http://econferences.ru/index.php/tafps/issue/feed Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences 2023-09-28T12:59:44+03:00 Open Journal Systems <p>The British open conference that publishes original research and review articles in a variety of fields. The main goal is to offer an intelligent platform for international scientists and to develop interdisciplinary research in applied sciences. Conference languages: Belarusian, Russian, english, Maldaski, Kazaқsha, o’zbek, limba romвnă, Kyrgyz tili, Հայերեն</p> http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8329 NEMIS TILIDA ANTONIM VA UNING NAZARIY ASOSLARI 2023-09-07T12:32:16+03:00 Charosxon Davlatnazarova info@in-academy.uz Sh.S. Imyaminova info@in-academy.uz <p>Hozirgi vaqtda nemis tilining antonimiya hodisasi yetarlicha o’rganilmagan. Antonimiya – qarama-qarshi ma’noga ega boʻlgan leksik birliklardagi semantik munosabatlarning bir turidir. Demak, tilning leksik-semantik tizimi kategoriyasi boʻlgan antonimiya lingvistik voqeliklardan biri hisoblanadi. U barcha tillarga xos boʻlib, uning birliklari qarama-qarshi ma’nolarning umumiy tuzilishini tubdan o’rganadi.</p> 2023-09-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8337 RUS TILINI CHET TILI SIFATIDA O'QITISH USULLARINING LINGVODIDAKTIK JIHATI VA UNI O'RGANISH YO'LLARI 2023-09-08T08:44:11+03:00 Navruza Negmatova info@in-academy.uz <p>Maqolada rus tilini chet tili sifatida o'qitish metodologiyasining ilmiy asosini tashkil etuvchi lingvodidaktikani o'rganishning eng muhim yo'nalishlaridan birini ko'rib chiqiladi. An'anaviy tushunchalarga tabaqalashtirilgan yondashuv taklif etiladi: ona tilini hisobga olish, qiyosiy usuldan foydalanish, aralashuv turlari.</p> 2023-09-07T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8345 AN’ANAVIY YAPON ESTETIKASI ATAMALARIGA ASOSLANGAN LINGVISTIK LAKUNARLIK MUAMMOLARI. 2023-09-08T15:54:35+03:00 Shaxnoza Kodirova info@in-academy.uz <p>Maqolada an'anaviy yapon estetikasi atamalariga asoslangan lingvistik lakunarlik muammolari ko'rib chiqiladi. Yaponiya anʼanaviy madaniyatining turli jihatlariga oid adabiyotlarni oʻrganish jarayonida anʼanaviy yapon estetikasi bilan bogʻliq bir qancha atamalarni vujudga keladi. Ular o’zbek tiliga tarjima jarayonida bo'shliqlar hosil qiladi. Chunki ular o’zbek lingvistik ongiga xos bo'lmagan tushunchalarni ifodalaydi. Maqolada lakunalarning o’zbek tiliga tarjima variantlari, aniqlangan leksik birliklardan foydalanilgan misollar, lakunalarning mavjud tasniflariga havolalar va ular o'rtasidagi tizimli munosabatlar tahlili keltirilgan.</p> 2023-09-07T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8348 МУСИҚА МАДАНИЯТИ ТУШУНЧАСИ МАЗМУН-МОҲИЯТИ, ТАРКИБИ ВА КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ. 2023-09-09T15:26:40+03:00 Лайло Турсунова info@in-academy.uz <p>Жаҳонда мусиқа санъатининг замонавий талаба ёшлар эстетик маданиятига таъсирини илмий ўрганиш, уларнинг эстетик дид ва тафаккурини юксалтиришда миллий мусиқа маданиятининг ўрни масалалари долзарб ижтимоий муаммолардан бири сифатида баҳоланмоқда.</p> 2023-09-08T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8350 ACTUAL PROBLEMS OF INTRODUCING INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES INTO THE EDUCATIONAL PROCESS 2023-09-11T06:47:38+03:00 Mexrinoz Raxmatova info@in-academy.uz <p>This article presents the current problems and laws of introducing innovative pedagogical technologies into the educational process.</p> 2023-09-09T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8357 BUKHARA (ÖZBEKLER) TEKKESI IN TÜRKIYE 2023-09-12T06:57:37+03:00 Gafurjon Ismailov info@in-academy.uz <p>This article describes the role of Bukhara Tekkesi, one of the Uzbek Tekkesi located in the Fatih district of Istanbul, for Turkestanis and its importance in their socio-economic and cultural life</p> 2023-09-11T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8363 ВАЖНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХООВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ СТРЕМИТЕЛЬНО МЕНЯЮЩЕЙСЯ МИРОВОЙ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА ТРУДА 2023-09-12T13:14:35+03:00 Абрам Аимбетов avraam_96@mail.ru <p>В условиях быстро меняющейся мировой экономической среды и рынка труда предпринимателям и организациям необходимо постоянно совершенствовать свои методы управления и внедрять инновации. Эта статья исследует подходы к управлению, основанные на инновациях, и их важность для предпринимательской деятельности, с учетом конкретного примера Республики Каракалпакистан.</p> 2023-09-11T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8373 THE MYTH AND ITS ESSENCE IN UZBEK FOLKLORE STUDIES 2023-09-13T10:54:35+03:00 Madinabonu Akhmedova info@in-academy.uz <p>In the following article, the myth and its essence of Uzbek folklore, as well as their classification and the stages of their gradual development, were considered and analyzed.</p> 2023-09-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8393 FАRZАNDLАRNING SIBLING MАQOMINI OILАDАGI MUNOSАBАTLАRGА TА’SIRI 2023-09-15T10:08:35+03:00 Go‘zal Yunusova info@in-academy.uz <p>Ushubu maqolada O‘zbekiston shаroitdа farzandlarning sibling maqomini oiladagi munosabatlarga ta’siri t to‘g‘risidagi psixolog olimlarning ilmiy qarashlari yoritilgan bo’lib, unda shaxslararo munosabatlarni sibling maqomi bilan bog‘liqligi hamda ushbu munosabatlarning farzand psixologiyasi va ijtimoiylashuviga ta’siri to‘g‘risida yozilgan.</p> 2023-09-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8394 DRIP IRRIGATION SYSTEM IN COTTON. 2023-09-15T10:10:37+03:00 Gulbegim Shomurodova info@in-academy.uz <p>This article provides information on the advantages and disadvantages of cotton drip irrigation system.</p> 2023-09-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8405 TALABALARNI HARBIY VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI 2023-09-16T07:43:38+03:00 Abdurafik Valiev info@in-academy.uz <p>Ushbu maqolada talaba-yoshlarda harbiy vatanparvarlik hissini rivojlantirish, Vatanga bo‘lgan muhabbat va uning ertangi kuniga ishonchini ortirish borasida, ajdodlarning uzoq asrlar davomida shakllangan axloqiy, ma’naviy-ma’rifiy tamoyillar asaosida yoshlarni vatanparvarlik ruxida tarbiyalash muammolari ochib berilgan. Shuningdek, maqolada talabalarni&nbsp; vatanparvarlik ruhida tarbiyalash sohasida amalga oshirilishi kerak bo‘lgan ustuvor vazifalar tahlil qilingan.</p> 2023-09-15T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8411 CHARACTERISTICS OF THE CULTURE OF THE MEDIEVAL RENAISSANCE PERIOD 2023-09-16T08:27:36+03:00 Nilufar Elmurodova info@in-academy.uz <p>This article analyzes the characteristics of the culture of the Italian Renaissance, the development of medieval history, and its similarities and connections with the culture of the Eastern Renaissance, and comments on the scientific activity of medieval scholars.</p> 2023-09-15T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8412 COMPARATIVE ANALYSIS OF REDUNDANCY IN ENGLISH, UZBEK AND RUSSIAN AND THE PROBLEMS IN TRANSLATION 2023-09-16T08:29:51+03:00 Ominabonu Abdusamatova ominahonn@mail.ru <p>This article is devoted to the comparative research of pleonasms in three different languages English, Uzbek and Russian. The author has tried to use comparative method in his research and&nbsp; analyze the problems which occur in the translation process.</p> 2023-09-15T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8422 O‘SMIRLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI 2023-09-18T14:38:18+03:00 Feruz Ganjiyev info@in-academy.uz <p>Ushbu maqolada o‘smirlik davrida yuzaga keladigan inqirozlar, agressivlik, o‘smirlik davrida ma’naviyatini yuksaltirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari ochib berilgan.</p> 2023-09-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8423 КРИТЕРИИ ЛИДЕРСТВА В УЛУЧШЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 2023-09-18T14:40:39+03:00 Фирдавс НАВРЎЗОВ info@in-academy.uz <p>В данной статье реформы в системе образования, реализуемые в нашей стране, заключаются в изменении и совершенствовании механизмов управления системой образования, т.е. отказе от административно-командных методов управления и формировании системы управления, основанной на демократических принципах, отвечает социально-экономическим и современным требованиям.</p> 2023-09-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8449 POMIDORNI FUZARIOZ KASALLIGI VA UNGA QARSHI KURASH CHORALARINI SAMARADORLIGI 2023-09-20T15:20:09+03:00 Sherzod Egamqulov info@in-academy.uz <p>Pomidor vegetatsiya davrida turli kasallik qo‘zg‘atuvchi mikroorganizmlar va zararkunanda hasharotlar bilan zararlanib hosilning yo‘qotilishiga va sifatining buzilishiga olib keladi. Hozirgi kunda O‘zbekistonda yopiq va ochiq joyda sabzavot yetishtirishda zang kanasi jiddiy zarar yetkazmoqda.</p> 2023-09-19T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8458 ANIMATED FILMS AS A REFLECTION OF THE NATIONAL AND LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD 2023-09-22T06:48:33+03:00 Dilnoza Umirzakova dilnozumirzakova@gmail.com <p>The concept of a national picture of the world is inseparable from the concept of a linguistic picture of the world. The formation of these concepts is so interconnected, their interaction, interdependence and mutual influence are so close that for many years there have been debates about which of them is primary – language or consciousness itself. In this article we tried to show that modern animated films can be used as a means of reflection of the linguistic and national picture of the world.</p> 2023-09-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8464 PARALINGUISTIC MEANS IN DIFFERENT LINGUACULTURES 2023-09-23T08:03:46+03:00 Durdona Abduazizova jemchujina1970@mail.ru <p>The article examines and conducts a typological analysis of paralinguistic means in multi-system languages. When comparing gestures, facial expressions and body movements, the author is based on their form (kinesic), meaning and distribution; the nature, meaning, and functions of paralinguistic means in communication are studied; issues of incorrect interpretation of gesture semantics are touched upon, which can subsequently lead to significant errors in formal communication in international communication.</p> 2023-09-22T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8465 ARAB TILIDA “ح-ج-ج” (Ĥ-J-J) O‘ZAGIDAN YASALGAN HOSILA SO‘ZLAR TAHLILI 2023-09-23T08:06:12+03:00 Aygul Umurzakova aygulumurzakova@gmail.com <p>Ushbu maqolada, "ح-ج-ج<strong>"</strong> <strong>&nbsp;</strong>(ĥ-j-j) o‘zagi va undan yasalgan hosila so‘zlarning lug‘atlardagi ma’nolari ko‘rsatib, tahlil qilib berilgan. Olib borilgan izlanishlarimiz natijasida, "ح-ج-ج" (ĥ-j-j) negizidan yasalgan hosila so‘zlarning qaysi ma’nolarda kelishi va ularning <em>“</em><em>haj”</em> bilan bog‘liqligi o‘rganib chiqildi. Tadqiqot ishining maqsadi, manbalarga tayangan holda "ح-ج-ج" (ĥ-j-j) o‘zagidan yasalgan hosila so‘zlarning ma’nolari o‘rganilib, tahlil qilgan holda, ulardan <em>“</em><em>haj”</em> bilan bog‘liqlarini ajratib olish.</p> 2023-09-22T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8471 РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ СИРДАРЁ ВИЛОЯТИДАГИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИДАГИ СИЁСАТИ. 2023-09-23T15:22:20+03:00 Гавхар Турсунова info@in-academy.uz <p>Россия империяси томонидан XIX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб Туркистон ўлкасида жойлаштирилган ҳарбий қисмлар ва янги ташкил этилган шаҳарлар, аҳоли марказларида тиббий ҳолатни назорат қилиш, кўчиб келган ва маҳаллий аҳоли орасида турли юқумли касалликларга қарши курашиш ва олдини олиш мақсадида&nbsp; замонавий тиббиёт муассасалари ташкил этила бошланди. 1867 йилдан эътиборан Сирдарё вилоятининг йирик шаҳарларида русийзабон ва маҳаллий аҳолига&nbsp; тиббий хизмат кўрсатиш учун тиббий пунктлар, амбулатория ва шифохоналар, барпо этиш масаласи кун тартибига қўйилди.</p> 2023-09-22T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8497 ФОРМИРОВАНИИ И СТАНОВЛЕНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ. 2023-09-25T11:30:25+03:00 Эъзозхон Турдикулова info@in-academy.uz <p>В статье рассмотрено влияние Интернет-технологий и СМИ на формирование и становление подрастающего поколения. Приведены способы для предупреждения негативных проявлений Интернет-технологий, а также их последствия.</p> 2023-09-23T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8501 THE USAGE OF ENGLISH BORROWING WORDS IN UZBEK LANGUAGE 2023-09-25T15:14:33+03:00 Shahlo Razzakova info@in-academy.uz <p>This article shows that&nbsp; the usage of English borrowed words in Uzbek language. It includes features and aspects of English words in Uzbek language with some examples.</p> 2023-09-23T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8527 PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CATERING SERVICES IN TOURISM AND HOTELS 2023-09-28T12:59:44+03:00 Khudayar Mukhitdinov xsmukhitdinov@gmail.com Malika Qurbonova malikakurbonova@mail.ru <p>In this article, the theoretical and practical basis of the normative assessment of consumer requirements for improving the quality of accommodation and general catering services for the population in tourism and hotels has been researched.</p> 2023-09-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023