TALABALARNI INNOVATSION TA’LIM MUHITIGA TAYYORLASH

Авторы

  • Kadirova Nilufar Mirzaakbarovna Namangan viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish milliy markazi Maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta’lim metodikalari kafedrasi mudiri, p.f.f.d. (PhD)

Ключевые слова:

innovatsiya, innovatsion faoliyat, innovatsion ta’lim, interfaol metod, muammoli ta’lim, modulli ta’lim.

Аннотация

Mazkur maqolada talabalarning kasbiy mahoratini shakllantirish, ularni innovatsion ta’lim muhitiga tayyorlash, ta’lim-tarbiya tizimiga innovatsion yondashuv ko’nikmalarini rivojlantirishning amaliy-metodik ahamiyati va tashkiliy-pedagogik asoslari haqida ilmiy farazlar bayon qilingan. Bundan tashqari ta’lim-tarbiya jarayonida innovatsion ta’lim texnologiyalarni qo‘llashdagi muammolar, bu muammolarni yechimini topishga qaratilgan amaliy-metodik tavsiyalar berib o‘tilgan.

Библиографические ссылки

Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. T.: “O’zbekiston” NMIU, 2018. – B. 486.

Azizxo’jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat: O’quv qo’llanma. - T.: TDPU, 2003. – B. 194.

Ishmatov Q. - Pedagogik texnologiyaning nazariy asoslari. T. Ta’lim muammolari. 1999 yil.

Ishmuhammedov R.J, Abduqodirov A., Pardaev A. Ta’limda innovatsion texnologiyalar (ta’lim muassasalari pedagog-o’qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar). – T.: “Iste’dod”, 2008. – B. 180.

Kaldibekova A.S., Xodjaev B.X.- O’quvchilarning bilish faolligini oshirish yo’llari. Uslubiy qo’llanma. – T.: TDPU, 2006. – B. 159.

Karimov I. O’quvchilar ijodkorlik faoliyatini rivojlantirishning uyg’unlashgan texnologiyalari: Monografiya. T.: “Adabiyot uchqunlari”, 2020. – 194 b.

Sayidaxmedov. N. - “Yangi pedagogik texnologiyalarni amaliyotda qo‘llash”. Toshkent. 2000 yil.

www.tdpu.uz

www.wikipedia.org

www.osinka.ru

http://gerbertechnology.com.ua/siluet.php

Загрузки

Опубликован

2023-11-16

Как цитировать

Kadirova, N. . (2023). TALABALARNI INNOVATSION TA’LIM MUHITIGA TAYYORLASH. Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences, 2(19), 133–137. извлечено от http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/9647