ETNOLINGVISTIKA

Authors

  • Shukurova Nodira Bahtiyor qizi O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Keywords:

etnolingvistika, etnologiya, etnomadaniyat, urf-odat, ekzotika, ekzotik leksika.

Abstract

Etnik xilma-xillikni saqlash uchun til va madaniyatning ahamiyati vauzviy bog‘liqligi haqida umumiy fikr almashgan holda, har bir ilmiy maktab ushbu soha rivojiga hissa qo‘shgan. Turli materiallar (hind-evropa va hind tillari), tadqiqotning nazariy asoslarining boshlang'ich darajasikeyingi maqsadlar, usullar va natijalarni belgilashga ta'sir ko'rsatdi. Maqolada etnos, til va madaniyat triadasini o'rganishning fanlararo tabiatiga e'tibor qaratilgan. Fanlararo yondashuv ma'lum bir etnik guruhning milliy xususiyatlarini aniqlash uchun ushbu uchlikning har bir tarkibiy qismining mazmunini yanada to'liqroq ochib berishga yordam beradi.

References

Бобожонов Й. Жанубий Хоразм этнографик лексикаси: Филол. фанлари номзоди...дисс. –Тошкент, 1997.

Джурабаев И. Названия свадебных церемоний в узбекском языке: Дисс... канд. филол. наук. — Ташкент, 1971. Жўрабоев И. Ўзбек тилида тўй-маросим номлари. — Тошкент: Фан, 1971. Маҳмуд Ҳалим Ёрқин.

“Uzbek language phraziologic dictionary (in Afganistan uzbek language). — Tehron, 2013. Нуруллаева Ш. Туркистон қарлуқ тип шеваларида тўй маросим номлари: Филол. фанлари номзоди...дисс. –Тошкент, 2001.

Нуруллоҳ Олтой. Афғонистон ўзбек адабий тили муаммолари. www.ezgu.org. 2017 йил 25 январь. Олим Кўҳкан. Афғонистон ўзбек тилининг ўтмиши ва бугунги аҳволи // www.turonzamin.org. 2013 йил 10 июнь. Оталар сўзи — ақлнинг кўзи (آته لر سوزی عقل نینگ کوزی).

Тўплаб нашрга тайёрловчи Солиҳ Муҳаммад Хассос. Кобул, 2013.

Хусаинова З. Ономосиологическое исследование свадебных обрядов узбекского языка: Дисс....канд.филол.наук. — Ташкент, 1983.

Қаҳҳорова М. Ўзбек тили этнографизмларининг систем тадқиқи: Филол. фанлари номзоди ...дисс. –Тошкент, 2009.

Downloads

Published

2023-11-08

How to Cite

Shukurova , N. . (2023). ETNOLINGVISTIKA. Models and Methods in Modern Science, 2(12), 36–39. Retrieved from http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9510