O'TKIR HOSHIMOVNING "DUNYONING ISHLARI" ASARIDAGI " ONA " OBRAZINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.

Authors

  • Fayzullayeva Munavvar Bahodirovna Samarqand chet tillar institute
  • Boliqulova Farangiz Sherali qizi Samarqand chet tillar institute

Keywords:

Ona, farzand, paypoq, alla, adib, asar.

Abstract

Ushbu maqola taniqli o'zbek yozuvchisi O'tkir Hoshimovning "Dunyoning ishlari" asarini tahlil qilib, undagi "Ona" obrazining o'ziga xos xusudiyatlarini keng ko'lamda ochib beradi.

References

Adаbiyot: Umumiy o‘rtа tа’lim mаktаblаrining 5-sinfi uchun dаrslik. II qism / S. Ahmеdоv, B.Qоsimоv, R. Qo‘chqоrоv, Sh. Rizаyеv. – Т.: «Shаrq», 2015. – 176 b. UO‘K 372.882(075). KBK 83.3(5O‘)

Mamadaliyeva Y "O'tkir Hoshimov ijodida ona obrazi" maqolasi.

"Sharq" nashriyot-Matbaa Aksiyadorlik Kompaniyasi Bosh Tahriryati Toshkent 2005

Muallif Adib: Muborak kun, Video, Audio,Foto. Xurshid Davron kutubxonasi https://kh-davron.uz › multimedia

M.B.Fayzullayeva “O’tkir Hoshimov asarlarida “ona” va “ayol” obrazlari talqini” https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=15957090792306178212&btnI=1&hl=ru

Downloads

Published

2023-11-20