BO‘LAJAK INGLIZ TILI FANI O‘QITUVCHILARINING KASBIY MAHORATINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

Авторы

  • Hotamova Maftuna Madatovna Buxoro davlat universiteti 1-bosqich tayanch doktoranti

Ключевые слова:

ingliz tili, me’yoriy hujjat, ko‘nikma, zamonaviy ta’lim, til kompetentligi, muloqotchanlik ko‘nikmasi, mediata’lim.

Аннотация

maqolada globollashuv jarayonlarida ta’lim oluvchilarga ingliz tilini o‘rgatishning dolzarbligi va zarurati, ingliz tilini o‘rganishga oid ta’limga oid me’yoriy hujjatlarda belgilangan vazifalar, til o‘rganish ko‘nikmasini rivojlantirishga oid adabiyotlar tahlili, zamonaviy ta’lim sharoitida ingliz tilini to‘g‘ri o‘rganishning 12 ta ko‘nikmasi mazmun-mohiyati, o‘quvchilarda til kompetentligi va muloqotchanlik ko‘nikmalariga egalik darajasini oshirish usullari, ingliz tilini puxta o‘zlashtirishda mediata’lim vositalaridan foydalanish imkoniyatlari haqida nazariy ma’lumotlar va metodik tavsiyalar bayon etilgan.

Библиографические ссылки

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi farmoni bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”

O‘zbekiston Respublikasining “Innovatsion faoliyat to‘g‘risida”gi Qonuni. O‘RQ-630-son.

O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. 23.09.2020-yil O‘RQ- 637-son.

Santo B. Innovatsiya i globalniy intellektualizm // Innovatsii. — 2006. — № 9;

Innovatsii: teoriya, mexanizm, gosudarstvennoye regulirovaniye:Uchebn. posobiye /Pod red. Y.V. Yakovsa. – M.: RAGS, 2000.

Jalolov J.J. Chet til o‘qitish metodikasi: chet tillar oliy o‘quv yurtlari (fakultetlari) talabalari uchun darslik. – T.: O‘qituvchi, 2012. – 432 b.

Jalolov J.J., Makhkamova G.T., Ashurov Sh.S. English Language Teaching Methodology. – T.: Fan va Texnologiyalar, 2015. – 336 b.

Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе.–М.:Просвещение,2001. – 228 с

Загрузки

Опубликован

2024-03-31