O‘SMIRLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Авторы

  • Ganjiyev Feruz Furqatovich Buxoro davlat unversiteti psixologiya va sotsiologiya kafedrasi dotsenti (PhD)

Ключевые слова:

xulq-atvor, ma’naviyat, qadriyatlar tuzilmasi, e’tiqod, ilmiy dunyoqarash, psixika, qadriyat.

Аннотация

Ushbu maqolada o‘smirlik davrida yuzaga keladigan inqirozlar, agressivlik, o‘smirlik davrida ma’naviyatini yuksaltirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari ochib berilgan.

Библиографические ссылки

G'oziyev E.G'.Ontogenez psixologiyasi. Toshkent. 2020. Б. 2-290.

Ganjiev F.F. The basis of social and psychological adaptation of children in the conditions of preschool education. Bulletin of integrative psychology. Journal for psychologists, 59-64.

Begmatov R.O. Talabalarda tajovuzkorlik hissi namoyon bo‘lishining psixologik xususiyatlari.Avtoreferat. Buxoro – 2023. Б. 3-41.

Ганжиев Ф.Ф. Особенности психологической защиты человека в экстремальной ситуации. Лазаревские чтения Лики традиционной культуры в, 2018. С. 117-118.

Ганжиев Ф.Ф., Тўлаев Ҳ.О. Researching the scope of the professional competence within activities. //International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. Impact Factor ICV = 6. 630 Philadelphia, USA. 2019. –Б. 388-391.

Ярашов М. THE IMPORTANCE OF USING DIGITAL TECHNOLOGY IN PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS EDUCATION //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 10. – №. 9.

Ярашов М. TA’LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING OʻRNI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 5. – №. 5.

Ярашов М. BOSHLANGʻICH SINF MATEMATIKA TA’LIMNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI IJODIY TASHKIL ETISH JARAYONI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 5. – №. 5.

YARASHOV M. BOSHLANGʻICH TA’LIM JARAYONIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TADBIQ ETISH METODIKASI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.

YARASHOV M. BOSHLANG’ICH TA’LIMDA XALQARO BAHOLASH TIZIMI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 17. – №. 17.

YARASHOV M. BOSHLANG ‘ICH SINFLARDA FANLARNI O ‘ZARO INTEGRATSIYALASHNING O ‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 17. – №. 17.

YARASHOV M. BOSHLANG ‘ICH TA’LIMNING DARS JARAYONLARIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI TADBIQ ETISH VOSITALARI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 15. – №. 15.

Jobirovich, Yarashov Mardon. "TOOLS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN PRIMARY EDUCATIONAL COURSES." EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE 2.4 (2022): 119-123.

Jobirovich, Yarashov Mardon. "EFFECTIVENESS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL SYSTEM." EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE 2.4 (2022): 124-128.

Загрузки

Опубликован

2023-09-16

Как цитировать

Ganjiyev, F. . (2023). O‘SMIRLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences, 2(17), 67–71. извлечено от http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8422