BOSHLANG'ICH TA'LIMGA QO'YILADIGAN ZAMONAVIY TALABLAR

Авторы

  • Umirbaeva Ulzada Nukus davlat pedagogika instituti Boshlang‘ich ta’lim fakulteti talabasi

Ключевые слова:

Texnologiya, innovatsiya, integratsiya, resurs, kompetentsiya.

Аннотация

Ushbu maqolada, boshlangich ta’limga qo‘yiladigan zamonaviy talablar, zamonaviy ta’limning muhim qirralari va intiluvchan o‘quvchilar javob berishi kerak bo‘lgan asosiy talablar o‘rganilib, global yutuqlarning ta'siridan texnologiya va innovatsiyalar integratsiyasigacha bo'lgan ushbu qism bugungi dinamik dunyoda ta'lim sayohatini boshlagan o’quvchilarga qo'yiladigan ko'p qirrali talablar haqida fikr yuritiladi.

Библиографические ссылки

Qurbonova Maftuna, Umumiy o'rta ta'lim maktablari boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish kompetensiyalarini shakllantirish ahamiyati // Xalq ta'limi, 2020. 3-maxsus son, 29-33 bet.

Qurbonova Maftuna, Methods for improvement of training competitions for classifications leading on the organization of independent works // Экономика и социум, 2020. №6(73), с 432-437.

Davletshin M.G Zamonaviy maktab o'quvchisining psixologiyasi. - T.: O'zbekiston 1999 .

Davlatov K.Dva b. Mehnat va kasb ta'limi xamda metodikasi. - T.: O'qituvchi 1992.

O'zbekiston Respublikasining "Kadrlar tayyorlash milliy dasturida"gi Qonuni // Oliy Ta'lim: Meyoriy-huquqiy va uslubiy hujjatlar to'plami. - Toshkent .: 2004.

Загрузки

Опубликован

2024-03-31