PROFESSIONAL MOBILITY AND SOCIAL DEVELOPMENT

Авторы

  • Zоkirjоn Muminоv Dоctоr оf Philоsоphy (PhD) in sоciоlоgy. Director of the Center for R аnd АTMTSES аt Nаmаngаn Stаte University

Ключевые слова:

professional intellectual potential, professional skills, labor migration, intellectual migration, migration processes, internal migration and professional mobility, exchange of places between generations, decent living in public life.

Аннотация

The article talks about professional mobility, which is considered relevant in our society. The importance of the formation and development of professional mobility among young people is emphasized. Opinions are given on the importance of professional mobility in this process. It is emphasized that the focus on acquiring a profession in Uzbekistan is inherited from our ancestors, the phenomenon of professional migration is one of the little-studied areas, especially among young people, the issue of developing professional skills and innovative thinking is being discussed.

Библиографические ссылки

.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida// O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari milliy bazasining veb-sayti – www.lex.uz

Beruniy A.R. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. Toshkent: FAN, 1968 – B.465

Navoiy A. Mukammal asarlar to‘plami. 14-Jild. Mahbub-ul Qulub. Munshaot. Vaqfiya. Toshkent: FAN, 1998. – B. 240

Navoiy A. Majolis un-nafois. 13-jild. Toshkent: Fan, 1997. – B. 174

Bekmuradov M.B. Zamonaviy boshqaruv sotsiologiyasi Toshkent “Akademiya”, - 2020. – 436 bet.;

Klyucharev G.A., Trofimova G.A. Grajdanskoe obrazovanie: v interesax individa, obщesiva, gosudarstv // Obrazovanie i nauka v Rossii: sostoyanie i potensial razvitiya. Sbornik nauchnыx trudov. M.: Sentr sotsiologicheskix issledovaniy, 2016. – S. 87-105.,

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 dekabrdagi Oliy Majlisga murojaatnomasi

Demchenko Z.A. Formirovanie sennostnogo otnosheniya k deyatelnosti u buduщego uchitelya [Tekst] : avto- ref. dis kand. ped. nauk : 19.12.06. – Petrozavodsk, 2006. – 25 s.

Duranov M.E. Professionalno-pedagogicheskaya deyatelnost i issledovatelskiy podxod k ney [Tekst] : monogr. – CHelya- binsk : CHGAKI, 2002. – 276 s.

Z.Muminov. Sociocultural features of professional mobility in internal migration. European Journal of Humanities and Educational Advancements (EJHEA) Online at: https://www.scholarzest.com .Vol. 2 No. 7, July 2021 ISSN: 2660-5589. P-120.

Sevara Botirova. (2023). DEVELOPING SPEECH SKILLS OF SCHOOL STUDENTS IN TEACHING HISTORY OF UZBEKISTAN. European Scholar Journal, 4(12), 62-64. Retrieved from https://scholarzest.com/index.php/esj/article/view/4177

Mamasoliyevich N. K. INFORMATION CULTURE: A NEW APPROACH //World Bulletin of Social Sciences. – 2023. – Т. 19. – С. 129-134.

Загрузки

Опубликован

2024-03-12