиб, аҳолининг ўртача 1,5-5 фоизини ташкил этадиган кенг тарқалган касаллик бўлиб қолмоқда, шунингдек, меҳнатга лаёқатли ёшдаги одамларда эшитиш қобилиятини йўқотишнинг асосий сабабларидан бири ҳисобланади.</p> Алимова Дурдона Дильмуратовна, Абдуллаев Хабибулла Насратуллаевич, Раҳимов Иноятулло Кенжабоевич Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14608 Tue, 16 Apr 2024 00:00:00 +0300 SIMULАTIОN MОDELING ОF THE URBАN TRАNSPОRT SYSTEM TАKEN INTО АCCОUNT ОF CHАNGES IN PАSSENGER FLОW http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14634 <p>The rаpid grоwth оf the urbаn pоpulаtiоn аnd the increаse in its mоbility cаuse а number оf prоblems relаted tо the develоpment оf trаnspоrt in cities. Mаnаgement оf the trаnspоrt system is оne оf the mаin cоmpоnents оf the city's infrаstructure, which prоvides the vitаl needs оf the pоpulаtiоn.</p> Khoshimova Shoira Safarovna, Kudrаtоvа Mаlikа Mukhtоr kizi Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14634 Wed, 17 Apr 2024 00:00:00 +0300 O’QITUVCHI FAOLIYATINI PEDAGOGIK TASHXISLASH USULLARI http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14635 <p>Tashxisning mohiyati shundaki, bunda o’qituvchi o’z faoliyatining tadqiqotchisi. Tashxis bu o’z-o’zini bilishning kuchli instrumentiga aylanadi. O’zini bilish kasbiy mohoratni takomillashtirishning muhim sharti va asosi hisoblanadi. Chunki aynan kasbiy o’z-o’zini anglash pedagogik mahoratning tarkibiy qismi va o’qituvchi shaxsining rivojlanganlik mezoni hisoblanadi.</p> Arziyeva Rano Amanbayevna Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14635 Wed, 17 Apr 2024 00:00:00 +0300 MUSTAQIL TA’LIM FAOLIYATIDA TALABALARNI PEDAGOGIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI. http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14658 <p>Mustaqil ta’limda oliy ta’lim talabalarining pedagogik madaniyatini shakllantirishning yo’naltirilgan bo’lib, ulardagi pedagogik texnologiyalarni to’g’ri tashkil etishga qaratilgan.</p> Azizova Umida Xabibullayevna Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14658 Thu, 18 Apr 2024 00:00:00 +0300 WAYS TO DEVELOP THE SYSTEM OF CAR MAINTENANCE AND REPAIR IN OUR COUNTRY http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14710 <p>This article presents the content, essence, history of the car maintenance and repair system, its role in the country's economy, and ways to develop this industry using foreign experiences.</p> O.A.Ilkhomjonov Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14710 Fri, 19 Apr 2024 00:00:00 +0300 O‘QUVCHILARNING ASOSIY KOMPETENTSIYALARI VA HAYOTIY KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14711 <p>Yosh o‘quvchilarni o‘rgatish har doim qiyin va nutq qobiliyatlarini rivojlantirish nuqtai nazaridan yangi murakkab yondashuvlar va echimlarni talab qiladi. Maqola interaktiv texnologiyalarning ta’sir qilish usullarini tahlil qilishga qaratilgan motivatsiya va yosh o‘quvchilarni ravon gapirishga undash.</p> Dildora Eshtayeva Kaxarovna Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14711 Fri, 19 Apr 2024 00:00:00 +0300 DEVELOP SPEAKING SKILLS OF YOUNG LEARNERS OF PRESCHOOL AND PRIMARY EDUCATION http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14712 <p>Teaching young students how to speak is the most important area of learning. The best practice embeds speaking and listening across all aspects and areas of their education.</p> Dildora Eshtayeva Kakharovna Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14712 Fri, 19 Apr 2024 00:00:00 +0300 АЛИМЕНТ ТЎЛАШНИ ТАЪМИНЛАШ ТЎҒРИСИДАГИ КЕЛИШУВ http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14723 <p>Мазкур мақола алимент тўлаш бўйича мажбуриятларнинг изчил бажарилишини кафолатлаш бўйича томонлар ўртасидаги келишувларни расмийлаштиришга қаратилган. Бундай келишув одатда ажралиш ёки ажралишдан кейин молиявий ёрдам кўрсатиш бўйича шартлар,&nbsp; тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларни белгилашга қаратилади ва қонуний кучга эга бўлади. Улар тўлов жадваллари, миқдорлари, ижро этиш усуллари ва риоя қилмасликнинг мумкин бўлган оқибатлари бўйича қоидаларни ўз ичига олиши мумкин. Ушбу мақола алимент тўлаш тартибида аниқлик, хавфсизлик ва жавобгарликни таъминлаш, пировардида қарамоғидагиларнинг фаровонлиги ва оилавий муносабатларнинг барқарорлигига ҳисса қўшишда ушбу келишувларнинг аҳамиятини ўрганади.</p> А.Б.Миножиддинов Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14723 Mon, 22 Apr 2024 00:00:00 +0300 THE IMPORTANCE OF MUSIC EDUCATION IN ORGANIZING INSTRUMENT ENSEMBLES http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14747 <p>The role of music in the upbringing of a perfect generation is incomparable. Music, unlike other forms of art, is a wonderful tool capable of using the most delicate human feelings, emotions, rich emotional reserves in a person. In the content of this article, opinions were expressed regarding the organizational structure of musical instrument training and specific methodological aspects of working on musical works.</p> Abdurazzokov Abdullojon Abdugoffor ugli Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14747 Mon, 22 Apr 2024 00:00:00 +0300 КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ЖЕНЩИН С ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ. http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14748 <p>Проблема цереброваскулярной недостаточности (ЦВН), несмотря на большую изученность, остаётся актуальным вопросом современной неврологии. Это обусловлено высокими показателями заболеваемости и летальности вследствие мозговых инсультов. В последние годы особое внимание ученых неврологов обращено на изучение вопросов первичной профилактики инсультов. Нередко причиной развития ЦВН является гормональный дисбаланс. Предменструальный синдром (ПМС) является патологическим симптомокомплексом, проявляющимся нейропсихическими, вегетативно-сосудистыми и эндокринными нарушениями во второй фазе менструального цикла (МЦ).</p> Налибаева Дилором Умрзаковна Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/14748 Mon, 22 Apr 2024 00:00:00 +0300