METALL KONSTRUKSIYALARNI ISSIQLIK VA KIMYOVIY TA’SIRLARDAN HIMOYALOVCHI XUSUSIYATIGA EGA EPOKSI BIRIKMALAR

Авторы

  • E.M.Murtazayev Qarshi muxandislik iqtisodiyot instituti “Umymtexnika fanlar” kafedrasi dotsenti

Ключевые слова:

korroziya, metall konstruktsiyalar, gaz korroziyasi, temir va po'lat buyumlar, harorat, qoplamalar.

Аннотация

Ushbu maqola asosiy mazmunini sanoat xavfsizligi nuqtai nazaridan metall konstruktsiyalarning texnik holatini boshqarish masalalari dolzarb bo'lib qurilish muhandisligi qurilishida xavfsizlik muammolari va xavfini kamaytirish. Korroziya jarayonlari metall konstruksiyalar uchun eng haqiqiy tahdiddir. Pо‘latning qalinligidan qat’i nazar, zang tezda materialni yaroqsiz holga, korroziyaning paydo bо‘lishi va rivojlanishidan himoya qilish texnologiyasi, inshootlarning korroziyabardoshliligini oshirishni ko’zda tutilgan.

Библиографические ссылки

G‘.A. Hakimov.Sanoat va fuqaro binolari arxitekturasi (o‘quv qo‘llanma) Toshkent2020 yil

Sanoat Binolari Jizzax – 2013 A.Jonuzaqov

Xobilov B.A. Inshootlar dinamikasi va zilzilabardoshligi. (O‘quv qo‘llanma.) - T., «O‘qituvchi», 1988.

Страхов В. Огнезащита строительных конструкций: современ-

ные средства и методы оптимального проектирования / В. Страхов,

А. Гаращенко // Строительные материалы. – 2002. – №6. – C.2-5.

Система забезпечення надійності та безпеки будівельних

об’єктів. Основні вимоги до споруд. Пожежна безпека: ДБН В.1.2-

:2008 – [Чинний від 2008-10-01]. – К: Мінрегіонбуд України, 2008. –

с. – (Національний стандарт України).

Проектирование стальных конструкций. Часть1-2. Общие

правила определения огнестойкости (EN 1993-1-2:2005, IDT): ТКП

EN 1993-1-1-2009 – [Утвержден от 2009-12-10]. – Минск: Минстрой-

архитектуры, 2010. – 71 с. – (Европейский стандарт).

Проектирование деревянных конструкций. Часть 1-2. Общие

положения. Расчет с учетом огнестойкости (EN 1995-2:2004, IDT):

ТКП EN 1995-2-2009 – [Утвержден от 2009-12-10]. – Минск: Минст-

ройархитектуры, 2010. – 72 с. – (Европейский стандарт).

Средства огнезащиты для стальных конструкций. Метод оп-

ределения огнезащитной эффективности: ГОСТ Р 52295-2009. –

[Введ. 01.01.2010]. – М.: Стандартинформ, 2010. – 10 с. 6. Яковлева Р.А. Влияние антипиренов на показатели пожарной

опасности эпоксиполимерных материалов / Р.А. Яковлева,

Е.Ю. Спирина-Смилка, Ю.В. Попов, Н.В. Саенко, С.В. Новак,

О.Д. Гудович, Л.М. Шафран // Проблемы пожарной безопасности:

сборник научных трудов. – 2011, вып. 29. – С 175-181.

Яковлева Р.А. Влияние коинтеркалированных соединений

графита на показатели огнезащитных свойств вспучивающихся огне-

защитных композиций / Р.А. Яковлева, Е.Ю. Спирина, Ю.В. Попов [и

др.] // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, – 2010. –

Вип. 59. – С. 259-263.

Захист від пожежі. Вогнезахисне обробляння будівельних

конструкцій. Загальні вимоги та методи контролювання: ДСТУ-Н-П

Б В.1.1-29:2010– [Чинний від 2011-09-01]. – К: Мінрегіонбуд

України, 2011. – 14 с. – (Національний стандарт України)

ГОСТ 16363 – 98

E.M.Murtazayev Mexanika materiallar qarshiligi. O‘quv qо‘llanma. III qismdan iborat. «Intellekt» nashriyoti, 2021. –105 bet.

Murtazayev E.M., O.S.Nurova, A.SH.Suyunov,

T.G.Abdiyev.Materiallar qarshiligi amaliy va laboratoriya

mashg‘ulotlari / O‘quv qo‘llanma.- Qarshi. «Intellekt» nashriyoti, 2022. –194 bet.

Загрузки

Опубликован

2023-11-17

Как цитировать

Murtazayev, E. (2023). METALL KONSTRUKSIYALARNI ISSIQLIK VA KIMYOVIY TA’SIRLARDAN HIMOYALOVCHI XUSUSIYATIGA EGA EPOKSI BIRIKMALAR. Международная конференция академических наук, 2(11), 43–50. извлечено от http://econferences.ru/index.php/icas/article/view/9685