Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences http://econferences.ru/index.php/tafps <p>The British open conference that publishes original research and review articles in a variety of fields. The main goal is to offer an intelligent platform for international scientists and to develop interdisciplinary research in applied sciences. Conference languages: Belarusian, Russian, english, Maldaski, Kazaқsha, o’zbek, limba romвnă, Kyrgyz tili, Հայերեն</p> «AID» LLC ru-RU Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences NEMIS TILIDA ANTONIM VA UNING NAZARIY ASOSLARI http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8329 <p>Hozirgi vaqtda nemis tilining antonimiya hodisasi yetarlicha o’rganilmagan. Antonimiya – qarama-qarshi ma’noga ega boʻlgan leksik birliklardagi semantik munosabatlarning bir turidir. Demak, tilning leksik-semantik tizimi kategoriyasi boʻlgan antonimiya lingvistik voqeliklardan biri hisoblanadi. U barcha tillarga xos boʻlib, uning birliklari qarama-qarshi ma’nolarning umumiy tuzilishini tubdan o’rganadi.</p> Charosxon Davlatnazarova Sh.S. Imyaminova Copyright (c) 2023 2023-09-06 2023-09-06 2 17 5 10 RUS TILINI CHET TILI SIFATIDA O'QITISH USULLARINING LINGVODIDAKTIK JIHATI VA UNI O'RGANISH YO'LLARI http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8337 <p>Maqolada rus tilini chet tili sifatida o'qitish metodologiyasining ilmiy asosini tashkil etuvchi lingvodidaktikani o'rganishning eng muhim yo'nalishlaridan birini ko'rib chiqiladi. An'anaviy tushunchalarga tabaqalashtirilgan yondashuv taklif etiladi: ona tilini hisobga olish, qiyosiy usuldan foydalanish, aralashuv turlari.</p> Navruza Negmatova Copyright (c) 2023 2023-09-07 2023-09-07 2 17 11 14 AN’ANAVIY YAPON ESTETIKASI ATAMALARIGA ASOSLANGAN LINGVISTIK LAKUNARLIK MUAMMOLARI. http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8345 <p>Maqolada an'anaviy yapon estetikasi atamalariga asoslangan lingvistik lakunarlik muammolari ko'rib chiqiladi. Yaponiya anʼanaviy madaniyatining turli jihatlariga oid adabiyotlarni oʻrganish jarayonida anʼanaviy yapon estetikasi bilan bogʻliq bir qancha atamalarni vujudga keladi. Ular o’zbek tiliga tarjima jarayonida bo'shliqlar hosil qiladi. Chunki ular o’zbek lingvistik ongiga xos bo'lmagan tushunchalarni ifodalaydi. Maqolada lakunalarning o’zbek tiliga tarjima variantlari, aniqlangan leksik birliklardan foydalanilgan misollar, lakunalarning mavjud tasniflariga havolalar va ular o'rtasidagi tizimli munosabatlar tahlili keltirilgan.</p> Shaxnoza Kodirova Copyright (c) 2023 2023-09-07 2023-09-07 2 17 15 19 МУСИҚА МАДАНИЯТИ ТУШУНЧАСИ МАЗМУН-МОҲИЯТИ, ТАРКИБИ ВА КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ. http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8348 <p>Жаҳонда мусиқа санъатининг замонавий талаба ёшлар эстетик маданиятига таъсирини илмий ўрганиш, уларнинг эстетик дид ва тафаккурини юксалтиришда миллий мусиқа маданиятининг ўрни масалалари долзарб ижтимоий муаммолардан бири сифатида баҳоланмоқда.</p> Лайло Турсунова Copyright (c) 2023 2023-09-08 2023-09-08 2 17 20 23 ACTUAL PROBLEMS OF INTRODUCING INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES INTO THE EDUCATIONAL PROCESS http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8350 <p>This article presents the current problems and laws of introducing innovative pedagogical technologies into the educational process.</p> Mexrinoz Raxmatova Copyright (c) 2023 2023-09-09 2023-09-09 2 17 24 27 BUKHARA (ÖZBEKLER) TEKKESI IN TÜRKIYE http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8357 <p>This article describes the role of Bukhara Tekkesi, one of the Uzbek Tekkesi located in the Fatih district of Istanbul, for Turkestanis and its importance in their socio-economic and cultural life</p> Gafurjon Ismailov Copyright (c) 2023 2023-09-11 2023-09-11 2 17 28 30 ВАЖНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХООВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ СТРЕМИТЕЛЬНО МЕНЯЮЩЕЙСЯ МИРОВОЙ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА ТРУДА http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8363 <p>В условиях быстро меняющейся мировой экономической среды и рынка труда предпринимателям и организациям необходимо постоянно совершенствовать свои методы управления и внедрять инновации. Эта статья исследует подходы к управлению, основанные на инновациях, и их важность для предпринимательской деятельности, с учетом конкретного примера Республики Каракалпакистан.</p> Абрам Аимбетов Copyright (c) 2023 2023-09-11 2023-09-11 2 17 31 35 THE MYTH AND ITS ESSENCE IN UZBEK FOLKLORE STUDIES http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8373 <p>In the following article, the myth and its essence of Uzbek folklore, as well as their classification and the stages of their gradual development, were considered and analyzed.</p> Madinabonu Akhmedova Copyright (c) 2023 2023-09-12 2023-09-12 2 17 36 43 FАRZАNDLАRNING SIBLING MАQOMINI OILАDАGI MUNOSАBАTLАRGА TА’SIRI http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8393 <p>Ushubu maqolada O‘zbekiston shаroitdа farzandlarning sibling maqomini oiladagi munosabatlarga ta’siri t to‘g‘risidagi psixolog olimlarning ilmiy qarashlari yoritilgan bo’lib, unda shaxslararo munosabatlarni sibling maqomi bilan bog‘liqligi hamda ushbu munosabatlarning farzand psixologiyasi va ijtimoiylashuviga ta’siri to‘g‘risida yozilgan.</p> Go‘zal Yunusova Copyright (c) 2023 2023-09-14 2023-09-14 2 17 44 52 DRIP IRRIGATION SYSTEM IN COTTON. http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8394 <p>This article provides information on the advantages and disadvantages of cotton drip irrigation system.</p> Gulbegim Shomurodova Copyright (c) 2023 2023-09-14 2023-09-14 2 17 53 54 TALABALARNI HARBIY VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8405 <p>Ushbu maqolada talaba-yoshlarda harbiy vatanparvarlik hissini rivojlantirish, Vatanga bo‘lgan muhabbat va uning ertangi kuniga ishonchini ortirish borasida, ajdodlarning uzoq asrlar davomida shakllangan axloqiy, ma’naviy-ma’rifiy tamoyillar asaosida yoshlarni vatanparvarlik ruxida tarbiyalash muammolari ochib berilgan. Shuningdek, maqolada talabalarni&nbsp; vatanparvarlik ruhida tarbiyalash sohasida amalga oshirilishi kerak bo‘lgan ustuvor vazifalar tahlil qilingan.</p> Abdurafik Valiev Copyright (c) 2023 2023-09-15 2023-09-15 2 17 55 58 CHARACTERISTICS OF THE CULTURE OF THE MEDIEVAL RENAISSANCE PERIOD http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8411 <p>This article analyzes the characteristics of the culture of the Italian Renaissance, the development of medieval history, and its similarities and connections with the culture of the Eastern Renaissance, and comments on the scientific activity of medieval scholars.</p> Nilufar Elmurodova Copyright (c) 2023 2023-09-15 2023-09-15 2 17 59 62 COMPARATIVE ANALYSIS OF REDUNDANCY IN ENGLISH, UZBEK AND RUSSIAN AND THE PROBLEMS IN TRANSLATION http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8412 <p>This article is devoted to the comparative research of pleonasms in three different languages English, Uzbek and Russian. The author has tried to use comparative method in his research and&nbsp; analyze the problems which occur in the translation process.</p> Ominabonu Abdusamatova Copyright (c) 2023 2023-09-15 2023-09-15 2 17 63 66 O‘SMIRLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8422 <p>Ushbu maqolada o‘smirlik davrida yuzaga keladigan inqirozlar, agressivlik, o‘smirlik davrida ma’naviyatini yuksaltirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari ochib berilgan.</p> Feruz Ganjiyev Copyright (c) 2023 2023-09-16 2023-09-16 2 17 67 71 КРИТЕРИИ ЛИДЕРСТВА В УЛУЧШЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8423 <p>В данной статье реформы в системе образования, реализуемые в нашей стране, заключаются в изменении и совершенствовании механизмов управления системой образования, т.е. отказе от административно-командных методов управления и формировании системы управления, основанной на демократических принципах, отвечает социально-экономическим и современным требованиям.</p> Фирдавс НАВРЎЗОВ Copyright (c) 2023 2023-09-16 2023-09-16 2 17 72 78 POMIDORNI FUZARIOZ KASALLIGI VA UNGA QARSHI KURASH CHORALARINI SAMARADORLIGI http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8449 <p>Pomidor vegetatsiya davrida turli kasallik qo‘zg‘atuvchi mikroorganizmlar va zararkunanda hasharotlar bilan zararlanib hosilning yo‘qotilishiga va sifatining buzilishiga olib keladi. Hozirgi kunda O‘zbekistonda yopiq va ochiq joyda sabzavot yetishtirishda zang kanasi jiddiy zarar yetkazmoqda.</p> Sherzod Egamqulov Copyright (c) 2023 2023-09-19 2023-09-19 2 17 79 82 ANIMATED FILMS AS A REFLECTION OF THE NATIONAL AND LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8458 <p>The concept of a national picture of the world is inseparable from the concept of a linguistic picture of the world. The formation of these concepts is so interconnected, their interaction, interdependence and mutual influence are so close that for many years there have been debates about which of them is primary – language or consciousness itself. In this article we tried to show that modern animated films can be used as a means of reflection of the linguistic and national picture of the world.</p> Dilnoza Umirzakova Copyright (c) 2023 2023-09-21 2023-09-21 2 17 83 86 PARALINGUISTIC MEANS IN DIFFERENT LINGUACULTURES http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8464 <p>The article examines and conducts a typological analysis of paralinguistic means in multi-system languages. When comparing gestures, facial expressions and body movements, the author is based on their form (kinesic), meaning and distribution; the nature, meaning, and functions of paralinguistic means in communication are studied; issues of incorrect interpretation of gesture semantics are touched upon, which can subsequently lead to significant errors in formal communication in international communication.</p> Durdona Abduazizova Copyright (c) 2023 2023-09-22 2023-09-22 2 17 87 94 ARAB TILIDA “ح-ج-ج” (Ĥ-J-J) O‘ZAGIDAN YASALGAN HOSILA SO‘ZLAR TAHLILI http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8465 <p>Ushbu maqolada, "ح-ج-ج<strong>"</strong> <strong>&nbsp;</strong>(ĥ-j-j) o‘zagi va undan yasalgan hosila so‘zlarning lug‘atlardagi ma’nolari ko‘rsatib, tahlil qilib berilgan. Olib borilgan izlanishlarimiz natijasida, "ح-ج-ج" (ĥ-j-j) negizidan yasalgan hosila so‘zlarning qaysi ma’nolarda kelishi va ularning <em>“</em><em>haj”</em> bilan bog‘liqligi o‘rganib chiqildi. Tadqiqot ishining maqsadi, manbalarga tayangan holda "ح-ج-ج" (ĥ-j-j) o‘zagidan yasalgan hosila so‘zlarning ma’nolari o‘rganilib, tahlil qilgan holda, ulardan <em>“</em><em>haj”</em> bilan bog‘liqlarini ajratib olish.</p> Aygul Umurzakova Copyright (c) 2023 2023-09-22 2023-09-22 2 17 95 98 РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ СИРДАРЁ ВИЛОЯТИДАГИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИДАГИ СИЁСАТИ. http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8471 <p>Россия империяси томонидан XIX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб Туркистон ўлкасида жойлаштирилган ҳарбий қисмлар ва янги ташкил этилган шаҳарлар, аҳоли марказларида тиббий ҳолатни назорат қилиш, кўчиб келган ва маҳаллий аҳоли орасида турли юқумли касалликларга қарши курашиш ва олдини олиш мақсадида&nbsp; замонавий тиббиёт муассасалари ташкил этила бошланди. 1867 йилдан эътиборан Сирдарё вилоятининг йирик шаҳарларида русийзабон ва маҳаллий аҳолига&nbsp; тиббий хизмат кўрсатиш учун тиббий пунктлар, амбулатория ва шифохоналар, барпо этиш масаласи кун тартибига қўйилди.</p> Гавхар Турсунова Copyright (c) 2023 2023-09-22 2023-09-22 2 17 99 107 ФОРМИРОВАНИИ И СТАНОВЛЕНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ. http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8497 <p>В статье рассмотрено влияние Интернет-технологий и СМИ на формирование и становление подрастающего поколения. Приведены способы для предупреждения негативных проявлений Интернет-технологий, а также их последствия.</p> Эъзозхон Турдикулова Copyright (c) 2023 2023-09-23 2023-09-23 2 17 108 114 THE USAGE OF ENGLISH BORROWING WORDS IN UZBEK LANGUAGE http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8501 <p>This article shows that&nbsp; the usage of English borrowed words in Uzbek language. It includes features and aspects of English words in Uzbek language with some examples.</p> Shahlo Razzakova Copyright (c) 2023 2023-09-23 2023-09-23 2 17 115 118 PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CATERING SERVICES IN TOURISM AND HOTELS http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8527 <p>In this article, the theoretical and practical basis of the normative assessment of consumer requirements for improving the quality of accommodation and general catering services for the population in tourism and hotels has been researched.</p> Khudayar Mukhitdinov Malika Qurbonova Copyright (c) 2023 2023-09-27 2023-09-27 2 17 119 128