O‘ZBEKISTONDA MEROS, VASIYATNOMA VA UNING QO‘LLANISHI ASOSIDA KELIB CHIQADIGAN HUQUQIY MUAMMOLAR

Авторы

  • Ibratova Feruza Boboqulovna Toshkent davlat yuridik universiteti professori, yuridik fanlar doktori
  • G‘olib Tuxtayev Sobirovich Toshkent davlat yuridik universiteti, masofaviy yo‘nalish 2-kurs talabas

Ключевые слова:

Vasiyatnoma, elektron vasiyatnoma, VASIYATNOMA tuzilishi, davlat amaliyoti, huquqiy muammo va yechimi, raqamli mulk, vasiyatnomani o‘zgartirish va bekor qilish.

Аннотация

Har bir inson o‘z hayoti oxirida o‘z mol-mulkini kimgadir vasiyat qilib qoldiradi va bu jarayonda turli xil muammolar kelib chiqishi mumkin. Ushbu maqolada vasiyatnoma qilishdagi turli xil muammolar va ularni muhokama qilamiz. bu muammolardan asosiysi elektron vasiyat qoldirishdagi muammolar. Yevropa Ittifoqi bu muammolarga qanday yechim topayotgani haqida muhokama qilamiz. Maqolada bir qator me'yoriy hujjatlarni qabul qilish  orqali  O‘zbekistonda meros huquqiy jarayonini raqamlashtirish bo‘yicha  takliflar va ushbu jarayonni tartibga solish usullari haqida so‘z boradi .

Библиографические ссылки

Рассказова Н. Ю. Фактическое принятие наследства //Вестник гражданского права. – 2016. – Т. 16. – №. 5. – С. 68-109.

Выготский Л. С. Научное наследство //Собрание сочинений. – 1984. – №. 6.

Babakulovna I. F. LEGAL ISSUES OF INDIVIDUAL DEBT RESTRUCTURING UNDER THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 43-54.

Babakulovna I. F. Ibratova FB, Yerkebayeva Zh. A. Mediation as an alternative way to resolution of economic disputes //Editorial team.

Котарева О. В., Кондратьева А. Ю. Особенности и способы принятия наследства //NOMOTHETIKA: Философия. Социология. Право. – 2008. – Т. 5. – №. 12 (52).

Цветова Ю. С. Способы приобретения наследства //Наследственное право. – 2015. – №. 4. – С. 39-41.

Boboqulovna I. F., Orif o’g’li R. B. MEDIATSIYA–OILAVIY NIZOLARNI HAL ETISHNING MUQOBIL USULI SIFATIDA //SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 80-85.

Волгаев М. В., Ростовцева Н. В. Принятие наследства: доктрина и практика //Наследственное право. – 2015. – №. 4. – С. 20-26.

Пластинина Н. Наследство New: что нового? //Жилищное право. – 2017. – №. 9. – С. 7.

Boboqulovna I. F., Mamarjon o’g’li R. M. NIZOLARNI MUQOBIL HAL ETISHDA MEDIATSIYANING O’RNI VA MEDIATSIYA JARAYONINING MOHIYATI //INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2022. – Т. 3. – №. 25. – С. 185-195.

Boboqulovna I. F. et al. NIZOLARNI MUQOBIL HAL QILISH USULI SIFATIDA MEDIATSIYANI HAKAMLIK SUDLARIDA QOʼLLASHNING OʼZIGA XOS AHAMIYATI //INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 88-95.

Летута Т. В. Принятие наследства как основание возникновения прав участника хозяйственного общества //Lex russica. – 2016. – №. 9 (118). – С. 146-154.

Boboqulovna I. F., Shokir o'g'li M. D. NIZONI HAL QILISHNING MUQOBIL USULI SIFATIDA MEDIATSIYA VA HAKAMLIK SUDINING ROLI VA AHAMIYATI //INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2022. – Т. 3. – №. 25. – С. 196-207.

Алешина А. В., Косовская В. А. Принятие наследства в США: способы, охрана, налоги //Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). – 2015. – №. 2 (35). – С. 13-16.

Boboqulovna I. F., Malika T. YURIDIK SHAXSNI TUGATISH BILAN BOG ‘LIQ MASALALARNING O ‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 105-109.

Babakulovna I. F. APPLIED JURISPRUDENCE //Editorial team.

Поваров Ю. С. Внесудебный порядок принятия наследства по истечении установленного срока //Наследственное право. – 2017. – №. 2. – С. 37-41.

Бабакуловна И.Ф. Медиация как альтернативный способ разрешения экономических споров. – 2023.

ДЕНИСОВА Ю. Н. К вопросу о правовой сущности наследства //Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. – 2014. – №. 1. – С. 48-51.

Бабакуловна ИФ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПА ДОБРОВОЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ МЕДИАЦИИ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ //Междисциплинарная конференция молодых ученых в области социальных наук (США). – 2021. – С. 308-315.

Babakulovna I. F. LEGAL ISSUES OF INDIVIDUAL DEBT RESTRUCTURING UNDER THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 43-54.

Родионова О. М. К вопросу о правовой природе принятия наследства //Нотариус. – 2011. – №. 2. – С. 26-28.

Загрузки

Опубликован

2023-11-17

Как цитировать

Ibratova , F., & Tuxtayev, G. . (2023). O‘ZBEKISTONDA MEROS, VASIYATNOMA VA UNING QO‘LLANISHI ASOSIDA KELIB CHIQADIGAN HUQUQIY MUAMMOLAR. Science and Innovation in the Education System, 2(12), 101–107. извлечено от http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/9678