Models and methods in modern science http://econferences.ru/index.php/mmms <p>The France open conference that publishes original research and review articles in a variety of fields. The main goal is to offer an intelligent platform for international scientists and to develop interdisciplinary research in applied sciences. Conference languages: Belarusian, Russian, english, Maldaski, Kazaқsha, o’zbek, limba romвnă, Kyrgyz tili, Հայերեն</p> en-US Mon, 06 Nov 2023 09:17:25 +0300 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 DEVELOPMENT OF DIVERGENT THINKING IN STUDENTS THROUGH THE COMPLEX SOLUTION OF PHYSICAL PROBLEMS http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9390 <p>In the article, the electrostatic field strength of a uniformly charged disk is calculated by using analytical and numerical modeling methods at different distances. Using approximate calculation formulas, we estimate the transition limits of no more than 5 – 6 % relative error in switching from one formula to another for electric field strength depending on the distance from the disk. In addition, with the help of graphs obtained analytically and numerically, it is shown that there is no significant deviation of the values ​​at the transition limit. Such an approach to problem-solving and analysis helps students to further develop divergent thinking.</p> Bahodirkhon Ergashev Fazliddinkhon ugli Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9390 Mon, 06 Nov 2023 00:00:00 +0300 OPPORTUNITIES FOR IMPROVING THE THEORETICAL BASIS OF USING TESTOLOGY IN THE EDUCATIONAL SYSTEM http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9434 <p>In this article, it is necessary to take into account many factors and take into account the socio-pedagogical environment and conditions when evaluating the educational achievements of students. Today, the need to modernize pedagogical measures and introduce international programs in education is increasing. The main goal of international assessment programs is to provide feedback on how students apply the knowledge they learn at school in everyday life.</p> Khalikov Farokhidin Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9434 Tue, 07 Nov 2023 00:00:00 +0300 THEORETICAL BASICS OF GENDER CHARACTERISTICS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9450 <p>This thesis discusses the theoretical factors of teaching foreign languages, taking into account gender characteristics. In order to study the gender characteristics of the students, the article developed a real questionnaire, including the analysis of the reasons for the students' reluctance to speak English with the representatives of the opposite gender and the students' tendency to work in groups.</p> Sharifzoda Marjona Sardorbek qizi Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9450 Tue, 07 Nov 2023 00:00:00 +0300 O`ZBEKISTON VA ERON ISLOM RESPUBLIKASI O`RTASIDA SAVDO ALOQALARINI KUCHAYTIRISH MASALALARI SHARHI http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9455 <p>Ushbu maqolada O`zbekiston hamda Eron o`rtasida savdo aloqalarini yo`lga qo`yish imkoniyatlari, transport-logistika masalalari, tovar aylanmasini tashkil etish istiqbollari muhokama etiladi.</p> Ahrorov Botir Baxodirovich Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9455 Tue, 07 Nov 2023 00:00:00 +0300 O'ZBEK ETNOLINGVISTIK MADANIYATIDA OILA TUSHUNCHASI http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9473 <p>Ushbu maqolada oila tushunchasi, asosiy xususiyatlari, oilaning turlari, mazmun va mohiyati, oilaning jamiyat hayotidagi o‘rni, oilalarni o‘rganishda yaxlit bir tizim sifatidagi qarashlar o‘rganilib, tahlil qilingan. ila, nikox munosabatlarining moxiyatini xozirgi kunning yoshlariga tushuntirishda ijtimoiy munosabatlar rolining muhimligi va shuning bilan birga nikoxning tub mohiyati xaqida ma’lumot beriladi.</p> Shukurova Nodira Bahtiyor qizi Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9473 Wed, 08 Nov 2023 00:00:00 +0300 ETNOLINGVISTIKA http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9510 <p>Etnik xilma-xillikni saqlash uchun til va madaniyatning ahamiyati vauzviy bog‘liqligi haqida umumiy fikr almashgan holda, har bir ilmiy maktab ushbu soha rivojiga hissa qo‘shgan. Turli materiallar (hind-evropa va hind tillari), tadqiqotning nazariy asoslarining boshlang'ich darajasikeyingi maqsadlar, usullar va natijalarni belgilashga ta'sir ko'rsatdi. Maqolada etnos, til va madaniyat triadasini o'rganishning fanlararo tabiatiga e'tibor qaratilgan. Fanlararo yondashuv ma'lum bir etnik guruhning milliy xususiyatlarini aniqlash uchun ushbu uchlikning har bir tarkibiy qismining mazmunini yanada to'liqroq ochib berishga yordam beradi.</p> Shukurova Nodira Bahtiyor qizi Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9510 Wed, 08 Nov 2023 00:00:00 +0300 RATSIONAL TENGLAMALARNI O`QITISH http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9518 <p>Ushbu maqolada ayrіm ratsіonal tenglamalarnі yechіsh usullarі bayon qіlіngan. Іnterfaol «kіchіk guruhlarda іshlash» usulіnі qo‘llagan holda darsnі samaralі o‘tіsh yo‘llarі keltіrіlgan. «Kіchіk guruhlarda іshlash» metodіnі qo‘llashda foydalanіsh mumkіn bo‘lgan bіr nechta mіsollar tavsіya qіlіngan.</p> Sultanova Shahzodaxon Odiljonovna Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9518 Thu, 09 Nov 2023 00:00:00 +0300 ПАХТАНИ ҚУРИТИШ БАРАБАНИ 2СБ-10 ГА ҚУРИТИШ АГЕНТИНИ РАДИАЛ КИРИТИШ УСУЛИНИ ТАЖРИБАЛАРИНИ ЎТКАЗИШ МЕТОДИК УСЛУБЛАРИ http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9577 <p>Тавсия этилган 2СБ-10 барабанли қуритгичининг барабани ичига қуритиш агентининг бир қисмини, тахминан 30-40 % ини қувур орқали радиал киритиб беришни амалга ошириш мақсадида техник ечим ишлаб чиқилган эди [1, 2].</p> Назиров Р.Р., Каримбаев Д.Р. Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9577 Sat, 11 Nov 2023 00:00:00 +0300 ON THE STUDY OF SPEECH AND ITS CHARACTERISTIC FEATURES IN WORLD LINGUISTICS http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9597 <p>This article deals with research on the issue of speech in English and Uzbek languages and the research of communicative qualities of speech.</p> Pazilova Nasibaxon Muhammadqosimovna, Qodirova Mashrabhon Kozimjonovna Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9597 Tue, 14 Nov 2023 00:00:00 +0300 ON THE STUDY OF PHRASEOLOGISMS IN MODERN ENGLISH http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9598 <p>This article is devoted to the problems of phraseological unit and its historical development. It also discusses the characteristic features of phraseological unit in Modern English.</p> Pazilova Nasibaxon Muhammadqosimovna, Iskhakova Aliya Ildarovna Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9598 Tue, 14 Nov 2023 00:00:00 +0300 КАСБИЙ КЎНИКМАЛАР ШАКЛЛАНИШИНИНГ ТИББИЁТ ОЛИЙГОҲЛАРИ ТАЛАБАЛАРИДА ПСИХОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9604 <p>Хозирги кунда олий таълим муассаларида талабаларнинг шахсий ресурсларидан фойдаланиб уларни касбга йўналтириш, қизиқиш уйғотиш замонавий ўқитиш ва тарбиялаш жараёни олдида турган муҳим ва долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Юқори малакали мутахассислар тайёрлаш ва уларни кўпайтириш, мамалактларнинг фаровонлигида муҳим омилларидан бири бўлиб ҳисобланади.</p> Мамадиярова Д.У., Азгарова Г.А. Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9604 Tue, 14 Nov 2023 00:00:00 +0300 СЛАБОУМИЕ ПО ПРИЧИНЕ БЛИЗКОРОДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9611 <p>изучение частоты возникновения слабоумия у детей, происходящих от близкородственных союзов, и выявление конкретных генетических механизмов, лежащих в основе этого явления. Определение факторов, которые могут увеличивать или снижать риск развития слабоумия у потомков близкородственных пар. Полученные данные могут быть использованы для разработки более эффективных методов предотвращения генетически обусловленных нарушений у детей из семей с близкородственными связями.&nbsp;</p> Суюнова Замира Ахатовна, Сафоева Зебо Фарходовна Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9611 Tue, 14 Nov 2023 00:00:00 +0300 ПЕРЕРАБОТКА ПИРОЛИЗНОГО ДИСТИЛЯТА http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9633 <p>Бензол – важнейшее сырье нефтехимической промышленности, на основе которого производят крупнотоннажные продукты органического синтеза. По данным Росстата,&nbsp;объем производства бензола (в том числе из продуктов пиролиза, нефтяного) составил 1200 тыс. тонн.</p> Л.Р.Жўраева, Гиясова Г.М., Холбоев Р.Ж. Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9633 Thu, 16 Nov 2023 00:00:00 +0300 УГЛЕВОДОРОДЛАРНИНГ ПИРОЛИЗИ ВА ПИРОЛИЗ ЖАРАЁНЛАРИ http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9634 <p>Нефтдан олинадиган углеводород хом ашёсини оқилона қайта ишлаш товар маҳсулот ишлаб чиқариш унинг тан нархини пасайтиришнинг асосий захираларидан бирига айланмоқда.</p> Жўраева Лайло Рахматиллаевна, Қўзиева Жасмина Равшанбековна, Ҳайдарова Машҳура Баҳодировна Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9634 Thu, 16 Nov 2023 00:00:00 +0300 INNOVATION-ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY OF THE REGION http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9663 <p>This article provides comments on the strategy of innovation and economic development of the region, and industrial enterprises of the region annually invest in the development and modernization of their production capacities, the development and modernization of information technologies as the main factors of production development.</p> Bekmurodova Saodat Ikromovna Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9663 Thu, 16 Nov 2023 00:00:00 +0300 ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9675 <p>В данной статье рассматривается одной из поставленных задач, согласно устава, является социализация личности учащегося, создание условий для развития социально активной личности, в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в &nbsp;&nbsp;самообразовании и получении дополнительного образования через в не учебную деятельность.</p> Мусаев Зарифжон Турсуналиевич Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9675 Fri, 17 Nov 2023 00:00:00 +0300 PREPARATION OF FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS FOR INNOVATIVE ACTIVITIES http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9718 <p>he article describes the issues of preparing future physical education teachers for innovative activities, organizing the content of physical education lessons on a scientific basis, modernizing its organizational and technological foundations, developing future development trends, in which the purpose of innovative activity is determined by society and its result is related to the interests of society, guiding young people towards social relations.</p> Dexqonov Baxodir Burxonovich Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9718 Mon, 20 Nov 2023 00:00:00 +0300 THE NEW SPIRITUAL SPACE IS THE SPIRITUAL PERSON IMAGE-ENHANCING ENVIRONMENT http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9719 <p>The article contains full comments related to the strategy of economic reforms in Uzbekistan and the process of its implementation. Aspects related to the impact of economic reforms on the spiritual image of a person are revealed.</p> G.Ismoilova Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9719 Mon, 20 Nov 2023 00:00:00 +0300 KOMPIYUTERLARNING MA’LUMOTLARNI QAYTA ISHLASH BILAN BO’G’LIQ BIROR MASALANI YANGI AXBOROT TEXNOLOGIYASI DOIRASIDA SAMARALI BAJARISH UCHUN QO’LLANILADIGAN IMKONIYATLARI. http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9720 <p>Ushbu ilmiy maqolada elektron hisoblash mashinalari va kompyuterlar to’g’risida umumiy tushunchalar bayon etilgan bo’lib, shaxsiy kompiyuterlarni ma’lumotlarni qayta ishlash bilan bo’g’liq biror masalani yangi axborot texnologiyasi imkoniyatlaridan foydalanib, samarali bajarish uchun qo’llaniladigan kompiyuterning yangi imkoniyatlari haqida so’z boradi.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> D.D. Mirzaakbarov, G. G’oyibjonova Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9720 Mon, 20 Nov 2023 00:00:00 +0300 O'TKIR HOSHIMOVNING "DUNYONING ISHLARI" ASARIDAGI " ONA " OBRAZINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9721 <p>Ushbu maqola taniqli o'zbek yozuvchisi O'tkir Hoshimovning "Dunyoning ishlari" asarini tahlil qilib, undagi "Ona" obrazining o'ziga xos xusudiyatlarini keng ko'lamda ochib beradi.</p> Fayzullayeva Munavvar Bahodirovna, Boliqulova Farangiz Sherali qizi Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9721 Mon, 20 Nov 2023 00:00:00 +0300 SHAFOAT TERMIZIY SHE’RLARIDA FOLKLOR ASOSIDAGI OBRAZLAR TALQINI http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9725 <p>Shoir she’rlarida folklorizm yetakchi o’rinda turdi, asosan, doston qahramonlaridan tashqari ertak qahramonlari hamda insonlar uchun sevimli bo’lgan Qorbobo, Qorqiz&nbsp; va&nbsp; Qor odam obrazlariga ham alohida to’xtalib o’tgan va mahorat bilan obraz sifatida qo’llay olgan.</p> Muxtorova Mahfuza Shavkatjon qizi Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9725 Mon, 20 Nov 2023 00:00:00 +0300 “AMIR TEMURNING TURKIY YORLIG‘I’’ YORLIQ HAQIDA MA’LUMOT HAMDA, USHBU HUJJATNING ARAB VA FORS TILIDAGI TAHLILI http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9726 <p>O‘zbekiston Respublikasi taraqqiyotining yangi bosqichida davlat va jamiyatning har bir sohasida tubdan yangilanishlar, yuksalishlar bilan bir qatorda milliy davlatchilikni mustahkamlash, mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy hayotini barqaror izga tushirish va rivojlantirish bo‘yicha keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, manbashunoslik hamda matnshunoslikka ham alohida e’tibor berilmoqda va manbalar turli mualliflar tomonidan turlicha talqin qilinmoqda. Bular o‘z davrida yozma yodgorliklar va tarixiy hujjatlar, solnomalarni o‘rganishga yanada yo‘l ochmoqda.</p> Ikromxujayeva Kamolaxon Habibulloh qizi Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9726 Mon, 20 Nov 2023 00:00:00 +0300 AESOP IS THE FOUNDER OF THE FABLE GENRE http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9736 <p>In this article, the stages of importance of the " parable" as a literary genre, which is considered one of the directions of the literary creator Aesop, are theoretically covered. The conducted scientific research shows that the genre of the parable has mainly moral, educational and didactic influence, and it was widely used in the pedagogic activities of the European countries in the 16th century. Later, the parable's beautiful simile potential and allegorical power were used as a protest against the oppression of the ruling powers.</p> Ganiyev Fazliddin Zoirovich Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9736 Mon, 20 Nov 2023 00:00:00 +0300 HEAVY METALS IN DRY BOTTOM SOIL OF THE ARAL SEA AND THEIR MIGRATION http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9745 <p>Every year, up to one hundred million tons of toxic salt and dust mixture is carried by the winds from the dried bottom of the Aral Sea. Most of it settles in the nearest territories, but millions of tons are carried away thousands of kilometers away. The results of the analyzes show that the migration of toxicants infects the environment and pollutes plant products. Based on the results of the research, approaches have been developed to balance the ions in a layer of 0-20 cm to create the development of plants according to biological properties.</p> Abdiganiev E.A., Babaniyazov B.J., Kushiev Kh.Kh. Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9745 Mon, 20 Nov 2023 00:00:00 +0300 O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDAGI KAUZATIV FE’LLARNING LEKSIK-SEMANTIK MA’NOLARI VA STILISTIK XUSUSIYATLARIDAGI O‘XSHASHLIK VA FARQLAR http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9757 <p>Kauzatsiya lotincha “<em>causa</em>” so‘zidan olingan bo‘lib, “sabab” ma’nosini ifodalaydi. Mazkur hodisa tilshunoslikda aynan shu jihatdan o‘rganiladi hamda kauzativ fe’lning asosiy semasida sabab ma’nosi bilan bog‘lanish holatlari kuzatiladi. Aksariyat ishlarda kauzativlik tushunchasi fe’lning orttirma darajasi bilan bog‘lanib, asosan, morfologik nuqtayi nazardan tekshirilgan va kauzativlikda bajaruvchining ta’siri bilan boshqa shaxs tomonidan bajarilgan harakat mavjudligi aytiladi.</p> Karimjonova Shahlo Ravshanjonovna Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9757 Tue, 21 Nov 2023 00:00:00 +0300 RESULTS OF THE WORKING CONDITIONS OF WORKERS IN INDUSTRIAL ENTERPRISES. http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9810 <p>In this paper, we investigate the oral cavity state, its pathological processes and the impact of environmental factors which industrial workers deal with. The influence of operating conditions on the incidence of dental diseases is considered. We revealed the dependence of caries occurrence and development of periodontal tissue pathology on the industrial environment conditions, work experience, and implementation of preventive measures by dentists.</p> Masharipova Nasiba Ataboevna, Khabibova Nazira Nasullaevna, Kurbanova Nodira Isomitdinovna Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9810 Thu, 23 Nov 2023 00:00:00 +0300 БИОХИМИЯ КРОВИ http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9827 <p>В организме человека имеются специальные системы, осуществляющие непрерывную связь между органами и тканями и обмен продуктами жизнедеятельности организма с окружающей средой. Одной из таких систем, наряду с интерстициальной жидкостью и лимфой, является кровь.</p> Абдуллаева Паризода Рустамовна, Халиков Каххор Мирзаевич Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9827 Fri, 24 Nov 2023 00:00:00 +0300 CLASSIFICATION OF TOOLS AND EQUIPMENT IN INDUSTRIAL PHARMACEUTICAL PRODUCTION ENTERPRISES http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9828 <p>You probably already know that the pharmaceutical industry is one of the most regulated and specialized globally. You need precision, accuracy, and rigorous adherence to quality standards throughout the pharmaceutical manufacturing, testing, and distribution processes. Having the proper machinery is essential for any pharmaceutical company.</p> Fozilzhanova M.Sh , Makhamadjonov K.N Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9828 Fri, 24 Nov 2023 00:00:00 +0300 ФИЗИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА У ВОЛЕЙБОЛИСТОВ http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9858 <p>Современный волейбол характеризуется высокой двигательной активностью волейболистов. Эффективное выполнение прыжковых игровых действий, технических приемов и большинства тактических комбинаций на протяжении одной игры, или нескольких игровых дней основано на высоком уровне развития физических качеств (отдельные стороны двигательных возможностей спортсменов).</p> Якубжонова Ферузахон Исмоиловна, Иномжонова Дилнавозхон Турғунали қизи Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9858 Sat, 25 Nov 2023 00:00:00 +0300 TIKUVCHILIK TEXNOLOGIYASIDA FOYDALANILADIGAN TIKUV MASHINALARI VA MASHINA CHOK TURLARI http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9864 <p>Ma’lumki, kеyingi davrlarda tikuv mashinalari — tikuvchilik uskunalarining ham kompyutеr tеxnologiyalariga asoslanib, dasturlashtirilgan va jajji monitorchasiga ega turlari paydo bo‘lmoqda. Mazkur tikuv mashinalari — tikuvchilik uskunalarining avvalgilaridan farqi katta, asosiysi ular qimmatbaho mulk turlaridan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada tikuvchilik texnologiyasida foydalaniladigan tikuv mashinalari va mashina chok turlari xususida so'z yuritildi.</p> Tursunxo’jayeva M.A. Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9864 Sat, 25 Nov 2023 00:00:00 +0300