NEMIS TILIDA ANTONIM VA UNING NAZARIY ASOSLARI

Авторы

  • Davlatnazarova Charosxon O’zMU, ХFF, Filologiya va tillarni o’q’itish bakalavr yo’nalishi 3 – kurs talabasi
  • Sh.S.Imyaminova Ilmiy rahbar Professor

Аннотация

Hozirgi vaqtda nemis tilining antonimiya hodisasi yetarlicha o’rganilmagan. Antonimiya – qarama-qarshi ma’noga ega boʻlgan leksik birliklardagi semantik munosabatlarning bir turidir. Demak, tilning leksik-semantik tizimi kategoriyasi boʻlgan antonimiya lingvistik voqeliklardan biri hisoblanadi. U barcha tillarga xos boʻlib, uning birliklari qarama-qarshi ma’nolarning umumiy tuzilishini tubdan o’rganadi.

Библиографические ссылки

Abduazizov A.A. Tilshunoslik nazariyasiga kirish. Tashkent, Sharq, 2010

Муташева Г.Р. Структурные типы фразеологических антонимов Выпуск 3. - Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2010.

Муташева Г. Р. Лексико-семантические отношения в системе именных антонимов (существительные-антонимы) // Культурология Дагестана. Выпуск 1. - Махачкала: ДГПУ, 2007.

Меркулова Н. М. Словарь антонимов русского языка: Сложные слова. Около 1800 антонимических пар. М., 1999.

Носирова Т. Х. Воспитание как метод педагогической деятельности. Innovative Achivements in Science. 2020.

Userbay B. Mustaqil ta’lim - talaba bilimining asosi. Turkiy xalqlar folklori, adabiyotshunos hamda tilshunoslikning ahamiyatli masalalari: Xalqaro konferensiya, 1(1), 2019.

Загрузки

Опубликован

2023-09-06

Как цитировать

Davlatnazarova, C., & Imyaminova, S. (2023). NEMIS TILIDA ANTONIM VA UNING NAZARIY ASOSLARI. Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences, 2(17), 5–10. извлечено от http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8329