JIZZAX VOHASIDAGI “TURK” GURUHINING JOYLASHUV HUDUDLARI

Authors

  • M.Suvonkulov Guliston davlat universiteti dayanch doktoranti

Abstract

Jizzax vohasi eng qadimgi davrlardan buyon odamlar yashab kelayotgan hududlardan biri hisoblanadi. Qadimda bu hududlarda sak qabilalari yashagan. O‘z tarixining uzoq davrida Ustrushona sifatida qadimgi Xitoy manbalarida tilga olingan. Tabiiy-geografik joylashuvi, fauna va florasi ham ko‘chmanchi ham o‘troq hayot kechirish uchun qulay bo‘lganligi sababli qadimdan ko‘plab turk-mo‘g‘ul urug‘lari bu hududlarda eron tilli xalqlar bilan birga yashab kelgan. Keyingi tarixiy jarayonlar mintaqada turkiy qabila va urug‘lar massasini ortib borishi bilan kechgan. Eng so‘nggi turkiy va turklashgan mo‘g‘ul urug‘larining butun mintaqamiz bo‘ylab joylashishi shubhasiz Dashtiqipchoqdan kirib kelgan ko‘chmanchi o‘zbeklar bilan yakunlangan

References

Б.X.Кармышева., Этнографическая группа «тюрк» в составе узбеков // Советская этнография., №1 январь-февраль., Москва., 1960.

Н.А.Аристов., Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и свидений об их численности // Императорская русскаго географическаго общества., Выпуск 3 и 4., СПб.,2003.

Е.Смирнов., Обзоръ Сыръ-Дарьинский область. Описания., Санкт-Петербур., 1887.

Г.Ф. Благова, X.Д. Данияров., Говоры «тюрков» Узбекистана в их отношениях к язык у староузбекской литературы // Вопросы языкознания., Год издания XV., Москва. 1966.

Д.А.Гребенкин., Узбеки., Русский Туркеста // Сборник статьей под редак. В.Н.Трацкаго., Москва, 1872.

Хорошхин А.П. Сборникъ статей касающихся до Туркестанскаго края., СПб., 1876

Downloads

Published

2024-03-25