SHAFOAT TERMIZIY SHE’RLARIDA FOLKLOR ASOSIDAGI OBRAZLAR TALQINI

Authors

  • Muxtorova Mahfuza Shavkatjon qizi TerDU o’qituvchisi, mustaqil tadqiqotchi

Keywords:

Qorbobo, Qorqiz va Qor odam, Ertak, ramz

Abstract

Shoir she’rlarida folklorizm yetakchi o’rinda turdi, asosan, doston qahramonlaridan tashqari ertak qahramonlari hamda insonlar uchun sevimli bo’lgan Qorbobo, Qorqiz  va  Qor odam obrazlariga ham alohida to’xtalib o’tgan va mahorat bilan obraz sifatida qo’llay olgan.

References

Саримсоқов Б. Фольклоризмлар типологиясига доир. – Ўзбек тили ва дабиёти. – Тошкент. – 1980. – № 4. – Б.37-45; Мўминов Ғ. Ҳозирги ўзбек адабиётида фольклоризм: Филол. фанлари д-ри ...дисс. –Т., 1994. – Б.56.;

Жўрақулов У. Миф ва ижодий жараён // Ҳудудсиз жилва. (Илмий-адабий мақолалар). – Т.: Фан, 2006. – 204 б.;

Madayev O. Alpomish bilan suhbat. – Toshkent: Ma’naviyat. – 1999. – B. 13.

Шафоат Раҳматулло Термизий. Озод сўз. – Тошкент: Янги аср авлоди. – 2003. – B. 16.

Downloads

Published

2023-11-20