BAYOZLARNING O‘ZBEK ADABIYOTIDA TUTGAN O‘RNI

Авторы

  • Qalqonova Adolat Abdiraxmat qizi ToshDO‘TAU O‘zbek filologiyasi fakulteti Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik 1-kurs magistranti

Ключевые слова:

Bayoz, bayozchilik, antalogiya, tazkira, sarbayoz, xotima, fixrist, Abu Tammom, “Kitobul xamasa”, “Annaqoid Jarir val Axtal”, Al-Buxturiy.

Аннотация

Ushbu maqolada bayoz janrining kelib chiqishi, taraqqiy etishi va o‘ziga xos xususiyatlari haqidagi ma’lumotlar, bayozlarning xalq orasida keng ommalashish sabablari va mumtoz adabiyotimizni o‘rganishdagi ahamiyat darajasi bayon etilgan.

Библиографические ссылки

Azizulloh O., Shukurova Z. O‘rta Osiyoda bayoz tuzish an’anasining paydo bo‘lishi. Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti to‘plami. - Andijon: 2023.

Habibullayev A. Adabiy manbashunoslik va matnshunoslik. – Toshkent: 2000.

Hamidova M. Qo‘lyozma bayozlar – adabiy manba. - T., 1981.

Hasanova X. Bayozchilikning mumtoz adabiyotda o‘ziga xos tutgan o‘rni. - Toshkent: 2023.

Mallayev N.M. O‘zbek adabiyoti tarixi. - Toshkent: 1976.

O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. (B harfi). - Toshkent: “ O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti.

Shukurova Z. Bayozlarning kelib chiqishi va taraqqiyot omillari. Til va adabiyot ta’limi, 3-son. – Toshkent: 2023.

Sh. Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021.

www.ziyo.uz

www.Student.ru

www.googlescholar.uz

Загрузки

Опубликован

2024-03-11