BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARIDA DARSGA BO'LGAN QIZIQISHNI SHAKLLANTIRISH YO'LLARINI

Авторы

  • Abdullayeva O‘g‘iloy Rustamjon qizi Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti Pedagogika fakulteti Pedagogika va psixologiya yo‘nalishi 3 - bosqich talabasi

Ключевые слова:

Boshlang'ich maktab o'quvchilari, qiziqish, dars, o`quvchi-markazli o'qitish, gamification, hands-on faoliyati, o`quvchi ish, ta'lim.

Аннотация

Darsga qiziqishni shakllantirish boshlang'ich sinf o'quvchilarining akademik muvaffaqiyatlari va umumiy faolligini oshirish uchun juda muhimdir. Ushbu maqola boshlang'ich sinf o'quvchilari o'rtasida darsga qiziqishni rivojlantirish uchun o'qituvchilar foydalanishi mumkin bo'lgan turli strategiyalarni o'rganishga qaratilgan. Adabiyotlarni ko'rib chiqish orqali maqolada o`quvchilarni jalb qilish va o'rganishni rivojlantirish uchun o`quvchilarga yo'naltirilgan o'qitish, gamifikatsiya va amaliy mashg'ulotlar zarurligi ta'kidlangan.

Библиографические ссылки

M. Abdullajonova, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘zlashtira olmaslik sabablari //. “Xalq ta‘limi” jurnali. N_6, 2002-yil.

Sh. Siddiqova, Ko‘chirma gap xususida. “O‘zbek tilshunosligining dolzarb masalalari” mavzusidagi VIII Respublika ilmiy-nazariy anjumani. – Toshkent: 2005- yil.

E. G‘oziyev, V. Meliboyeva, Ijodiy tafakkurni rivojlantirish usullari //. “Xalq ta‘limi” jurnali. N_3, 2009-yil.

S. L. Vigotsjiy, Bola rivojlanishining psixologiyasi. – Toshkent: Sharq, 2010-yil.

Sh. Siddiqova, Ko‘chirma gap xususida. “O‘zbek tilshunosligining dolzarb masalalari” mavzusidagi VIII Respublika ilmiy-nazariy anjumani. – Toshkent: 2005- yil.

M. Abdullajonova, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘zlashtira olmaslik sabablari //. “Xalq ta‘limi” jurnali. N_6, 2002-yil

. M. Abdullajonova, the reasons for primary school students' inability to learn //. Journal of folk education. N_6, 2002.

Sh. Siddiqova, about Kochirma. VIII Republican scientific-theoretical conference on current issues of Uzbek linguistics. Tashkent: 2005.

E. Goziyev, V. Meliboyeva, Methods of developing creative thinking //. Journal of folk education. N_3, 2009.

S. L. Vygotzhiy, Psychology of child development. Tashkent: Sharq, 2010.

Sh. Siddiqova, about Kochirma. VIII Republican scientific-theoretical conference on current issues of Uzbek linguistics. Tashkent: 2005.

M. Abdullajonova, the reasons for primary school students' inability to learn //. Journal of folk education. N_6, 2002

Загрузки

Опубликован

2023-11-17