Инновационные исследования в науке http://econferences.ru/index.php/irs <p>Белорусская открытая конференция, на которой публикуются оригинальные исследования и обзорные статьи в различных областях. Основная цель - предложить интеллектуальную платформу для международных ученых и развивать междисциплинарные исследования в прикладных науках. Языки конференции: беларускі, русский, english, малдаўскі, казақша, o’zbek, limba romвnă, кыргыз тили, Հայերեն </p> ru-RU Sat, 04 May 2024 09:42:42 +0300 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 О ПОНЯТИИ «ЯЗЫКОВАЯ НОРМА» В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/15295 <p>Статья рассматривает понятие "языковая норма" в контексте фундаментальных лингвистических категорий. Автор анализирует сущность языковой нормы, ее роль и значение в языковой системе, а также влияние на языковую практику и коммуникацию.</p> Арслонова Мехрибону Таваккал кизи, Йулдошева Дилноза Тожиали кизи Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/15295 Mon, 06 May 2024 00:00:00 +0300 ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ТОМОНИДАН СОДИР ЭТИЛАЁТГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/15313 <p>Мазкур илмий мақолада вояга етмаган тушунчаси, вояга етмаганлар содир этаётган жиноятлар, ҳуқуқбузарликлар, вояга етмаганлар томонидан содир этилаётган жиноятларга оид статистик маълумотлар, вояга етмаганлар ҳуқуқбузарлигининг сабаб ва шарт-шароитлари, вояга етмаган шахслар тоифаси, жиноятларнинг содир этилишига олиб келувчи ижтимоий-иқтисодий омиллар, маънавий-руҳий омиллар олимларнинг илмий қарашлари ва вояга етмаганлар томонидан содир этилаётган жиноятларга доир илмий хулоса, амалий тавсия ва таклифлар ишлаб чиқилган.</p> Отақулов Ниёзбек Анвар ўғли Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/15313 Mon, 06 May 2024 00:00:00 +0300 BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARINING O‘QISH SAVODXONLIGI DARAJASINI BAHOLASHDA PIRLS DASTURINI QO‘LLASH USULLARI http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/15352 <p>Maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qish savodxonligi darajasini baholashda pirls dasturini qo‘llash usullari, Boshlang‘ich sinflarda jahon ta’limdagi tadqiqotlarga asoslangan dalillar bo‘yicha qarorlar qabul qilish imkonini beradigan maqsadlar tizimi, PIRLS tadqiqotlari asosida 4- sinf o‘qish darslarida o‘quvchilarning savodxonlik darajasini baholash mezonlari ilmiy asoslangan tarzda bayon etilgan, PIRLS dasturi integratsiyalashuvi asosida o‘quvchilarning o‘qish savodxonligi kompetentligini shakllantirishga yo‘naltirilgan ta’lim modeli keltirilgan, adabiy va ilmiy matnlarni o‘qish orqali o‘quvchilarning savodxonlik darajasini aniqlashga oid metodik tavsiyalar berilgan.</p> Rajabova Kimyoxon Farmonovna Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/15352 Mon, 06 May 2024 00:00:00 +0300 САНОАТ МУЛК ҲУҚУҚИ ОБЪЕКТЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШДА ХАЛҚАРО ҲУҚУҚИЙ-ҲУЖЖАТЛАРНИНГ ЎРНИ http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/15462 <p>Ushbu ishda sanoat mulki muhofazasini ta'minlashda xalqaro huquqiy hujjatlarning roli tahlil qilinadi. Tadqiqot TRIPS kelishuvi va mintaqaviy shartnomalar kabi amaldagi xalqaro shartnomalar hamda Butunjahon intellektual mulk tashkiloti (BIMT) faoliyati tahliliga asoslanadi. Qayd etilishicha, mazkur hujjatlar qonun hujjatlarini uyg‘unlashtirish, intellektual mulk huquqlarini himoya qilish, innovatsiyalarni rag‘batlantirish va nizolarni hal etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq, yangi texnologiyalarni rivojlantirish va intellektual mulkning transchegaraviy tabiati bilan bog'liq muammolarni samarali hal qilish uchun keyingi tadqiqotlar zarur.</p> Каньязов Есемурат Султамуратович Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/15462 Fri, 10 May 2024 00:00:00 +0300 THE EFFECTIVENESS OF USING TECHNOLOGY ASSISTED LANGUAGE LEARNING PLATFORMS http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/15488 <p>Technology-assisted language learning (TALL) platforms have gained significant popularity in recent years as a tool to enhance language learning processes. This article reviews existing literature on the effectiveness of TALL platforms in improving language skills and presents the findings of a survey conducted with language learners who have used these platforms.</p> Gulnora Abdullaeva Gaybulloevna, Murodova Shakhinabonu Shukhrat kizi Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/15488 Fri, 10 May 2024 00:00:00 +0300 ENHANCING ENGLISH PROFICIENCY IN PRIMARY SCHOOL THROUGH DRILLING TECHNIQUES http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/15601 <p>Teaching English at the primary school level is a crucial foundation for students’ language development. It not only lays the groundwork for future academic success but also fosters essential communication skills. One effective method employed by educators worldwide is drilling techniques. These structured exercises aim to reinforce language concepts through repetition, leading to improved proficiency and confidence in English language skills.</p> O’rozova Nigora Toshmuradovna Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/15601 Mon, 13 May 2024 00:00:00 +0300 ICHKI ISHLAR ORGANLARIDA YAGONA TEZKOR BOSHQARUV MARKAZ SUB’EKTLARINING ASOSIY VAZIFALARI http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/15644 <p>Maqolada ichki ishlar organlari yagona tezkor boshqaruv markaz sub’ektlarining asosiy vazifalari o‘rganilib, fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini, jismoniy va yuridik shaxslarning mulkini, qonun ustuvorligini, shaxslar xavfsizligini ta’minlash, shuningdek huquqbuzarliklarning oldini olish va profilaktikasini amalga oshirish samaradorligini oshirish borasida takliflar va tavsiyalar ishlab chiqilgan.</p> Narbayev Rustam Nurmamatovich Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/15644 Mon, 13 May 2024 00:00:00 +0300 KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH ASR MUAMMOSI http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/15657 <p>Maqolada korrupsiya salbiy illat ekanligi haqida davlat arboblari, faylasuf va mutaxassislarning fikrlari ta'kidlanib, bunday ushbu yo'nalishida amalga oshirilgan va kelgusida bajarilishi lozim bo'lgan amaliy chora-tadbirlar bayon etilgan.</p> Ergashev Qaxramon Zokirjonovich Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/15657 Mon, 13 May 2024 00:00:00 +0300 QAT’IYMAS TO’PLAMLARDA TEGISHLILIK FUNKSIYALAR TURLARI http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/15738 <p>Qat’iymas to'plamlar boshqarish tizimlarida so'nggi yangiliklar, murakkab va noaniq ma'lumotlar orqali qaror qilishni samaraliroq bo’lishini ta'minlamoqda.Tegishlilik funksiyalari, qat’iymas to'plamlarning asosiy tushunchalaridan biri bo'lib, ma'lumotlar to'plamlarida tegishlilik darajasini ifodalaydi.Maqolada, qat’iymas to’plamlar nazariyasi an’anaviy to’plamlar nazariyasidan farqlanishi, uning turli sohalarda qo'llanilishi, masalan, sanoat, tibbiyot, va moliyaviy tahlillar kabi sohalarda o'z ahamiyatini ko'rsatishi,tegishlilik funksiyalarining turlari, ularning qo'llanish vaziyatlari va sohalari, misollar yordamida tushuntirildi. So'nggi qismida, sun'iy intellekt va robototexnikada qat’iymas to'plamlarning o'z ahamiyati va ularning kelajagi bayon qilindi.</p> Ibragimov Shavkat Ma`mirovich, Abdullayeva Dilfuzaxon Dilshod qizi Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/15738 Tue, 14 May 2024 00:00:00 +0300 O’ZBEK XALQ MUSIQASINING MAHALLIY MUSIQIY USLUBLARI. http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/15790 <p>Mazkur maqolada xalq musiqa ijodi uning davri va uslublari yoritilgan.&nbsp;</p> Abdisattorov Abdijalil Abdivali o‘g‘li Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/15790 Tue, 14 May 2024 00:00:00 +0300 ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИ ВА БЛОГЕРЛАР БИЛАН ХАМКОРЛИКДА АМАЛГА ОШИРИЛАДИГАН ЧОРА ТАДБИРЛАР http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/15803 <p>Мақолада профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарликлар профилактикасини ташкил этиш фаолиятида оммавий ахборот воситаларининг ва блогерларнинг ўрни, уларнинг ўзаро ва бошқа субъектларлар билан ҳамкорлигини тартибга солувчи нормалар, қолаверса фаолиятга доир муаммо ва камчиликлар ва уларни бартараф этиш бўйича бир қатор таклифлар келтирилган.&nbsp;</p> Юлдошев Хасан Шерахмат ўғли Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/15803 Tue, 14 May 2024 00:00:00 +0300 СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ОДНОСТОРОННЕГО ДИСПЛАСТИЧЕСКОГО КОКСАРТРОЗА ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/15827 <p>В структуре патологии опорно-двигательного аппарата коксартроз уступает гонартрозу по частоте встречаемости, но является ведущим по срокам нетрудоспособности. Одной из лидирующих этиологических причин развития ДКА является врожденное недоразвитие структур ТБС (Лебедев В.Ф., 2013, Melugin H.P., 2022, Zhang S., 2020, Riedstra N.S., 2023, Vinge R., 2023).</p> Маматкулов Ойбек Халикович Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/15827 Wed, 15 May 2024 00:00:00 +0300 ADVANCEMENT OF PILGRIMAGE TOURISM IN UZBEKISTAN. http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/15877 <p>This paper explores the growth of pilgrimage tourism in Uzbekistan, along with the factors and prospects influencing it. It discusses different interpretations of religious tourism, pilgrimage tourism, and Islamic tourism. The paper also reviews the progress made in the sector and identifies challenges that remain to be addressed.</p> Baxadirova Bonuxon Baxodir qizi Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/15877 Wed, 15 May 2024 00:00:00 +0300 TINGLАB TUSHUNISHNI SHAKLLANTIRISH ASOSLARI http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/15929 <p>Mazkur mаqоlаdа tіl о`rgаnіshdа tіnglаb tushunіshnіng аhаmіyаtі, unі yо`lgа qо`yіshnіng mеtоdоlоgіk аsоslаrі, tushunіsh kоmpеtеnsіyаsіnі rіvоjlаntіrіshdа АKTnіng rоlі kаbі mаsаlаlаr muhоkаmа еtіlаdі.</p> E.T.Jurayev Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/15929 Thu, 16 May 2024 00:00:00 +0300 ТАКТИКА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ НЕЗАКОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ АЗАРТНЫХ И ДРУГИХ ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ ИГР http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/15938 <p>Статья посвящена исследованию вопросов относительно тактических особенностей производства осмотра места происшествия по факту обнаружения незаконной организации и проведению основанных на риске игр. Автор последовательно, поэтапно излагает основные особенности тактики осмотра места происшествия по данной категории дел, дает свои рекомендации.</p> Таджиев Азамат Алибаевич Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/15938 Thu, 16 May 2024 00:00:00 +0300 INGLIZ FANTASTIK ASARLARINING ILK NAMUNALARIDAN ZAMONAVIY DURDONALARIGACHA BO'LGAN RIVOJLANISH BOSQICHI http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/15963 <p>Ushbu maqola ingliz fantaziya adabiyotining boy tarixini o'rganadi va uning klassik kelib chiqishidan zamonaviy durdonalarning gullab-yashnashigacha bo'lgan evolyutsiyasini ko'rib chiqadi. Asosiy asarlar va adabiy harakatlarni o'rganib, tadqiqot janrni shakllantirgan va belgilagan chigal iplarni ochishga intiladi. Tadqiqot klassik, uyg'onish, gotika, romantik, Viktoriya va zamonaviy davrlarning boy asarlari haqida ma’lumot beradi va ingliz adabiyoti tarixining madaniy to'qima janrni ochib beradi. Klassik va zamonaviy istiqbollarni sintez qilish orqali ushbu maqola ingliz fantaziya adabiyoti bo'yicha ilmiy munozaraga hissa qo'shadi va uning evolyutsiyasi va madaniy ahamiyati haqida tushuncha beradi.</p> Ortiqov Rustamjon Abdumalik o‘g‘li Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/15963 Fri, 17 May 2024 00:00:00 +0300 DB2: KATTA HAJMDAGI MA’LUMOTLARNI SAMARALI BOSHQARISH http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/16050 <p>Ushbu maqolada IBM tomonidan ishlab chiqilgan DB2 ma’lumotlar bazasi boshqaruv tizimining katta hajmdagi ma’lumotlarni samarali boshqarishdagi roli va ahamiyati haqida so’z boradi. Maqolada DB2 ning texnik imkoniyatlari, o’rnatish va dastlabki sozlash jarayonlari, ma’lumotlar bazasini yaratish va dizayni, shuningdek, ma’lumotlarni kiritish, yangilash va o’chirish usullari batafsil ko’rib chiqiladi. Shuningdek, maqola DB2 ning yuqori darajadagi xavfsizlik, ishonchlilik va tezkor ishlash qobiliyatlari haqida ham ma’lumot beradi. Loyihani amalga oshirish va sinovdan o’tkazish usullari ham ko’rib chiqilib, DB2 bilan ishlashning samaradorligi tahlil qilinadi.</p> Maksad Onarkulov Karimberdiyevich, Nabijonov Asliddin Anvarjon o’g’li Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/16050 Mon, 20 May 2024 00:00:00 +0300 ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/16085 <p>Экономическая, социальная и экологическая политика, основанная на уникальности региона, должна подготовить почву для разработки стратегии регионального развития. Анализ стратегий развития ряда регионов показывает, что экологические особенности в них не учитываются в полной мере. По крайней мере, даже в старых индустриальных и высокоурбанизированных регионах экологический фактор ограничивает их развитие, а экономический рост привязан к сырьевым территориям.</p> Йигиталиев Икромжон Зафаржон ўғли Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/irs/article/view/16085 Mon, 20 May 2024 00:00:00 +0300