KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA PROTOTIP VA KATEGORIYALASHTIRISH

Authors

  • Mo’minova Xulkaroy

Keywords:

kategoriya, tushuncha, muloqot, idrok, stimul, voqelik

Abstract

Mazkur maqolada insonning bilish faoliyati natijasida xotirada hosil bo’ladigan oldingi tajribaning “iz” lari, ya’ni kategorial tushuncha hamda turli ko’rinishdagi yuqori darajadagi tarkibli tuzilmalarning mantiqiy va lisoniy tizimlari haqidagi ma’lumotlar majmuasining to’planishi bo’lgan kategoriya haqida umumiy ma’lumot beradi.

References

Сафаров, Ш. Когнитив тилшунослик. — Жиззах: Сангзор, 2006. — 92 б.

N.Z.Shayxislamov. Kognitiv tilshunoslik toʻgʻrisida tushuncha va uning universal tabiati//Scientific progress, 2021.

Асколдов С.А. Концепт и слово. // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология.

Маслова В. А. Когнитивная лингвистика. – Минск:ТетраСистемс, 2008. –Б.50.

Хаустова В. Е.,Зинченко В. А. Pазвитие когнитологии как научного направления и использование его при решении социально экономическихзадач//https://www.researchgate.net/publication/338607312, 2009.

Internet materiallari

Downloads

Published

2023-09-13