O‘QUVCHILARDA BADIIY-ESTETIK MAZMUNDAGI BILIMLAR ORQALI SHAXSLARARO MUNOSABATNI SHAKLLANTIRISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

Авторы

  • Shomurodov Jamshid Olimboy o‘g‘li Yunus Rajabiy nomidagi O‘zMMSI katta o‘qituvchi p.f.f.d. (PhD).

Ключевые слова:

badiiy-estetik, didaktik, tafakkur, tarbiya, san’at, idrok, kognitiv, dunyoqarash, layoqat, qadriyat.

Аннотация

Ushbu maqolada o‘quvchilarda badiiy-estetik mazmundagi bilimlari orqali shaxslararo munosabatni shakllantirishning didaktik imkoniyatlari, shахslararo munosаbatlar jаmiyat vа shахs tаraqqiyoti uchun muhim аhamiyаt kаsb еtishi haqidagi bilimlar yoritilgan.

Библиографические ссылки

Safarova R.G.Iqtidorli o‘quvchilarda kreativ fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish metodlari va vositalari. “Ta’limda kognitiv jarayonlarni faollashtirishning ilmiy-metodik talqini (PBL – 5 yondashuvi: muammoga, loyihaga, ishlab chiqarishga, jarayonga va shaxsga yo‘naltirilgan o‘qitish)” mavzusidagi an’anaviy ko‘p tarmoqli xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 2023-yil 16–17-iyun.

Р.Г.Сафарова. Pedagogical tools that serve the development of cultural views in the subjects of the educational process//JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS. ISSN- 2394-5125. VOL 7, ISSUE 19, 2020. P.3994-3998.

Shomurodov J.O. O‘quvchilarning badiiy-estetik mazmundagi o‘quv materiallarini kognitiv qabul qilish layoqatini rivojlantirish mexanizmlari ped. fan. falsafa dok. (PhD) diss. - T:. 2023. - 156 b.

Shomurodov J.O. Possibilities of cognitive technologies in providing students with artistic and aesthetic educational materials Current Research journal of pedagogics Master Journals United States of America. volume 03 icccue 02. p- 9-12 February 25, 2022 volume 3. https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-03-02-03

Загрузки

Опубликован

2023-09-07