BADIIY ZAMON KATEGORIYASINING TEMPORALLIK TUSHUNCHASI BILAN O’ZARO BOG’LIQLIGI

Авторы

  • Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o’g’li SamDCHTI doktoranti,

Ключевые слова:

zamon va makon kategoriyasi, temporallik, funksional-semantik maydon, temporal jarayonlar, tush zamoni, badiiy o’ziga xoslik, lisoniy-mazmuniy aspekt, sintaktik struktura, grammatik shakl, vaqt oralig’i.

Аннотация

Ushbu maqolada badiiy  zamon xususiyatlari haqida berilgan olimlarning fikrlari va ulardagi mavjud taffovutlarni inobatga olgan holda temporal xususiyatli so’zalarning ifodalanish holatlari ilmiy tadqiq etildi. Bu munozarali mavzu ustida olib borilgan ishlar tahlil etilishi bilan birgalikda  badiiy zamon ko’rsatgichlarining poetik ahamiyati matn mazmunining boyishiga bo’lgan tasiri o’rganildi.

Библиографические ссылки

Умарова М. Ю. Тарихий драмада бадиий замон концепцияси: Филол. фан. ном. ... дисс. автореф. –Т., 2011.

Носиров А.Н. Тарихий ҳақиқат ва унинг бадиий талқини («Юлдузли тунлар» романи мисолида): Филол.фан.ном. ... дисс. – Т., 1999.

Бондарко А. В., Беляева Е. И. и др. Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. — Л: Наука, 1990.

Ғулом Ғ. Танланган асарлар. — Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матба ижодий уйи, 2003. – 128 б

Ғаниев И. М. Фитрат драмалари поэтикаси: Филол. фан. ... док. дис. – Т.: ЎзРФА, 1998.

Тураева З. Я. Категория времени. Время художественное и время грамматическое (на материале английского языка). – М.: 1979. – 54 с.

Тураева З.Я. Лингвистика текста (Текст: структура и семантика). — М.: ЛИБРОКОМ, 2009. — 74 с.

Левченко М. Н. Темпорально-локальная архитектоника художественных текстов различных жанров. Автореферат дисс. учен. степ. докт. наук. — М., 2003. — 21 с.

Загрузки

Опубликован

2024-02-06

Как цитировать

Ziyadullayev, A. . (2024). BADIIY ZAMON KATEGORIYASINING TEMPORALLIK TUSHUNCHASI BILAN O’ZARO BOG’LIQLIGI. Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences, 3(3), 61–65. извлечено от http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/12444