MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTIDA BOLALARNI TARBIYALASHDA ASOSIY FAOLIYAT O’YINING AHAMIYATI

Авторы

  • Sh.Sh.Nizomova Buxoro davlat universiteti Sport faoliyati va pedagogik ta’lim fakulteti Maktabgacha ta’lim kaferdasi dotsenti, f.f.f.d(PhD)
  • Orziyeva Munisxon 9-3-MTS-19 guruh talabasi

Ключевые слова:

Axborot resursi,o’yin texnologiyasi, hissiy rivojlanish, nutq madaniyati, ta’lim texnologiyasi.

Аннотация

Maktabgacha ta’lim tizimida bolalar  tarbiyasda o’yinning o’rni beqiyosdir. Bolalar o’yini, asosan,tengdoshlari ota-onalar, buvi-bobolar, mahalla       yetakchilari-yu tarbiyachilar tomonidan amalga oshiriladi. Endigina rivojlanayotgan maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar dunyo         sirlaridan bexabar bo‘ladilar. Ushbu maqolada shu  davr bolalari uchun  tarbiya va o’yin muhim tarbiyaviy ahamiyat kasb etishini shakllantirish haqida  fikr yuritilgan.

Библиографические ссылки

1.NIZOMOVA, S. (2023). SHAVKAT RAHMON SHE’RIYATIDA LIRIK QAHRAMON KECHINMALARINING IFODALANISHI. Journal of Research and Innovation, 1(10), 53-57.

NIZOMOVA, S. S. (2023). THE SYMBOLISM OF FIRE AND WATER IN POEM. THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD, 1(9), 48-54.

Shodiyevna, N. S. (2023). MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA BOLALAR NUTQINI O ‘STIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MUAMMOLARI. Научный Фокус, 1(2), 1187-1193.

Nizomova, S. S., & qizi Istamova, M. S. (2024, February). MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTIDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 3, No. 1, pp. 60-69).

Nizomova, S. S. (2023). INKLYUZIV TA’LIM: AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI, XUSUSIYATLAR VA TAVSIYALAR. PEDAGOGS jurnali, 1(1), 673-673.

Nizomova, S. S., & Jumayeva, M. H. (2024). REPRESENTATION OF THE IMAGE OF WATER IN MODERN UZBEK POETRY. YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS, 3(1), 70-75.

Shodiyevna, N. S. (2022). The Symbolism of Fire and Water in Poetic Context. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 2(2), 170-174.

Nizomova, S. (2021). ZAMONAVIY SHE’RIYATDA OLOV ANALOGLARINING OBRAZLANTIRILISHI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 8(8).

Nizomova, S. (2024). MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTIDA BOLALAR ADABIYOTINI O ‘QITISHDA XALQ O ‘ZAKI IJODINING O ‘RNI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 45(45).

Nizomova, S. (2020). ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВА НАШЕГО БУДУЩЕГО. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1).

Shodiyevna, N. S. (2023). Speech Defects and Ways To Eliminate Them, Which Occur in Children. Journal of Advanced Zoology, 44.

Nizomova, S. (2020). РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ В ОБУЧЕНИИ, ОБРАЗОВАНИИ И РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1).

Низомова, Шохиста Шодиевна. "СУВ ВА ОЛОВ ОБРАЗЛАРИНИНГ АДАБИЙ-ИРФОНИЙ АСОСЛАРИ." Scientific Impulse 1.4 (2022): 1391-1395.

Nizomova, Shoxista. "Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda tovush tizimini shakllantirish." ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz) 1.1 (2020).

Nizomova, Sh Sh. "Symbolic-Emblematic Expression of Water Bodies and Structures in Modern Poetry." AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT 1.2 (2022): 126-128.

Загрузки

Опубликован

2024-03-29