Solution of social problems in management and economy http://econferences.ru/index.php/sspme <p>The Spanish open conference that publishes original research and review articles in a variety of fields. The main goal is to offer an intelligent platform for international scientists and to develop interdisciplinary research in applied sciences. Conference languages: spanish, Russian, english, Maldaski, Kazaқsha, o’zbek, limba romвnă, Kyrgyz tili, Հայերեն</p> ru-RU Thu, 04 Apr 2024 15:09:42 +0300 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 PROFESSIONAL TA’LIM TIZIMI O‘QUVCHILARIDA LOYIHALASH KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH JARAYONIDA TAJRIBA-SINOV ISHLARINI TASHKIL ETISH. http://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/14294 <p>Ushbu maqolada professional ta’lim tizimi o‘quvchilarida loyihalash kompetentligini rivojlantirish jarayonida tajriba-sinov ishlarini tashkil etish metodikalari ko‘rib o‘tilgan, o‘tkazilgan tajriba-sinovlari asnosida matematik statistik taxlilari keltirilgan.</p> A.K.Abdullayev Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/14294 Thu, 04 Apr 2024 00:00:00 +0300 ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ЧЕРЕДОВАНИЯ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ НОГАТКИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ http://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/14311 <p>Известно, что система чередования в сельскохозяйственном земледелии является одной из ресурсосберегающих технологий которые успешно послужить для обеспечения свойств и плодородия почвы.</p> Э.Т.Ахмедов Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/14311 Thu, 04 Apr 2024 00:00:00 +0300 BOLALAR ONGIDA TAFAKKUR TUSHUNCHASINING AHAMIYATI http://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/14341 <p>Maqolada bolalarda tafakkurning rivojlanishi va uning bolalar psixologiyasiga ta`siri haqida so`z boradi.</p> Abduqahhorova Durdona Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/14341 Fri, 05 Apr 2024 00:00:00 +0300 VIRTUAL BORLIQ VA UNING TURLI SOHALARDA QO‘LLANILISHI http://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/14346 <p>Virtual borliqni hozirda internet texnologiyalarisiz tasavvur etish qiyin. Internet – XX asr mo’jizasi.&nbsp;<a href="https://fayllar.org/ozbekiston-tarixi-v4.html">Kim orqada qolib ketsa</a>, keyin virtual dunyo taraqqiyotiga etolmaydi. Internet – insoniyat qabul qilishining yangi o’lchami. Uni egallash bir tomondan oson, ikkinchi tomondan murakkab.</p> Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovna, Narzulloyev Avazbek Zafar oʻgʻli Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/14346 Fri, 05 Apr 2024 00:00:00 +0300 ЎЗБЕКИСТОНДА АҲОЛИ БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА КАМБАҒАЛЛИКДАН ЧИҚАРИШ ЙЎЛЛАРИ http://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/14376 <p>Ушбу илмий мақолада аҳоли бандлиги ва камбағаллик атамаларига таъриф келтирилган. Ўзбекистон Республикасида аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш бўйича сўнги йилларда қилинаётган ишлар ва ишлаб чиқилаётган қарор ва фармонлар келтирилган. Сўнги ишлаб чиқилган ва тасдиқланган қарор ва фармонларда жорий этилаётган вазифалар ва имкониятлар ёрдамида ҳудудларни олиб борилаётган самарали ишлар баён этилган.</p> Тоштемиров Гулшанбек Шавкатжонович Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/14376 Mon, 08 Apr 2024 00:00:00 +0300 FOREIGN EXPERIENCES IN ATTRACTING FOREIGN DIRECT INVESTMENT http://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/14423 <p>In the current era of globalization, not every country can deny that the future development of its economy is involved in investments. In addition, the Republic of Uzbekistan pays great attention to investments to develop its economy, mainly to increase the amount of foreign direct investment. As everyone knows, not every country can rise without learning foreign experiences.</p> Uralbaeva Zebiniso Turgun qizi Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/14423 Mon, 08 Apr 2024 00:00:00 +0300 ISAJON SULTON IJODIYONTINING O’RGANILISHIDA TODD HIKOYASINING AHAMIYATI http://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/14467 <p>Ushbu maqolada Isajon Sulton asarlarini o'rganishda hikoyalarning ahamiyati xususida fikr va mulohazalar yuritilgan. Shu bilan birga maqolada asosan Isajon Sultonning Todd hikoyasini o'rganishda oʻquvchi yoshlar texnologiyalar bilan birgalikda xarakterli xususiyatlarini kasb etadi. Yanada hikoyani o'rganish maqsadida oʻtgan davr kishilarning kundalik turmush hayoti ularga nisbatan berilgan laqab va unvonlar o'rganish talab etiladi. Asarda qishloq hayoti, ota-o'g'il munosabatlari urushidan va turli malomatlardan uzoq bo'lish, oʻzini-o'zi band qilishgan bu masalalar inobatga olingan.</p> Maxsutbaeva Nigora Rashid qizi Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/14467 Thu, 11 Apr 2024 00:00:00 +0300 THE ROLE OF ISLOMKHODJA REFORMS IN THE TAX SYSTEM OF KHIVA KHANATE http://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/14500 <p>This article is devoted to the analysis of the tax program imposed by Islamoja in the Khiva Khanate. The reform program adopted in 1910 was mainly focused on reforming the Khanate's tax system. The differentiated land tax, implemented under Muhammad Rahim Khan II, provided for the establishment of the solghut according to the amount of land, the abolition of tax incentives, labor obligations - the procedure for remuneration of yof Kazu. There were also plans to regulate the trade-industry tax - Zakat and duty tax.</p> Abdukhalilova A.E. Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/14500 Fri, 12 Apr 2024 00:00:00 +0300 O‘ZBEKISTONDA AXBOROT HAVFSIZLIGINI MA’NAVIY VA HUQUQIY ASOSLARI http://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/14563 <p>Davlatning axborot xavfsizligini ta’minlash muammosi milliy xavfsizlikni ta’minlashning asosiy va ajralmas qismi bo‘lib, axborot himoyasi esa davlatning birlamchi prioritet masalalariga aylanmoqda. Hozirgi kunda xavfsizlikning bir qancha yo‘nalishlarini qayd etish mumkin. Axborotning muhimlik darajasi qadim zamonlardan ma’lum. Shuning uchun ham qadimda axborotni himoyalash uchun turli xil usullar qo‘llanilgan. Zamonaviy axborot-kommunikatsiyalar texnologiyalarining yutuqlari himoya uslublarining bir qator zaruriy instrumental vositalarini yaratish imkonini berdi. Axborotni himoyalovchi instrumental&nbsp;<a href="https://fayllar.org/ornatilgan-dasturiy-vositalar-va-dasturlash-tillari-sharhi-rej.html">vositalar deganda dasturlash</a>, dasturiy-apparatli va apparatli vositalar tushuniladi.</p> Shamsiddinov G‘iyosjon Husniddin o‘g‘li, Raxmatova Gulandom Baxrom qizi Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/14563 Mon, 15 Apr 2024 00:00:00 +0300 MITRAL VALVE PROLAPSE IN CHILDREN: CLINICAL, FUNCTIONAL FEATURES OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM http://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/14620 <p>In the structure of cardiovascular pathology, functional disorders and conditions associated with minor anomalies of heart development are of great importance. In 96-99% of cases, they are not detected during examination, remain undiagnosed, or are detected by chance during examination for another pathology. Mitral valve prolapse (MVP) is a pathological sagging (bending) of one or both mitral valve leaflets into the left atrium during left ventricular systole.</p> Atajanova A.G., Isabayeva.D.I. Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/14620 Tue, 16 Apr 2024 00:00:00 +0300 BOLALARDA YURAK KICHIK ANOMALİYALARININING ZAMONAVIY DIAGNOSTIK XUSUSIYATLARI http://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/14621 <p>So'nggi yillarda kattalar va bolalar va o'smirlar orasida yurak rivojlanishidagi kichik anomaliyalar chastotasining o'sishi kuzatilmoqda , bu nafaqat ushbu patologiyaning haqiqiy o'sishi, balki keng tarqalgan bo'lib joriy etilishi bilan ham bog'liq. Yurakni tekshirishning yuqori informatsion instrumental usullari, birinchi navbatda exodoplerkardiografiya, shuningdek, nozologik birlik sifatida yurakning kichik anomaliyalari haqidagi g'oyalarni tartibga solish [1,2]. Yurak rivojlanishining kichik anomaliyalari (YRKA) yurak-qon tomir tizimi funktsiyasining qo'pol buzilishiga olib kelmaydigan yurak va katta tomirlarning arxitektonikasida anatomik o'zgarishlarni o'z ichiga olishi kerak.</p> O.E.Melikuziyev, G.A.Otayeva Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/14621 Tue, 16 Apr 2024 00:00:00 +0300 THE INTERDEPENDENCE OF INFORMATION TECHNOLOGIES, NATURAL, AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE http://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/14680 <p>Artificial Intelligence (AI) is a field of computer science dedicated to creating systems and programs capable of performing tasks that typically require human intelligence. In the modern world, the development of artificial intelligence finds wide applications in various domains including medicine, finance, automotive industry, and more. However, the growth of artificial intelligence also raises a number of ethical and social issues such as data security, job displacement, transparency, and accountability. Books on the topic of artificial intelligence offer readers a broad overview of the fundamental concepts, methods, and applications in this field, as well as help to understand the philosophical, ethical, and social aspects of AI development.</p> Omonova Makhfurat Murod qizi Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/14680 Thu, 18 Apr 2024 00:00:00 +0300 PREVALENCE RATE OF GENITAL PROLAPSE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE http://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/14687 <p>Current literature and studies show that the prevalence of genital prolapse is 10.1% in women under 30 years of age, 40.2% in women aged 30 to 45 years, and up to 50% in women over 50 years of age. remains one of the pressing problems.</p> Negmadjanov B.B., Zoirova N.A. Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/14687 Thu, 18 Apr 2024 00:00:00 +0300 ЭЛЕКТРОННОЕ ДОВЕРИЕ: КЛЮЧ К ПРЕОДОЛЕНИЮ БАРЬЕРОВ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ http://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/14703 <p>В эпоху глобализации и цифровизации, концепция электронного доверия становится особенно актуальной для электронной коммерции. Переход от традиционных физических взаимодействий к виртуальным усиливает сложность построения доверия в онлайн-среде, особенно учитывая культурные и социальные различия.</p> Артикова Исторахон Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/14703 Fri, 19 Apr 2024 00:00:00 +0300 JINOYAT-HUQUQIY TIZIMLARNING TURLARI http://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/14707 <p>Maqolada zamonaviy jinoiy-huquqiy tizimlarning turlari keltirilgan va ularning tasnifi berilgan. Bir qator davlatlar misolida jinoiy-huquqiy oilalarning o'ziga xos xususiyatlari ta'kidlangan.</p> Jo‘rayeva Mehriniso Sheraliyevna Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/14707 Fri, 19 Apr 2024 00:00:00 +0300