STRESSNI OLDINI OLISH VA UNI BARTARAF ETISh USULLARI

Авторы

  • Nurumbekova Yorqinoy Anormatovna Guliston davlat pedagogika instituti pedagogika kafedrasi Dotsenti
  • Yaxshilikova Sevinch Faxriddin qizi Guliston Davlat pedagogika instituti pedagogika yo`nalishi talabasi

Аннотация

Zamonaviy inson o’zi hohlamagan holda kuchli stress rejimida yashaydi va unda muntazam ravishda asab zo’riqishi to’planib boradi. Ba’zi kishilar atrofdagilarga baqirib bu holatdan oson chiqib ketadilar. Shunday kishilar borki, o’zlarining tarbiyasi kuchliligi va madaniyatliligi bilan  hammasini ichlariga yutadilar va bu bilan salomatliklariga zarar qiladilar. Tibbiy nuqtai nazardan bunday vaziyatlarda janjal ko’tarish mumkin va kerak, etika nuqtai nazaridan esa teskarisi. Bundan kelib chiqadiki, inson o’zi vaziyatga qarab to’g’ri qaror qabul qilishi lozim.

Библиографические ссылки

NURUMBEKOVA, Y. (2024). BO’LAJAK MUTAXASSISLARDA KOUCHING KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH DARAJASINI BAHOLASH VA TASHXISLASH ASOSIDA UNI PEDAGOGIK KORREKSIYALASH. Молодые ученые, 2(3), 11-14.

Anarmatovna, Y. N. (2023). Coaching Skills Improvement System for Future Educator Psychologists. American Journal of Science on Integration and Human Development (2993-2750), 1(10), 82-87.

Nurumbekova, Y. (2023). SKILLS ENSURING COACHING EFFECTIVENESS. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(11), 34-39.

Nurumbekova, Y. (2023). ADVANCED METHODS AND STEPS OF PROFESSIONAL PROFESSIONAL IMPROVEMENT OF COACHING BASED ON INNOVATIVE APPROACHES. Current approaches and new research in modern sciences, 2(11), 44-47.

Anarmatovna, Y. N. (2023). Coaching Skills Improvement System for Future Educator Psychologists. American Journal of Science on Integration and Human Development (2993-2750), 1(10), 82-87.

Nurumbekova, Y. (2023). FAOL KUZATISH EMPATIYA, REFLEKSIYA, IDENTIFIKATSIYA–KOUCHINGNING SAMARALI VOSITALARI SIFATIDA. Interpretation and researches, 2(1).

Anarmatovna, N. Y. (2023). THE TYPES AND MAIN PRINCIPLES OF COACHING. Science and Innovation, 2(2), 243-247.

Nurumbekova, Y. (2022). Bo’lajak o’qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorgarligi. Архив научных исследований, 2(1).

Anarmatovna, N. Y., & Ummatkulovna, X. Z. (2022). IMPROVING THE SYSTEM OF SPIRITUAL AND MORAL-SPIRITUAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 1832-1838.

Nurumbekova, Y. (2021). Training of future teachers to professional educative activity on the basement. Journal of Central Asian Social Studies, 2(01), 66-74.

Nurumbekova, Y. (2020). Improving the system of spiritual and moral-spiritual training of future teachers. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(9), 411-418.

Nurumbekova, Y. (2019). Importance of Technologizing Teacher-Mentor’s Professional Activity. Eastern European Scientific Journal, (1).

Nurumbekova, Y., & Gulistan, U. Z. B. E. K. I. S. T. A. N. (2019). A TEACHER-EDUCATOR EDUCATIONAL INITIATIVE. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences.

Nurumbekova, Y. A. (2018). PECULIARITIES OF ELDERS’EDUCATION. Bulletin of Gulistan State University, 2018(1), 74-79.

Nurumbekova, Y. (2012). Tarbiyachi kasb faoliyatida innovatsion texnologiyalar.-Guliston: Ziyo.

Нурумбекова, Я. А. (2012). ОСНОВНЫЕ ПРИЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ. Педагогические науки, (3), 107-108.

Anarmatovna, N. Y. QUALITY OF SCIENCE AND EDUCATION AS A GUARANTEE OF INCREASING THE INTELLECTUAL POTENTIAL OF PERSONNEL.

Загрузки

Опубликован

2024-03-29