SOVET HOKIMIYATINING O‘RNATILISHI BOSQICHIDA O‘ZBEKISTON SSRDA YENGIL SANOATNING UMUMIY AHVOLI

Authors

  • Omonov Yaxyo Akbarjon o‘g‘li

Keywords:

korxonalarning rivojlanishi, tikuv, poyabzal va pillakashlik fabrikalari, paxta tozalash, yog’-moy ishlab chiqarish, “Qizil tong” fabrikasi, “betakror tashkilot”, ommaviy propaganda vositalari.

Abstract

Muallif - sovet hokimiyatining o‘rnatilishi bosqichida O‘zbekiston SSRda yengil sanoatning umumiy ahvoli, shuningdek, manabalari tavsifi,  tarix fanidan olib borib tadqiqotlarga to’xtalib, ularda yoritilgan masalalarga qisqacha sharh berib o’tgan. Bundan tashqari sanoat korxonalarining ishlab chiqarish quvvatlari, sanoat korxonalarining turlariga to’xtalib, tahliliy ma’lumotlar bilan xulosalar beriladi. Sovet hokimyatining sanoat korxonalaridagi davlat siyosatini ochib  berishga harakat qiladi.

References

Yengil sanoat. https://nrm.uz/contentf

Согшев К. Коммунистическая партия Туркменистана в борьбе за подьеи творческой активности рабочих промышленности в 1959-193.5 гг. –Чардаоу. 1970.; Тойлыев А., Бернер-Зарудии Т. Легкая промышленность Туркестана и перспективы её развитая. –Ашхабад. 1977.; Бочаров В.М. Пути повышенной; эффективности производства швейных предприятии ТССР. –Ашхабад. 1974.; Алимова Д. Женский вопрос в Средней Азии. –Ташкент. Фан. 1991.; Адаевская Т. Рабочие легкой промышленности Туркменистана (1970-1985 гг.) Автореф. дисс. ..канд. истор. наук. –Москва. 1993. –С. 26.; Ягмурадова Л. Пищевая промышленность Туркменистана (1970-1985 гг.). Автореф. дисс. .. канд. истор. наук. –Москва. 1995. –С. 26.;

Алимова Д. Женский вопрос в Средней Азии. –Ташкент. Фан. 1991. –С. 26.

Адаевская Т. Рабочие легкой промышленности Туркменистана (1970-1985 гг.) Автореф. дисс. ..канд. истор. наук. –Москва. 1993. –С. 20.

K. Abdullaev., va boshqalar. Oʻn besh qardoshlar ittifoqi.–Toshkent. Oʻzbekiston. 1969. –B. 144.

С. М. Богусловский Oʻzbekiston yengil sanoat. Toshkent - 1959 й. 3-bet.

R.X.Maqsudov., I.S. Hayitov. Toʻqimachilik tarixi. Toshkent-2015 96-bet.

N. Musaev va E. Alimboev “ Yengil sanoat “ OʻzMu. Е-harfi Toshkent. 2000-y 421-bet.

И. Любимов. Staxanovchilik harakati munosabati bilan yengil sanoat masalalari.– Toshkent. 1936. –B. 29.

A.N.Maxmudov. Trikataj korxonalarida bugalteriya hisobi va auditni tashkil etishning uslubiy asoslarini rivojlantirish. Avtoref. diss. Iqtisod.fan. nomz. – Toshkent. 2001. –B. 12.

Cоветской Социалистической Республики на1926-27 б.г. собьяснителной запиской. Промышленность 232-233-b

Народное хозяйство Узбекской ССР. Статистический сборник. –Ташкент. 1957. –С. 25.

Angliyada kasaba uyushma harakat. –Toshkent. Oʻznashr. 1931. –B.45.

В.И.Ленин, Asarlari, 31-tom, 391-bet.

“Узбекистанская правда”, 26 марта 1930 г.

Oʻzbekiston Komunistik partiyasi sezdlarning revolusiya va qarorlarida, 284-bet.

Oʻzbekiston Komunistik partiyasi sezdlarning revolusiya va qarorlarida, 345-бет.

С.Зиядуллаев, И.Манохин, Социалестическая промшленость Советского Ўзбекистана, Ташкент, Госиздат УзССР, 1949, стр. 44.

ЦГАОР СССР, ф. 7962, оп. 1, д. 35, л. 43.

Тошкент область партия архиви, ф. 1, оп. 2, д. 27, в. 44.

КПСС revolusiya va qarorlarida..., V қисм, 194-bet.

Oʻzbekiston MA, f. R-337, sa. 15, h. 164, в. 14.

КПСС revolusiya va qarorlarida..., IV қисм, 217-bet.

Downloads

Published

2024-02-05