Science and innovation in the education system http://econferences.ru/index.php/sies <p>The Italian open conference that publishes original research and review articles in a variety of fields. The main goal is to offer an intelligent platform for international scientists and to develop interdisciplinary research in applied sciences. Conference languages: italian, Russian, english, Maldaski, Kazaқsha, o’zbek, limba romвnă, Kyrgyz tili, Հայերեն</p> ru-RU Thu, 04 Apr 2024 15:08:52 +0300 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ЭКСТРАКЦИОННАЯ ПЕРЕГОНКА ПИРОЛИЗНОГО ДИСТИЛЛЯТА http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/14362 <p>Ароматические углеводороды являются важнейшими продуктами нефтехимии. Сегодняшнее ароматических углеводородов в сутки из состава нефтяных фракций, риформинга, его извлекают из состава продуктов каталитического риформинга [1].</p> Адизова Н.З., Хакимова Р.Ч., Саидова С.С. Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/14362 Fri, 05 Apr 2024 00:00:00 +0300 KSILOLNI EKSTRAKSION DISTILLYATSIYA USULIDA AJRATISH http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/14363 <p>Piroliz distillyatini ekstraktsiya jarayonining iqtisodiga ta'sir qiluvchi asosiy nuqtalardan biri bu erituvchining xom ashyoga nisbatini aniqlaydigan ekstraktorning samaradorligidir. Ushbu nisbatni kamaytirish texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarini yaxshilashning istiqbolli usullaridan biridir. Ekstraktor yuqori selektivlik va eritish kuchiga, oson regeneratsiyaga, ajratiladigan xom ashyo bilan etarlicha yuqori zichlikdagi farqga, past yopishqoqlikka va boshqalarga ega bo'lishi kerak. Ekstragentni tanlashda erituvchining resurslari va tanlangan erituvchidan ekstraktsiya jarayonlariga va boshqa sanoat maqsadlarida foydalanish imkoniyatini hisobga olish kerak.</p> Karimov M.M., Muxammadova U.A., Siddiqova S.K. Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/14363 Fri, 05 Apr 2024 00:00:00 +0300 КОМПОНЕНТЫ ПЕРЕГОНКА ПИРОЛИЗНОГО ДИСТИЛЛЯТА http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/14364 <p>Ароматические углеводороды являются важнейшими продуктами нефтехимии. Сегодняшнее ароматических углеводородов в сутки из состава нефтяных фракций, риформинга. Его извлекают из состава продуктов каталитического риформинга [1].</p> Шарипова Н.У., Нуриддинова С.Н., Нурмуродова Ё.Ш. Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/14364 Fri, 05 Apr 2024 00:00:00 +0300 O’ZBEKISTON ELEKTRON SAVDO TIZIMIDA MUAMMOLAR VA TAKLIFLAR http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/14366 <p>O’zbekiston iqtisodiyotining ham bosqichma-bosqich rivojlanishi oqibatida biznes faoliyatini yuritishning yangi prinsiplari, ayniqsa elektron tijoratning ahamiyati juda oshdi. Bugungi kunga kelib, har bir internet foydalanuvchisi elektron tijorat so’zining ma’nosini tushunishga harakat qilib ko’rgan.</p> Raxmatov Sherqo’zi Olimovich, Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovna Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/14366 Mon, 08 Apr 2024 00:00:00 +0300 ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КОНСТИТУЦИЯСИ БАНДЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ ВА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШДА ҲУҚУҚИЙ ПОЙДЕВОРДИР http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/14372 <p>Мақолада Янги Ўзбекистоннинг Конституциясида аҳоли бандлиги, ишсизлик ва камбағалликка оид моддалар келтирилган. Шу билан бирга мамлакатимизда аҳоли бандлиги билан боғлик сўнги қарор ва фармонларда киритилаётган янгиликлар кенг ёритилган. Аҳоли бандлигини йил сайин кўпайтириш чора тадбирлари ва статистик кўрсаткичлар ҳудудлар кесимида келтириб ўтилган.</p> Алимова Махсума Набижановна Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/14372 Mon, 08 Apr 2024 00:00:00 +0300 ҲУДУДЛАРДА АҲОЛИ БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/14374 <p>Ушбу илмий мақолада Ўзбекистон Республикасида аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш бўйича сўнги йилларда қилинаётган ишлар ва ишлаб чиқилаётган қарор ва фармонлар келтирилган. Сўнги ишлаб чиқилган ва тасдиқланган қарор ва фармонларда жорий этилаётган вазифалар ва имкониятлар ёрдамида ҳудудларни олиб борилаётган самарали ишлар баён этилган.</p> Тоштемиров Гулшанбек Шавкатжонович Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/14374 Mon, 08 Apr 2024 00:00:00 +0300 ПРОФЕССИОНАЛ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ЎҚУВЧИЛАРИГА ВИРТУАЛ МОДЕЛЛАШТИРИШ ВОСИТАСИДА АРХИТЕКТУРАВИЙ ЛОЙИҲАЛАШНИ ЎРГАТИШНИНГ МЕТОДИКАСИ http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/14404 <p>Мақолада архитектуравий лойиҳалаш фанини ўқитишда ўқувчиларнинг архитектуравий лойиҳалаш кўникмаларини компьютер технологиялари ва компьютер графикаси ёрдамида интенсив&nbsp; ривожлантириш воситалари ва усуллари келтирилган.</p> Абдуллаев Аъзамжон Комолханович Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/14404 Mon, 08 Apr 2024 00:00:00 +0300 TITLE:FREQUENCY OF AIDS IN PEOPLE OF REPRODUCTIVE AGE http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/14414 <p>Acquired immunodeficiency syndrome is a human disease caused by a virus belonging to the retrovirus group &nbsp;Ways of transmission, classification, degrees and stages of transmission, the frequency of transmission at different ages.&nbsp; Therefore, AIDS is mainly transmitted in three ways: through blood, through sexual intercourse, and vertically from an infected mother to her fetus.</p> Rahmonova Umida Tohir qizi, Sharipov Akromxon Rustamxon o'g'li, Kalash Dwivedi, Koli Vinayak Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/14414 Mon, 08 Apr 2024 00:00:00 +0300 GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O’RNI. http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/14426 <p>Kompyuter tarmoqlarining paydo bo‘lish sabablaridan biri resurslaridan xamkorlikda foydalanish, alohida kompyuter imkoniyatini kengaytirishdir. Tarmoq orqali foydalanuvchilar bir vaqtning o‘zida bir xil ma’lumot va fayl nusxalari, amaliy dasturlar bilan ishlashi mumkin. Uzatish kanallari orqali o‘zaro bog‘langan kompyuterlar majmuiga kompyuterlar tarmog‘i deyiladi.</p> Shamsiddinov G‘iyosjon Husniddin o‘g‘li, Zarifov Temurbek Mirzohid o‘g‘li Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/14426 Mon, 08 Apr 2024 00:00:00 +0300 ISAJON SULTON VA NORMUROD NORQOBILOV ASARLARINING ABDIIY TAHLILIDA BOSH G’OYA MASALASI http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/14469 <p>Ushbu maqolada Isajon Sulton va Normurod Norqobilov asarlarining adabiy-badiiy tahlilda asarlarning bosh g'oyasi masalasida qalamga olingan. Shu bilan birgalikda asarni tahlil etishda Normurod Norqobilov asarlarining modern va milliy ruhda shakllanishiga urgʻu berilgan. Isajon Sulton asarlarida milliy xalqni ruhning shakllanishi shu bilan birgalikda “todd”&nbsp; hikoyasi “ozod” romani va mana shu kabilarning shakllanish tarixlari inobatga olingan va har ikkala ijodkor asarlari taqqoslangan.</p> Maxsutbaeva Nigora Rashid qizi Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/14469 Thu, 11 Apr 2024 00:00:00 +0300 МИЛЛИЙ ХАВФСИЗЛИК КОНТЕКСТИДА СЕКУЛЯРИЗМ СИЁСАТИ АСОСИДА АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/14492 <p>Ушбу мақолада миллий хавфсизлик контекстида секуляризм сиёсати асосида ахборот хавфсизлигини таъминлаш масалалари таҳлил қилинган.</p> Мамаджанов Алишер Муратович Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/14492 Thu, 11 Apr 2024 00:00:00 +0300 EXPLORING THE USE OF TECHNOLOGY IN TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/14504 <p>This thesis delves into the utilization of technology in the context of teaching English as a second language (ESL). With the rapid advancement of digital tools and resources, educators are increasingly incorporating technology into their ESL instruction to enhance learning experiences for students. This study investigates the various ways in which technology can be integrated into ESL classrooms, including online platforms, language apps, virtual reality, and multimedia resources. By examining the benefits and challenges associated with the use of technology in ESL teaching, this research aims to provide insights into effective strategies for leveraging technology to support second language acquisition. Through a combination of literature review, case studies, and empirical research, this paper offers practical recommendations for educators on how to effectively incorporate technology into their ESL curriculum to create engaging and interactive learning environments. Ultimately, this study contributes to the ongoing dialogue on the role of technology in ESL education and offers guidance on maximizing its potential to enhance language learning outcomes.</p> Sadikova Shahlo Jalolovna Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/14504 Fri, 12 Apr 2024 00:00:00 +0300 А.Р.ЛУРИЯНИНГ НУТҚИЙ ПАТОЛОГИЯЛАРНИ ТАШХИСЛАШГА ДОИР ҚАРАШЛАРИ ТАҲЛИЛИ http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/14529 <p>Мақола тилнинг яралиши объектлар ва ҳаракатларни белгилайдиган кодларнинг бир бутун тизимининг аста-секин пайдо бўлиши, онг ва мавҳум фикрлаш муаммосини тил муаммоси билан чамбарчас боғлиқлиги, объектив баҳолашга имкон берадиган усуллар, бола ривожланишининг ҳар бир босқичида онгнинг семантик ва тизимли тузилишига бағишланган.</p> Зилола Махмудовна Собирова Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/14529 Mon, 15 Apr 2024 00:00:00 +0300 KALIFORNIYA QIZIL YOMG'IR CHUVALCHANGLARINI YOZ FASLIDA ISSIQ KUNLARDA PARVARISHLASH http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/14542 <p>Ushbu maqolada kaliforniya qizil yomg`ir chuvalchangini yoz faslida, harorat keskin ko`tarilgan issiq kunlarda qanday qilib parvalishlash kerakligi batafsil yoritib berilgan.</p> Abdimumin Choriyev, Saidvalixon Adxamov Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/14542 Mon, 15 Apr 2024 00:00:00 +0300 THE SHADOW ECONOMY: THE IMPACT ON THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/14548 <p>Economic security is an important aspect of the modern world order. In the context of globalization and the interdependence of the economies of various countries, ensuring stability and protecting national economic interests is becoming an integral task for States. This abstract draw attention to the main aspects of economic security and its impact on various spheres of public life. First, the concept of economic security and its relationship with political and social stability is considered. Then the factors affecting economic security are analyzed, such as global economic crises, cyber threats, instability of financial markets and others. Next, the role of the state in ensuring economic security through the development and implementation of appropriate political, economic and legal measures is considered. In addition, the annotation examines the consequences of economic insecurity, such as economic losses, social conflicts, inequality, migration crises and even threats to peace. The article will also consider concepts related to the shadow economy and its consequences.</p> Karabaev Rustam Zafarovich, Saitkamolov Mukhammadkhoja Sabirkhoja ugli Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/14548 Mon, 15 Apr 2024 00:00:00 +0300 ПРЕКОНЦЕПЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/14664 <p>У женщин с неразвивающейся беременностью (НБ) в анамнезе прегравидарная подготовка является основным звеном в профилактике ранних репродуктивных потерь. Обследование вне беременности, выявление причин остановки предыдущей гестации, соблюдение врачебных рекомендаций в программе подготовки к зачатию и имплантации – обязательный этап ведения пациенток, перенесших НБ. Профилактика эффективна только при ее начале за 6 мес до зачатия и в ранние сроки развития эмбриона и плода (до 12 нед).</p> Мухитдинова Н.А. Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/14664 Thu, 18 Apr 2024 00:00:00 +0300 CATALYTIC HYDRATION OF ACETYLENE IN VAPOR PHASE http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/14678 <p>M.G. Hydration of acetylene (and its derivatives) in a solution of Hg (II) salts, which was discovered by Kucherov in 1881, has been important in industrial organic synthesis for a long time. Catalytic triplet hydration is the most common synthesis method in synthetic chemistry and can again be an important industrial process under certain conditions when mercury-free catalysts and diluted acetylene are used. Today, the annual need for acetone in the world is 2 million tons, and the annual need for acetone in our country is 10-15 thousand tons. In developed countries, acetone is mainly obtained in several ways:</p> Omanov Bekhruzjon Shuhrat ugli Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/14678 Thu, 18 Apr 2024 00:00:00 +0300