Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences http://econferences.ru/index.php/tafps <p>The British open conference that publishes original research and review articles in a variety of fields. The main goal is to offer an intelligent platform for international scientists and to develop interdisciplinary research in applied sciences. Conference languages: Belarusian, Russian, english, Maldaski, Kazaқsha, o’zbek, limba romвnă, Kyrgyz tili, Հայերեն</p> «AID» LLC ru-RU Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences ПРОФЕССИОНАЛ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ЛОЙИҲАЛАШ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИ http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14254 <p>Ушбу мақолада лойиҳалашга оид фанларни компьютерлаштириш, рақамлаштириш, виртуаллаштириш орқали таълим олувчиларнинг ақлий, касбий, лойиҳавий, креатив фикрлаши ривожланиш ҳақида сўз юритилади.</p> А.К. Абдуллаев Copyright (c) 2024 2024-04-03 2024-04-03 3 7 5 8 ROSSIYA HUDUDIDA BOLA HUQUQLARINING RIVOJLANISHI TARIXI http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14268 <p>Ushbu maqolada bola huquqlarining qadimgi Rus davridan boshlab genezisi va evolyutsiyasi tahlil etilgan. Unda bola huquqlariga oid eng qadimgi huquqiy manbalar o‘rganilgan. Jumladan, 1648 yildagi Tuzuklar, Pyotr I davrida 1714 va 1715 yillarda qabul qilingan Farmonlar, 1754-1766 yillarda “O‘z bolalarini o‘ldirgan ota-onalar haqida”gi Jinoyat tuzuklari&nbsp; kabi manbalarda bola huquqlari tarixi tadqiq etilgan.</p> Dilafruz Karimova Copyright (c) 2024 2024-04-03 2024-04-03 3 7 9 14 RANG TUS SIFATLARNING SEMANTIK VA LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATLARI (INGLIZ VA O’ZBEK TILLARI MISOLIDA) http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14272 <p>Ushbu maqolada zamonaviy ingliz tilidagi rang tusga oid sifatlar&nbsp; va ularning semantik,&nbsp; lingvokulturologik xususiyatlarini o‘zbek va ingliz&nbsp; tillari misolida o‘rganishdan iborat bo’lgan ma’lumotlar keltirilgan.</p> Shahlo Xoliqova Copyright (c) 2024 2024-04-03 2024-04-03 3 7 15 17 EKSPERT TIZIMLARINING DASTURIY TA’MINOTIDA ISHLASH http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14273 <p>Ekspert tizimlar, biror bir so'rovni yoki vazifani bajarish uchun mahsulotlarni aniqlash, taqqoslash va boshqarishda foydalaniladigan dasturiy vositalardir. Bu tizimlar, avtomatlashtirilgan tahlil, ma'lumotlarni boshqarish, tasdiqlash, tahlil etish, tavsiyalar berish, yoki avtomatik fikrlar, ishlab chiqarish, marketing va boshqa sohalar uchun foydalanilishi mumkin bo'lgan matematik modellar, ma'lumotlar analizi algoritmlari, shaxsiy huquqlar ma'lumotlari va boshqalardan foydalaniladi.</p> Furqat Irsaliyev Zuhraxon Nurmuhammedova Baxtigul Temirxolova Iroda Ishchanova Copyright (c) 2024 2024-04-03 2024-04-03 3 7 18 22 BILIMLAR BAZASINING ASOSIY XUSUSIYATLARI VA ULARGA OID LOYIHALASH http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14274 <p>Ushbu maqolada, ma'lumot saqlash, ma'lumotlarni qidirish, ma'lumotlar tahlili, tizimni xavfsizligi, tizimni xavfsizligi, ma'lumotlar bazasi loyihalash haqida yozilgan.</p> Jasur Saidov Iroda Ishchanova Baxtigul Temirxolova Zuhraxon Nurmuhammedova Copyright (c) 2024 2024-04-03 2024-04-03 3 7 23 27 ZAMONAVIY MAKTABDA MUSIQA DARSINING AHAMIYATI. http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14275 <p>Ushbu maqolada zamonaviy maktabda musiqa darsining ahamiyati&nbsp; ilmiy qarashlar&nbsp; asosida bayon etiladi.</p> Go`zal Abdixodirova Feruza Isroilova Copyright (c) 2024 2024-04-03 2024-04-03 3 7 28 30 OMON MUXTORNING “FFU”ROMANI HAQIDA http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14276 <p>Ushbu maqola Omon Muxtorning “Ffu” romani badiiy tili haqida bo`lib, unda yozuvchining mahorati, ifoda yo`sini, uslubi haqida qisqacha dalillar asosida xulosalar beriladi. Bundan tashqari badiiy til, uning shakllari, unsurlari haqida ilmiy ma`lumotlar keltirib, asar sarlavhasining umumiy g`oya va mazmunga mosligi haqida mulohazalar bildiriladi. Romanning sarlavhasida yashiringan g`oyasi yoritiladi.</p> Shohista Shodmonova Copyright (c) 2024 2024-04-03 2024-04-03 3 7 31 35 SHАXSNI SHАKLLАNTIRISHDА MUSIQАNING ROLI. UMUMIY MUSIQIY TА’LIMNING TАMOYILLАRI. http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14277 <p>Ushbu mаqolаdа o’sib kelаyotgаn yosh аvlodning tа’lim vа tаrbiyа jаrаyonidа musiqа vа sаn’аtning keng qаmrovidаgi o’rni hаmdа buni аmаlgа oshirishdа qo’llаniluvchi pedаgogik ishlаr xususidа so’z borаdi.</p> Shohistаxon Yuldаshаliyevа Copyright (c) 2024 2024-04-03 2024-04-03 3 7 36 41 MUSIQA SAN’ATI RIVOJI http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14278 <p>Ushbu maqolada musiqa san’atining bugungi kundagi rivoji ilmiy qarashlar&nbsp; asosida bayon etiladi.</p> Go`zal Abdixodirova Ziyoda Qodirova Copyright (c) 2024 2024-04-03 2024-04-03 3 7 42 44 BOLALAR BOG'CHASI HAYOTIDA MUSIQA http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14284 <p>Ushbu maqolada bolaning bog’cha hayotida&nbsp; musiqiy rivojlanishi ilmiy qarashlar&nbsp; asosida bayon etiladi.</p> Go`zal Abdixodirova Fotima Umarova Copyright (c) 2024 2024-04-04 2024-04-04 3 7 45 48 THE ROLE OF THE STOCK MARKET IN ATTRACTING INVESTORS http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14288 <p>One of the most effective ways to achieve the economic development of countries, the increase in the level of well-being of the population, and at the same time, the manifestation of a competitive and stable developing country on the world scale, is to attract capital of foreign and local investors to the country. The existing stock market in the country and its level of development, efficiency, and transparency indicators are among the important factors, as well as the investment environment created in the country, and its investment attractiveness.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> Rukhshona Tulaganova Copyright (c) 2024 2024-04-04 2024-04-04 3 7 49 52 METHODOLOGY FOR THE PREPARATION OF DIDACTIC MATERIALS FOR TRAINING IN SPECIAL SUBJECTS http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14292 <p>The effective preparation of didactic materials plays a pivotal role in promoting effective teaching and learning in special subjects. This article provides a comprehensive overview of the methodology for the preparation of didactic materials, focusing on their significance, design principles, and instructional strategies. By employing evidence-based practices, educators can enhance the quality and relevance of instructional materials, thereby facilitating meaningful and engaging learning experiences for students in specialized fields. The article also discusses the integration of technology and the importance of formative assessment in the development of didactic materials. Overall, this scientific overview aims to provide educators with valuable insights into designing and implementing effective didactic materials for training in special subjects.</p> Qambar Fattoyev U.A. O’rinov Copyright (c) 2024 2024-04-04 2024-04-04 3 7 53 58 ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ЧЕРЕДОВАНИЯ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14309 <p>Многие учённые указывают, что в процессе освоения сельскохозяйственных земель перспективным считается использование промежуточных культур перед посевом и посадки основных культур. Эта система возделывания в свою очередь положительно влияет на [1-2].</p> Э.Т. Ахмедов Copyright (c) 2024 2024-04-04 2024-04-04 3 7 59 63 O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI TA’LIM TIZIMI, PEDAGOGLIK KASBI VA UNING JAMIYATDAGI TUTGAN O’RNI. http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14343 <p>O’zbekiston Respublikasi mustaqillikni qo’lga kiritishi bilanoq avvalo ta’lim tizimini isloh qilishga bor e'tborini qaratdi, yoshlarni ilm-fanga qiziqtirib ularni bu boradagi loyihalarini qo’llab quvvatladi. Bunga misol 1992-yilda “Ta’lim to’g’risida”gi qonun qabul qilinganligi taqsinga sazovordir. Endigina mustaqillikni qo’lga kiritgan yosh O’zbekiston uchun bu qaltis qadam bo’ldi desak adashmagan bo’lar edik.</p> Muxammadqodir Rustamov Copyright (c) 2024 2024-04-05 2024-04-05 3 7 64 66 MATEMATIKA, IJTIMOIY VA TABIIY FANLAR SOHALARIGA OID ALGORITMLAR http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14385 <p>Ushbu maqolada matematika, ijtimoiy va tabiiy fanlar sohasidagi algoritmlarni o’rganib chiqish va olimlarning izlanishlarini kuzatish hamda taqqoslab o’rganiladi.</p> Jasur Saidov Maftuna Abdujalolova Malohat Ochilboyeva Gavharoy Murodova Copyright (c) 2024 2024-04-08 2024-04-08 3 7 67 71 КУЗГИ БУҒДОЙ ГЕНОТИПЛАРИНИНГ БИОЛОГИК МАҲСУЛДОРЛИГИ ВА СТАТИСТИК КЎРСАТКИЧЛАРИ. http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14386 <p>Мазкур мақола кузги буғдой генотипларинининг биологик маҳсулдорлиги ва статистик кўрсаткичлари хақида тадқиқот натижалари ёритилган.&nbsp;&nbsp; Биологик маҳсулдорлик кузги буғдой генотипларини танлашда&nbsp; муҳим кўрсаткичлардан ҳисобланади. Чунки биологик маҳсулдорлик ва дон маҳсулдорлиги ўртасида кучли корреляцион боғланиш қайд этилди.</p> Ўткиржон Жуманов Copyright (c) 2024 2024-04-08 2024-04-08 3 7 72 84 MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI VA OILA HAMKORLIGI http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14406 <p>Ushbu maqola orqali, oila hamkorligi va uning mohiyati, bola tarbiyasidagi muhim jihatlari to‘g‘risida hamda, bola ijtimoiylashuvini ta’minlovchi hamkorlik metodlari haqida ma’lumotlarga ega bo‘lasiz. Qolaversa, bolaning MTTga moslashuvi uning bilishga bo‘lgan obyektiv ehtiyojini yaxshilashga qaratilgan . Maqolada MTT va oila hamkorligining bola rivojlanishidagi ahamiyati yoritilgan.&nbsp;&nbsp;</p> Aziza Bobokulova Copyright (c) 2024 2024-04-08 2024-04-08 3 7 85 87 THE CONTENT OF IMPROVING THE METHODOLOGY OF DEVELOPING MANAGEMENT COMPETENCIES IN FUTURE PEDAGOGUES IN THE CREDIT MODULE SYSTEM http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14436 <p>This article describes the application of the credit module system in the educational process and the development of management competencies of future pedagogues in the credit module system.</p> Uktam Dusnazarov Copyright (c) 2024 2024-04-08 2024-04-08 3 7 88 91 TEMURIYLAR DAVRIDA ME’MORCHILIK http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14462 <p>Ushbu maqolada Temuriylar davrida olib borilgan qurilish va bunyodkorlik ishlari, Samarqand shahrining qayta qurilishi, yangi me’morchilik obidalari va ularning o‘ziga xos jihatlari, Xoja Ahmad Yassaviy, Ulug’bek rasadxonasi va Oqsaroy qurilishi haqida so’z boradi.</p> Jahongir Usmanov Copyright (c) 2024 2024-04-11 2024-04-11 3 7 92 96 ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ СЛОВООБРАЗОВАНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТОВ-НЕФИЛОЛОГОВ. http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14463 <p>В статье рассматривается некоторые игровые технологии, используемые в обучении словообразованию русского языка студентов-нефилологов.</p> Зульфия Нурханова Copyright (c) 2024 2024-04-11 2024-04-11 3 7 97 100 CALCULATION OF THE VOLUME OF A CIRCULAR BODY http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14464 <p>Thus, you will find that the method of using calculus to find volumes is far superior and has many more applications than the traditional geometry methods. With this in mind, we should understand the nature of variables and equations in terms of a 3D area. At this point, the important question to ask is: What is the volume of a volume? Step one is defining a volume, and this can be done simply using a triple integral, which is a standard method of finding 3D entities, and the result is a numerical value.</p> G'ulomjon Djumabayev Shahlo Abdullayeva Copyright (c) 2024 2024-04-11 2024-04-11 3 7 101 104 ISAJON SULTON ASARLARIDA MILLIYLIK TASVIRINING IFODALANISH XUSUSIYATLARI (“TOʻLINOY XAYOLLARI” ASARI MISOLIDA) http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14465 <p>Ushbu maqolada Isajon Sultonning “Toʻlinoy xayollari” asarning tahlili qalamga olingan. Muallifning “turkiy xalqlarining xayoliy yaratiqlari kitobi” deya taʼrif etilishi ham bejiz emas. Shu bilan birga asarda oy tasviri va&nbsp; oy tasvirining insonlar hayoti bilan bog'liqligi turli detallari bilan birga tilga olinadi. Bundan so'ngra esa jamiyatdagi milliy qarashlarining milliy qadriyatlar tasviri va oiladagi ota va farzand o'rtasidagi munosabat, otaning farzandlariga aytib beradigan ertaklarda ifodalanadi. Birinchi qismning “milliy yaratiqlar” yaʼni alvastiga atalgan bobida albatta turli koʻzqarashlarning tarkib topishi, alvastining dastlabki besh ming yillikda erkak qiyofasida shakllangan ekanligi haqida so'z boradi.&nbsp; Keyingi yillarda esa kampir qiyofasiga tushgani haqida ifodalar mavjud. Shu bilan birga asar qahramonlari asarlar tarkibida yomon, iflos va ko'rimsiz tarzda shakllanishiga sabab bo'lgan fikrlar mavjuddir.</p> Nigora Maxsutbaeva Copyright (c) 2024 2024-04-11 2024-04-11 3 7 105 109 COMPARATIVE ANALYSIS OF ACHIEVING EQUIVALENCE IN SIMULTANEOUS AND WRITTEN TRANSLATION http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14476 <p>This article discusses the most common strategies for simultaneous and written translation. The article discusses the importance of equivalence in translation. The article also provides a comparative analysis of some units, examples of the equivalents of some words in Uzbek and English.</p> Nodira Qodirova Copyright (c) 2024 2024-04-11 2024-04-11 3 7 110 113 ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ АВТОТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИНИ ЎҒИРЛАШ ВА ОЛИБ ҚОЧИШ ЖИНОЯТИНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14483 <p>Ички ишлар органлари автотранспорт воситаларини ўғирлаш ва олиб қочиш жиноятини олдини олишни ташкил қилишда тергов, профилактик ва тезкор-қидирув фаолиятининг шахс, жамият ва давлат хавф­сиз­лигига таҳдид солувчи шахслар, ҳодисалар, ҳаракат (ҳаракат­сиз­лик)­лар тўғрисидаги маълумотларни тўплашга оид охирги вазифаси ахборот тўплаш бўлиб, бу вазифа тегишли ўтка­зиш ҳамда яширин тарзда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларига ёрдам берувчи шахслар кўмагидан фойдаланиш орқали ташаббусли тартибда мазкур маълумотларни тўплашни қамраб олади.</p> А.К. Сулаймонов Copyright (c) 2024 2024-04-11 2024-04-11 3 7 114 121 CATALYTIC ACETYLATION OF ACETYLENE IN VAPOR PHASE http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14488 <p>Currently, vinyl acetate production in developed countries is carried out in two ways.</p> Bekhruzjon Omanov Copyright (c) 2024 2024-04-11 2024-04-11 3 7 122 126 USAGE OF COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING IN SECONDARY EDUCATION SYSTEM http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14502 <p>As a compulsory subject in the curriculum of English language classes a task was set before secondary schools. Foreign language teachers create conditions for introducing foreign language to younger students acquiring skills.</p> Yorkinoy Karshieva Parizoda Asrorova Copyright (c) 2024 2024-04-12 2024-04-12 3 7 127 130 MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARDA AXLOQIY TARBIYA http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14552 <p>Bolalarda axloqiy his-tuyg’ular, tasavvurlar va xatti-harakatlarni tarbiyalash. Axloqiy bilim berish birqancha tarbiyaviy vazifalarni bajaradi, inson hayoti va madaniyatining axloqiy qadriyatlari to'g'risida keng&nbsp; tasavvur, tushunchalar berilgan. &nbsp;&nbsp;</p> Dilnavoz Boqijonova Copyright (c) 2024 2024-04-15 2024-04-15 3 7 131 134 ПЎСТСИЗ АРПАНИНГ ШЎРЛАНГАН ТУПРОҚ ШАРОИТДАГИ БИОМЕТРИК КЎРСАТКИЧЛАРИ http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14557 <p>Арпанинг (Hordeum vulgare L) четдан интродукция қилинган коллекцион намуналарини Сирдарё вилоятининг шўрланган тупроқ шароитида ўрганиш натижасида ICB121646 рақамли нави&nbsp; хусусиятлари тўғрисида маълумотлар берилган.</p> Т. Кулиев Ҳ. Қўшиев Ў. Жуманов А. Кенжаев А. Абдукаримов Copyright (c) 2024 2024-04-15 2024-04-15 3 7 135 146 ОТБОР СЕЛЕКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ПОЧВЕННОГО ЗАСОЛЕНИЯ http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14558 <p>Излагается особенности изменчивость и детерминированности признаков озимой пшеницы в условиях почвенного засоления. Объектами исследование служили линии мягкой пшеницы (Tritium aestivim L.). Исследования проводились в условиях&nbsp; слабозасоленной почвы в трехкратной повторности, размер делянки 1м<sup>2</sup>. Результаты исследования показали что, масса зерна одного колоса была сильно детерминированна и изменчива. Высота роста, длина колоса, ширина и длина флогового листа были относительно стабильными. Рекомендовано в условиях почвенного засоление произвести отбор по массе зерна одного колоса при этом обратить внимание на ширину и длину флогового листа.</p> Уткиржон Жуманов Хабиб Кушиев Ойбек Юнусов Азиз Кенжаев Озода Тожиева Copyright (c) 2024 2024-04-15 2024-04-15 3 7 147 156 METHODS OF CONDUCTING FIELD SPECTATIONS http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14565 <p>This article provides full information about the specific features of the script of a public theatrical event, the elements of the event, various methods of script writing, and the duties of the director in organizing the event.</p> Muyassarkhon Tojiakhmedova Copyright (c) 2024 2024-04-15 2024-04-15 3 7 157 164 PECULIARITIES OF COPYING AND REPRODUCTION OF MANUSCRIPT BOOKS. http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14566 <p>This article provides information about the activities of early libraries in the Middle Ages, methods of reproduction of manuscript books, librarianship during the Khanate period, and bookkeeping during the Khanate period in the works of foreign scholars.</p> Sayyora Goyibova Copyright (c) 2024 2024-04-15 2024-04-15 3 7 165 170 RESULTS OF APPLICATION OF TRADITIONAL METHODS FOR PREDICTING IMPAIRMENTS OF BONE REGENERATION IN CLOSED FRACTURES OF TUBULAR BONES http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14570 <p>While traditional tests are sensitive to nonspecific wound infections in the early stages after surgery, in the long term they transform into the process of allergization. This can be confirmed by the dynamics of the specificity of LIB, the severity of which increases with the onset of long-term periods of treatment for a fracture of long bones, which indicates the need for a more in-depth study of the immunological aspects of both the cellular and humoral links, which will most likely allow optimizing the method for predicting impaired regeneration of long bone fractures. tubular bones.</p> Ilxomjon Napasov Copyright (c) 2024 2024-04-15 2024-04-15 3 7 171 173 TECHNOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING OF STUDENTS IN MEDICAL EDUCATION THROUGH MODELING TECHNOLOGIES OF BIOLOGICAL PROBLEMS http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14575 <p>Developing modern medical technologies using effective methods of information modeling. Providing young talents and medical professionals with the knowledge of the role of Information Technology in Medicine, initially applied for medical modeling, and staying updated on innovations in this field.</p> M. Kadirova S. Atakhanov Copyright (c) 2024 2024-04-15 2024-04-15 3 7 174 178 ВЛИЯНИЕ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14612 <p>Сенсоневральная тугоухость (CHT) относится к заболеваниям, проблема диагностики и лечения которых не теряет своей актуальности в течение многих десятилетий [1, 2, 4, 6, 8, 19, 20]. Прогнозы ВОЗ относительно роста численности населения с социально значимыми дефектами слуха являются неутешительными [3, 5, 7, 8, 9, 18, 22, 23, 24]. В 2002 года нарушениями слуха в мире страдают 250 млн. человек (учитывалось понижение слуха, превышающее 40 дБ на лучше слышащее ухо) [10, 15, 16, 25, 26, 27, 28], что свидетельствуют о масштабе медицинской проблемы и ее социально-психологической стороны [11, 12, 13, 14, 17, 29, 30, 31].</p> Дурдона Тошпулатова Copyright (c) 2024 2024-04-16 2024-04-16 3 7 179 182 BA’ZI GEOMETRIYA MASALALARINI YECHISH USULLARI http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14662 <p>Maqolada ba’zi geometrik olimpiada masalalarini Ptolomey teoremasini qo’llab qiyin hal qilinadigan vaqtda, sodda yo’l bilan yechilishi ko’rsatilgan hamda mustaqil ishlash uchun masalalar berilgan.</p> B. Mardonov Sh. Zikiryayev Copyright (c) 2024 2024-04-18 2024-04-18 3 7 183 186 TRANSFORMATION OF SCIENCE AND EDUCATION IN THE ERA OF GLOBALIZATION http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14682 <p>The article examines the main aspects of globalization and its impact on the organization of scientific and educational processes. Special attention is paid to changes in international scientific cooperation, mobility of scientists and students, as well as adaptation of educational programs to the diversity of cultures and languages. The work helps to understand the modern challenges and opportunities facing science and education in the context of globalization.</p> Makhfurat Omоnova Copyright (c) 2024 2024-04-18 2024-04-18 3 7 187 190 IMPORTANT ASPECTS OF DESIGNING MATERIALS TO TEACH VOCABULARY http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14694 <p>Vocabulary is an integral language aspect to generally enhance all language skills. While teaching vocabulary, teachers are obligated to design useful and effective teaching materials as well as choose effective sources to conduct vocabulary lessons successfully. The aim of this paper is to clarify what important principles should be taken into consideration to design teaching materials for vocabulary and accentuate their significance in teaching vocabulary.</p> Behzod Murodillayev Copyright (c) 2024 2024-04-19 2024-04-19 3 7 191 196 ITALIYA FUQAROLIK HUQUQIDA EGALIK http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14705 <p>Hozirgi vaqtda Rossiya Federatsiyasi fuqarolik kodeksi modernizatsiya qilinmoqda va Italiya qonunchiligida egalik huquqini huquqiy tartibga solish tajribasi Rossiya fuqarolik kodeksiga egalik qilish dizaynini ishlab chiqishda foydali bo'lishi mumkin.</p> Mehriniso Jo‘rayeva Copyright (c) 2024 2024-04-19 2024-04-19 3 7 197 203 CURRENT STATE OF INVESTMENT ENVIRONMENT IN UZBEKISTAN http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14714 <p>One of the most effective ways to achieve the economic development of our country, the increase in the level of well-being of its population, and at the same time, the emergence of a globally competitive and stable developing country, is to attract foreign and domestic investments to the country. The relevance of investment activities is that investments are any means that preserve the value of money or increase its value and help to obtain positive returns. That is, the investment market creates conditions for the organization and financing of investments. The main elements are demand, supply, competition and price. Therefore, investment and financial rights have a special place in the development and promotion of the country's economy. For this reason, it contributes to the creation of conditions for the formation of a democratic, legal state and a strong civil society, as well as legal and economic opportunities for business entities.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> Qudaybergen Abulkasimov Copyright (c) 2024 2024-04-19 2024-04-19 3 7 204 209