ЎЗБЕК ВА ФРАНЦУЗ ТИЛЛАРИДА ХИАЗМНИНГ СТИЛИСТИК ФУНКЦИЯЛАРИ

Авторы

  • Бекмуродова Зебинисо Эркиновна Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети таянч доктаранти

Аннотация

Хиазм барча тилларга хос бўлган универсал лингвистик ходиса бўлиб, у 19-асрдан бошлаб лингвистик термин сифатида ўзбек ва француз тилшунослигида қўлланила бошлаган. Мазмуни жиҳатдан фарқли бўлган икки жумла шундай кетма-кетликда қўйиладики, биринчисига қарама-қарши бўлган иккинчи жумла биринчисидан келиб чиқади, масалан: яшаш учун ейиш керак, ейиш учун яшаш эмас”.

Библиографические ссылки

Мирзаев И. Проблемы лингвопоэтической интерпретации стихотворного текста: Автореф. дис. д-ра.филол. наук. –Ташкент, 1992. –43 б.;

Мамазияев О.Х. Ўзбек поэтик нутқида хиазм ва градация. Филол.

фанлари номзоди... дисс. автореф.- Т. 2004.-Б.6

Т. Е. Автухович " Кичик жин" 2003-

Йўлдошев М. Бадиий матн ва унинг лингвопоэтик таҳлили асослари.Тошкент:2007,68-бет.

Тафаккур дурдоналари. 111 ватандош алломаларимизнинг Ҳикматли фикрлари (Ҳикматли фикрлар). -Т.: «Янги аср авлоди», 2012.-384 6.

Чўлпон. Кеча ва кундуз: Роман/[Тўпловчилар: Н. Каримов Ш. Турдиев; Масъул муҳаррир ва сўзбоши муаллифи 0. Шарафиддинов; Таҳрир ҳайъати: Э. Воҳидов ва бошк.]. - Т.: Адабиёт ва санъат нашр., 1991-5766

Юсуф, Хос Ҳожиб. Кутадғу билиг /. (2-нашр) - Тошкент: Akademnashr, 2016. - 544 б

Юсуф. М. Сайланма: шеърлар, достонлар, хотиралар.- Тошкент: «Sharq», 2017. - 288 6

Загрузки

Опубликован

2023-11-09

Как цитировать

Бекмуродова , З. . (2023). ЎЗБЕК ВА ФРАНЦУЗ ТИЛЛАРИДА ХИАЗМНИНГ СТИЛИСТИК ФУНКЦИЯЛАРИ. Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences, 2(19), 63–68. извлечено от http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/9528