http://econferences.ru/index.php/icas/issue/feed Международная конференция академических наук 2024-04-17T09:44:43+03:00 Open Journal Systems <p>E-Conferences — это международная платформа для конференций, которая организует рабочие / виртуальные конференции по различным дисциплинам: инженерия, технологии, менеджмент, социальные науки, пищевые технологии, сельское хозяйство, право, экономика, общественное здравоохранение и многие другие.</p> http://econferences.ru/index.php/icas/article/view/14280 ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО ОКАЗЫВАЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ПСИХИКУ ЧИТАТЕЛЯ. 2024-04-04T16:32:36+03:00 Гузал Юсупова info@in-academy.uz <p>Произведения Льва Николаевича Толстого оказывают значительное влияние на психику читателя. Вот несколько основных аспектов, которые можно выделить.</p> 2024-04-03T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/icas/article/view/14300 ПЕРЕВОД КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО. 2024-04-05T07:12:46+03:00 Нафиса Кудбиева info@in-academy.uz Дилноза Йолдошева info@in-academy.uz <p>В статье рассматривается необходимость использования межъязыкового перевода в качестве одного из средств обучения на занятиях русского языка как иностранного в вузах. Авторы акцентируют внимание на острой потребности участников образовательного процесса во включении в процесс обучения элементов объяснения на родном языке и упражнений на перевод.</p> 2024-04-04T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/icas/article/view/14333 RAQAMLI IQTISODIYOT DAVRIDA KRIPTOVALYUTA VA BITKOIN. 2024-04-06T05:53:25+03:00 Mavluda Ashirova info@in-academy.uz Muxiba Yaxiyaxonova info@in-academy.uz <p>Ushbu maqolada kriptovalyutani markazlashtirish, oʻzgaruvchanlik va investitsiyalar, kriptovalyutalar oʻtkazmasi, kriptovalyuta sotib olish, salbiy va ijobiy tomonlari, Bitkoin va uning tuzilishi haqida ma’lumot keltirilgan.</p> 2024-04-05T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/icas/article/view/14358 КУЛИНАРНЫЙ РЕЦЕПТ КАК КРЕОЛИЗОВАННЫЙ ТЕКСТ 2024-04-06T12:07:26+03:00 Дилдора Атажанова dildor1099@gmail.com <p>В данной статье рассматривается кулинарный рецепт как креолизованный текст, сочетающий в себе вербальные и невербальные элементы. Проводится анализ структурных и функциональных особенностей кулинарных рецептов, а также роли визуальных компонентов в передаче информации. На основе обзора литературы и эмпирического исследования выявляются характерные черты креолизованных кулинарных текстов и их влияние на восприятие читателя.</p> 2024-04-05T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/icas/article/view/14402 O‘ZBEKISTON TARIXI - YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTI UCHUN POYDEVOR 2024-04-08T12:55:50+03:00 Azizbek Teshayev a.t.teshayev@buxdu.uz <p>Ushbu maqolada O‘zbekiston tarixi, uning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni va ahamiyati, mustaqillik yillarida erishilgan yutuqlar, xalqaro tajribalar, dunyo hamjamiyatida mamlakatimizning o‘rni va nufuzi, yurtimizning strategik rivojlanish bosqichlari, ajdodlar merosi, jadidlarning ma’rifatparvarlik qarashlari, inson qadriga e’tibor, Yangi O‘zbekiston sharoitida Uchinchi Renesans poydevorining yaratilishi, O‘zbekiston tarixi fanini o’qitish jarayonida tarkib toptirish usullari, “O‘zbekiston tarixi” asosida talabalarda ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasini rivojlantirishda ularning tanqidiy fikrlash, fuqarolik faolligi va axloqiy ongni tarbiyalovchi samarali metodikalardan foydalanishning muhim ahamiyatga egaligi haqida so’z boradi.</p> 2024-04-08T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/icas/article/view/14418 ИССЛЕДОВАНИЕ СИНДРОМА СЛАБОСТИ СИНУСОВОГО УЗЛА: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 2024-04-08T13:49:35+03:00 И.А. Очилов ibrakhimochilov21@gmail.com <p>Дисфункция синусового узла является заболеванием пожилых людей, хотя может возникнуть в любом возрасте. Средний возраст пациента с дисфункцией синусового узла составляет 68 лет. Дисфункция синусового узла развивается у одного из каждых 600 кардиологических пациентов в возрасте 65 лет и старше [1].</p> 2024-04-08T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/icas/article/view/14452 INDIFFERENCE AS A PHILOSOPHICAL CATEGORY: A CRITICAL ANALYSIS 2024-04-11T09:33:29+03:00 Ulugbek Kendjaev info@in-academy.uz <p>In the realm of philosophical perspectives, the concept of indifference signifies an individual's disinterest in societal processes, specific activities, and a negligent stance towards the environment. This article delves into the emotional, epistemological, axiological, and praxeological dimensions of indifference, drawing upon the viewpoints of philosophers like Thomas More, Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, Francois Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Paul Holbach, Akhmad Donish, Sattorkhan Abdulgafarov, Mahmudhoja Behbudi, and Abdullah Avloni. Through the exploration of these philosophical standpoints, the article scrutinizes the various interpretations and adverse implications associated with indifference.</p> 2024-04-11T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/icas/article/view/14518 STAGES OF FORMATION OF VOLUNTARY QUALITIES IN FUTURE MILITARY SERVANTS 2024-04-13T12:45:45+03:00 Jaxongir Savurbayev info@in-academy.uz <p>Volitional qualities are formed in a person in real conditions, that is, they develop in the process of fulfilling requirements. D.A. Kasatkina said that moral qualities are formed from youth and are improved through the requirements of adults, as well as norms, laws and decisions existing in society.[1]</p> 2024-04-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/icas/article/view/14536 INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA XALQARO HUQUQ SOHASIGA OID LEKSIK BIRLIKLARNING STRUKTUR-SEMANTIK XUSUSIYATLARI 2024-04-15T10:42:10+03:00 Feruza Isanova info@in-academy.uz <p>Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillaridagi xalqaro huquq sohasiga oid atamalarning leksik-semantik xususiyatlari qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, har ikki tilda ham ushbu sohaga oid atamalar o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ular asosan lotincha va yunon tillaridan o'zlashgan so'zlar hisoblanadi. Shuningdek, ingliz tilidagi atamalarning aksariyati o'zbek tiliga transliteratsiya usuli bilan o'zlashtirilgan. Tadqiqot natijalari xalqaro huquq sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislar uchun ahamiyatli bo'lib, tarjimashunoslik va leksikografiya sohalaridagi tadqiqotlar uchun nazariy asos bo'la oladi.</p> 2024-04-15T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/icas/article/view/14604 НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИНЦИПУ STEAM-ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 2024-04-17T09:44:43+03:00 Фатима Кадырова info@in-academy.uz <p>В данной статье рассмотрены мнения о научно-теоретической основе развития деятельности по принципу STEAM-образования в системе дошкольного образования.</p> 2024-04-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024