SHARQ UYG`ONISH DAVRIDA TA`LIM-TARBIYA VA PEDAGOGIK FIKRLAR

Авторы

  • Nurumbekova Yorqinoy Anormatovna Guliston davlat pedagogika instituti, Pedagogika fakulteti pedagogika Kafedrasi Dotsenti
  • Saidova Sevara Istam qizi Pedagogik fakulteti Pedagogika yo`nalishi talabasi

Ключевые слова:

ta`lim,tarbiya,pedagogik fikrlar,sharq uyg`onish davri allomalar,didaktik asar,pedagogik g’oya,maktab islohoti

Аннотация

Maqolada Sharq uyg`onish davridagi ta`lim-tarbiya va uning rivojlanishi,hissa qo`shgan buyuk mutaffakkirlar,olimlar,arboblar haqida

Библиографические ссылки

Shavkat Mirziyoyev ,,Erkin va farovon,demokratik O`zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz’’ Toshkent.2016

O.Hasanboyeva, J.Hasanboyev, H Hamidov ,,Pedagogika tarixi ʼʼ

NURUMBEKOVA, Y. (2024). BO’LAJAK MUTAXASSISLARDA KOUCHING KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH DARAJASINI BAHOLASH VA TASHXISLASH ASOSIDA UNI PEDAGOGIK KORREKSIYALASH. Молодые ученые, 2(3), 11-14.

Anarmatovna, Y. N. (2023). Coaching Skills Improvement System for Future Educator Psychologists. American Journal of Science on Integration and Human Development (2993-2750), 1(10), 82-87.

Nurumbekova, Y. (2023). SKILLS ENSURING COACHING EFFECTIVENESS. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(11), 34-39.

Nurumbekova, Y. (2023). ADVANCED METHODS AND STEPS OF PROFESSIONAL PROFESSIONAL IMPROVEMENT OF COACHING BASED ON INNOVATIVE APPROACHES. Current approaches and new research in modern sciences, 2(11), 44-47.

Anarmatovna, Y. N. (2023). Coaching Skills Improvement System for Future Educator Psychologists. American Journal of Science on Integration and Human Development (2993-2750), 1(10), 82-87.

Nurumbekova, Y. (2023). FAOL KUZATISH EMPATIYA, REFLEKSIYA, IDENTIFIKATSIYA–KOUCHINGNING SAMARALI VOSITALARI SIFATIDA. Interpretation and researches, 2(1).

Anarmatovna, N. Y. (2023). THE TYPES AND MAIN PRINCIPLES OF COACHING. Science and Innovation, 2(2), 243-247.

Nurumbekova, Y. (2022). Bo’lajak o’qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorgarligi. Архив научных исследований, 2(1).

Anarmatovna, N. Y., & Ummatkulovna, X. Z. (2022). IMPROVING THE SYSTEM OF SPIRITUAL AND MORAL-SPIRITUAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 1832-1838.

Nurumbekova, Y. (2021). Training of future teachers to professional educative activity on the basement. Journal of Central Asian Social Studies, 2(01), 66-74.

Nurumbekova, Y. (2020). Improving the system of spiritual and moral-spiritual training of future teachers. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(9), 411-418.

Nurumbekova, Y. (2019). Importance of Technologizing Teacher-Mentor’s Professional Activity. Eastern European Scientific Journal, (1).

Nurumbekova, Y., & Gulistan, U. Z. B. E. K. I. S. T. A. N. (2019). A TEACHER-EDUCATOR EDUCATIONAL INITIATIVE. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences.

Nurumbekova, Y. A. (2018). PECULIARITIES OF ELDERS’EDUCATION. Bulletin of Gulistan State University, 2018(1), 74-79.

Nurumbekova, Y. (2012). Tarbiyachi kasb faoliyatida innovatsion texnologiyalar.-Guliston: Ziyo.

Нурумбекова, Я. А. (2012). ОСНОВНЫЕ ПРИЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ. Педагогические науки, (3), 107-108.

Anarmatovna, N. Y. QUALITY OF SCIENCE AND EDUCATION AS A GUARANTEE OF INCREASING THE INTELLECTUAL POTENTIAL OF PERSONNEL.

Загрузки

Опубликован

2024-03-29