GENDER TERMINOLOGIYASINING TARJIMA XUSUSIYATLARI

Authors

  • Allayorov Abdumalik Isoqovich GulDU “Masofaviy ta’lim” kafedrasi o’qituvchilari
  • Xudayberdiyev Rustamjon Xasanovich GulDU “Masofaviy ta’lim” kafedrasi o’qituvchilari
  • Nuraliyeva Nargiza Bazarbayevna GulDU “Masofaviy ta’lim” kafedrasi o’qituvchilari
  • Xalilova Laylo Ravshanovna GulDU “Masofaviy ta’lim” kafedrasi o’qituvchilari
  • Abduraimova Indira Ilyos qizi Sirtqi bo’lim, Agrokimyo va agrotuproqshunoslik yo’nalishi talabasi

Keywords:

Gender muammosi, madaniy konstruktsiyalar, gender stereotiplari, madaniyatlararo muloqot, gender xususiyatlari.

Abstract

Bugungi kunda gender - zamonaviy jamiyatning markaziy tushunchalaridan biridir.

References

Khalilova, L., Allayarov, A., Ravshanov, H., Karimova, Z., & Yusupov, A. (2024). LANGUAGE AND SOCIAL CONSTRUCTS IN GENDER-RELATED LEXICAL UNITS. Евразийский журнал технологий и инноваций, 2(1), 164-169.

Khalilova, L., Ravshanov, H., Xudayberdiyev, R., & To'rakulova, G. (2024). DIGITAL TECHNOLOGY INTEGRATION FOR IMPROVING FOREIGN LANGUAGE LEARNING. Евразийский журнал технологий и инноваций, 2(1), 188-191.

Xalilova, L., Ravshanov, H., & Sariboyev, N. (2023). ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN EDUCATION. Евразийский журнал технологий и инноваций, 2(1 Part 2), 64-67.

Khalilova, L. R. (2019). TRAINING AS AN INTERACTIVE METHOD FOR EXPERIMENTAL GROUPS. In ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ (pp. 264-268).

Khalilova, L. (2024). А COMPREHENSIVE АNАLYSIS OF USING DIGITАL TECHNOLOGIES TO IMPROVE ENGLISH LАNGUАGE COURSES. Talqin va tadqiqotlar, 1.

Ravshanovna, K. L., & Kysilkova, E. (2023). A SYNCHRONIC AND DIACHRONIC STUDY OF GENDER-RELATED LEXICAL UNITS. British Journal of Global Ecology and Sustainable Development, 16, 171-174.

Yusupov, A., Xudayberdiyev, R., & Allayorov, A. (2024). TA’LIM MUHITIDA TARMOQ TEXNOLOGIYALARI FANINI O ‘QITISHNING O ‘RNI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 2(1), 113-118.

Yusupov, A., Allayorov, A., & Xudayberdiyev, R. (2023). O’QUV JARAYONIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA KOMPYUTER SAVODXONLIGINING O’RNI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(6), 78-81.

Yusupov, A., Xudayberdiyev, R., & Allayorov, A. (2023). O ‘ZBEKISTONDA TA’LIM TIZIMINI ISLOH QILISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA TARMOQ TEXNOLOGIYALARINING O ‘RNI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(6), 70-77.

Allayarov, A. (2024). REPRESSION IN CENTRAL ASIA: AN ANALYSIS OF POLITICAL AND SOCIAL DYNAMICS FROM THE 1950s TO THE 1990s. Talqin va tadqiqotlar, 1.

Khalilova, L., Allayorov, A., Xudayberdiyev, R., & Nuraliyeva, N. (2024). INTEGRATING DIGITAL TECHNOLOGIES TO ENHANCE FOREIGN LANGUAGE INSTRUCTION. Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(2), 234-237.

Эгамбердиев, П., Худойбердиев, Р., & Нуралиева, Ф. (2023). УЗУМНИНГ ХЎРАКИ ХУСАЙНЕ БЕЛЫЙ НАВИНИ ҲОСИЛДОРЛИК КЎРСАТКИЧИ ВА ҲОСИЛ СИФАТИГА ХОМТОК ҚИЛИШНИ БОҒЛИҚЛИГИ. Евразийский журнал академических исследований, 3(3), 40-43.

Xudayberdiyev, R. X., To‘xtamishеv, S. S., & Saydullayeva, S. D. S. (2022). AMALIY MASHG ‘ULOT DARSI VA UNING O ‘QUV JARAYONIDA TUTGAN O ‘RNI. RESEARCH AND EDUCATION, 1(3), 72-76.

Хужақулов, Ф. М., Худойбердиев, Р. Ҳ., & Тўрақулова, О. М. Қ. (2022). ТОКНИНГ ЗАМБУРУҒЛИ КАСАЛЛИКЛАРИ ВА УНГА ҚАРШИ САМАРАЛИКИМЁВИЙ КУРАШ ЧОРАЛАРИ. Academic research in educational sciences, 3(Speical Issue 1), 410-412.

qizi Zarifova, D. O. (2023). RANGLARNING FAZOVIY BIRIKMALARI VA XUSUSIYATLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(5), 159-162.

Bozorboyevna, N. N. (2023). PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS.

Bozorboyevna, N. N. (2023). BOSHLANG’ICH TA’LIM O’QITUVCHILARINI O’Z USTIDA ISHLASHNING ZAMONAVIY YO’LLARI. Science and innovation, 2(Special Issue 4), 262-265.

Downloads

Published

2024-03-31