KIMYO VA FIZIKA DARSLARINING O‘ZARO BOG‘LIQLIGI

Авторы

  • G‘afurova Gulnoz Alixonovna Buxoro muhandislik-texnologiya instituti assistenti
  • Safarov Davron 504-23 BIQ –talaba
  • Aminova Munavvara 504-23 BIQ -talaba

Ключевые слова:

endotermik-ekzotermik reaksiyalar, energiyaning saqlanish qonuni, termodinamika qonunlari, atom, molekula, ionlar, radikal, kimyoviy termodinamika, kimyoviy kinetika, kataliz, sirt hodisalari, eritmalar

Аннотация

maqolada kimyo va fizika darslarini o’qitishda qo’llaniladigan pedagogik texnologiyalarning qulayligi va ayrim muammolari haqida mulohazalar yuritiladi. Hozirgi kundagi fizik  kimyo fanini o’qitishda uchraydigan o’ziga xos xususiyatlar tahlil qilinadi va zarur tavsiyalar taklif etiladi.

Библиографические ссылки

Ғафурова Г. А. ТАЛАБА-ЁШЛАРДА ИНТЕРНЕТ ТАРМОҒИДАН ФОЙДАЛАНИШ МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТЎҒРИСИДА //Интернаука. – 2017. – №. 5-2. – С. 69-70.

AKADEMIK LITSEY VA KASB-HUNAR KOLLEJLARI O‟QUV JARAYoNIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYaLARNI QO‟LLASh TO‟GRISIDA. MI Sodiqova - Интернаука, 2018 №16-2

Атоев Э. Х., Гафурова Г. А. Сбалансированность тестовых заданий как один из важных элементов обеспечения их качества //Молодой ученый. – 2016. – №. 3. – С. 775-777.

Касб-ҳунар коллежлари ўқув жараёнида замонавий педагогик технологияларни қўллаш тўғрисида. МИ Содикова - Молодой ученый, 2019

Zamirovna A. N., Bahodirovna Z. R. KIMYO FANIDAN “OQSILLAR” MAVZUSINI O ‘QITISHDA ILG’OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING ROLI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 22. – №. 2. – С. 49-51.

Мухамадиев Б. Т., Гафурова Г. А. Использование электромагнитного поля низкой частоты в пищевой промышленности //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 3-2 (69). – С. 45-47

Гафурова Г. А. Методика обработки результатов тестирования //Молодой ученый. – 2016. – №. 10. – С. 1200-1202.

Alixonovna G. G. ANALITIK KIMYO FANINI O ‘QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO ‘LLASH TO ‘G ‘RISIDA //IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 50-53.

Садикова М. И. и др. КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ГАЗОВ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 20. – №. 1. – С. 43-47.

Садикова М. И. КАТАЛИЗАТОР. КАТАЛИЗАТОР ТАЙЁРЛАШ УСУЛЛАРИ, ҚАЙТАРИЛИШ ҲОЛАТИ //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 19. – С. 10-15.

Sadikova M. КИМЁНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. B7. – С. 429-431.

Садикова М. И. и др. МИНЕРАЛЬНОЕ И ОРГАНИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 20. – №. 1. – С. 51-55.

Загрузки

Опубликован

2023-11-14