Development and innovations in science http://econferences.ru/index.php/dis <p>The Dutch open conference that publishes original research and review articles in a variety of fields. The main goal is to offer an intelligent platform for international scientists and to develop interdisciplinary research in applied sciences. Conference languages: Belarusian, Russian, english, Maldaski, Kazaқsha, o’zbek, limba romвnă, Kyrgyz tili, Հայերեն</p> ru-RU Mon, 05 Feb 2024 10:53:09 +0300 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 PRINCIPLES OF FORMING SOCIO-CULTURAL COMPETENCE IN GRADUATE CLASS STUDENTS BASED ON GENDER APPROACH http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12348 <p>In this thesis, considerations are made about the principles of organization based on the gender approach in the formation of social and cultural competence in the students of the graduating class.</p> Karimov Khabibulla Kadomboevich Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12348 Mon, 05 Feb 2024 00:00:00 +0300 THE LIGHT FROM THE SHOVOT http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12352 <p>"If if the economy is the body of society's life, its soul and spirit is spirituality. We new Uzbekistan set up as we decided to do, on two strong pillars we rely The first is the market principles based on strong economy. The second is the rich heritage of our ancestors and based on national values strong spirituality," he says</p> Ismailov Tokhirjon Khushnudbek ugli Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12352 Mon, 05 Feb 2024 00:00:00 +0300 SINXRON TARJIMADA LEKSIK KOMPRESSIYADAN FOYDALANISH USULLARI http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12418 <p>Ushbu maqolada sinxron tarjima jarayonida leksik kompressiyadan foydalanish usullari, mohiyati, lingvistik jihatlari muhokama etiladi hamda o`zbek va ingliz tili misolida tahlil etiladi.</p> Paraxadova Zulxaya Xidirbayevna Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12418 Tue, 06 Feb 2024 00:00:00 +0300 FUQAROLIK HUQUQI MANBALARI TUSHUNCHASI VA TURLARI. http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12458 <p>Fuqarolik qonunlarining vaqt, hudud va shaxslar&nbsp; bo'yicha amalda bo'lishi. Qonun analogiyasi va huquq analogiyasi. Fuqarolik-huquqiy normalarni sharhlash va ularning turlari.&nbsp;</p> Yuldasheva O'g'iloy Yusufjon qizi Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12458 Wed, 07 Feb 2024 00:00:00 +0300 MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR INTELLEKTINING RIVOJLANISHIDA NUTQNING O’RNI http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12471 <p>Ushbu maqolada maktabgacha bolalar intellektini rivijlantirishda nutqning o’rni kabi masalalar yoritilgan.</p> O’rinova Feruzaxon O‘ljayevna, Bozorboyeva Oʻgʻiloy Xasanboy qizi Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12471 Wed, 07 Feb 2024 00:00:00 +0300 SINXRON TARJIMADA LEKSIK KOMPRESSIYADAN FOYDALANISH USULLARI http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12479 <p>Ushbu maqolada sinxron tarjima jarayonida leksik kompressiyadan foydalanish usullari, mohiyati, lingvistik jihatlari muhokama etiladi hamda o`zbek va ingliz tili misolida tahlil etiladi.</p> Paraxadova Zulxaya Xidirbayevna Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12479 Thu, 08 Feb 2024 00:00:00 +0300 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3Д ТЕХНОЛОГИЙ В СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЕ http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12491 <p>В последние десятилетия 3D-технологии стали неотъемлемой частью многих областей медицинской информации, где важна точность, достоверность и анализ сложных медицинских данных. Обсуждаются использование 3D-технологий в судебной медицине, появление компьютерной томографии и других современных методов обработки изображений, преимущества и различные аспекты ее использования.</p> Абдуллаева Нина Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12491 Thu, 08 Feb 2024 00:00:00 +0300 РОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12497 <p>Функциональные продукты питания являются важной составляющей пищевой промышленности. Они содержат биологически активные вещества, которые могут оказывать положительное воздействие на здоровье человека. Функциональные продукты питания производятся из различных сырьевых материалов, таких как фрукты, овощи, злаки, молочные продукты и др.</p> Косбергенова Бибиназ Муратбаевна Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12497 Thu, 08 Feb 2024 00:00:00 +0300 TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCES OF PRE-SCHOOL CHILDREN http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12498 <p>This thesis reflects the study, analysis and development of recommendations for the development of the communicative competence of preschool children, the process of learning the development of the communicative competence of preschool children, the content, form, method, and tools of the technology of developing the communicative competence of preschool children.</p> O'ralova Roziya Abdukarim kizi Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12498 Thu, 08 Feb 2024 00:00:00 +0300 SPEECH DEVELOPMENT OF PRE-SCHOOL CHILDREN BASED ON DIGITAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12499 <p>In this thesis, there are opinions on the methodology of developing speech skills of students of preschool educational organizations. Also, attention is paid to the issues related to the development of speech in the cognitive process of the mental development of the child, where the main attention is paid to the issue of raising a healthy child in our country.</p> Shakhnozabonu Komilova Ismoil kizi Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12499 Thu, 08 Feb 2024 00:00:00 +0300 МУРАККАБ СИНТАКТИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРКИБИЙ ТУРЛАРИ ТЎҒРИСИДА http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12517 <p>Мураккаб синтактик бирликларнинг таркибий турлари нафақат кўпайиб боради, балки тўлдирилади, белгиланади ва кенгайтирилади. Таркибий турларни ўрнатишда янгидан ва янги тамойиллар ва белгилар қўлланилади. Бу мулоҳазани В.П. Луневанинг “О типологии сложного синтаксического целого”<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> асарини таҳлил қилиш орқали осонгина пайқаш мумкин.</p> О.Жумаев Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12517 Fri, 09 Feb 2024 00:00:00 +0300 O’QUVCHІLARІNІNG MANTIQIY TAFAKKURINI RІVOJLANTІRІSHNІNG AHAMІYATІ http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12538 <p>Xorіjіy davlatlar іlg’or tajrіbasіnіng tahlіlі akademik litsey o’quvchіlarіnі mantiqiy tafakkurini rіvojlantіrіsh uchun sharoіtlarnі yaratіshga yo’naltіrіlganlіgі bіlan tavsіflanіb, o’quvchіnіng іjobіy іjtіmoіylashuvі іmkonіyatlarіnі namoyon qіlіsh, unіng har tomonlama ma’navіy-axloqіy va onglі rіvojlanіshі, tegіshlі faolіyat turlarі asosіda tashabbuskorlіgі va іjodіy qobіlіyatіnі rіvojlantіrіshga, muloqot doіrasіda katta yoshdagіlar va tengdoshlarі bіlan hamkorlіk qіlіsh іmkonіyatlarіnі ochіshga qaratіlgan.&nbsp;</p> Shamuratova Eleonora Aralbaevna Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12538 Fri, 09 Feb 2024 00:00:00 +0300 PSIXOLOGIK NEOLOGIZMLARNING O’ZBEK TILIGA KIRIB KELISHI XUSUSIYATLARI http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12550 <p>Neologizmlar har qanday tilning so'nggi lug'at qatlamini ifodalaydi. Shu bilan birga, an'anaviy ravishda yangi so'zlar eng jadal zarb qilingan sohalarga texnologiya, siyosat, ekologiya va iqtisodiyot kiradi. So'nggi o'n yillikda ko'p ishlatiladigan lug'atlar orasida sezilarli darajada yangi psixologik semantika lug'atlari kuzatildi. Bunday neologizmlarni qiyosiy-kontrastli obyektiv orqali o'rganish ayniqsa qiziqarli. Maqolaning maqsadi neologizmlarning ma'nolarini aniqlash uchun foydalaniladigan kontentni tahlil qilish usulini baholashdan iborat.</p> Rustamova Gulnoza Baxtiyor qizi Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12550 Mon, 12 Feb 2024 00:00:00 +0300 HILFER MA’NOSIDA KASR TARTIBLI TENGLAMALAR UCHUN KOSHI MASALASI http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12611 <p>Kasr tartibli tenglamalaring texnik, fizik va biologik jarayonlarga tadbiqi oshib borayotgani uchun matematiklar orasida kasr tartibli tenglamalarni o’rganishga bo’lgan qiziqish ortib bormoqda. Ushbu magistrlik dissertatsiya ishi ham kasr tartibli tenglamalarni o’rganishga bag’ishlanadi. Dissertatsiya ishida Hilfer ma’nosida kasr tartibli hosila qatnashgan tenglamalar o’rganilib, qaralayotgan tenglamaning elliptik qismi o’z-o’ziga qo’shma, musbat aniqlangan ixtiyoriy operatordan iborat. O’rganilayotgan masalani yechish uchun o’zgaruvchilarni ajratish usulidan foydalaniladi. Kasr tartibli tenglamalar uchun to‘g‘ri masalalardan tashqari teskari&nbsp; masalalarni o‘rganish ham muhim ahamiyat kasb etadi</p> Latipova Shahnoza Salim qizi Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12611 Mon, 12 Feb 2024 00:00:00 +0300 THE POWER OF BEING AN EDUCATED INDIVIDUAL http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12646 <p>This article provides information about how a person to be a educated individual and its power. Education makes a person productive, allowing him or her to contribute to society in a positive way. A well-educated individual understands how to act in a polite and non-offensive manner.</p> Khodjaeva Naima Sharafitdinovna Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12646 Mon, 12 Feb 2024 00:00:00 +0300 ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЭНЕРГЕТИК СИЁСАТИ ҲАМДА МАРКАЗИЙ ОСИЁДАГИ ЭНЕРГЕТИКА ДИПЛОМАТИЯСИ http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12665 <p>Мақолада ҳозирги шиддатли даврда тобора ривожланиб бораётган Ўзбекистоннинг энергетик сиёсати ҳамда унинг Марказий Осиё мамлакатлари билан олиб бораётган энергетика дипломатиясига доир илмий-таҳлилий мулоҳазалар келтирилган. Шунингдек, минтақавий йўналишдаги энергетик тизим самарадорлигини оширишда Ўзбекистон томонидан илгари сурилаётган ташаббуслар, тизим ислоҳотларига қаратилган истиқболли лойиҳалар борасида муҳим маълумотлар келтирилган.</p> Ибрагимова Севара, Олимов Дильшод Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12665 Mon, 12 Feb 2024 00:00:00 +0300 MEDIA MAKONDA MANIPULYATSIYANING NAZARIY METODOLOGIK TAHLILI http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12693 <p>Inson psixologiyasi nihoyatda murakkab, uning muhim qismini xayolot olami tashkil qiladi. Shunday ekan, odam bir vaqting o‘zida ikki parallel olamda yashaydi: real hayotda va tasavvurlar dunyosida. Shunisi qiziqki, insonning aynan xayoliy dunyosiga tashqaridan osonlikcha ta’sir ko‘rsatish mumkin. Muhimi shundaki, bu ta’sir doim yashirin xarakterga ega bo‘lib, insonning o‘zi buni ko‘pincha payqamaydi. Bu jarayonni manipulyasiya mexanizmi boshqaradi. Shu jihatdan mavzuda manipulyasiya mexanizmi haqida ma'lumot berishga harakat qilingan.</p> Marifjonov Abrorjon Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12693 Tue, 13 Feb 2024 00:00:00 +0300 IKKI O’ZGARUVCHILI TENGSIZLIKLAR SISTEMASINI TAQQOSLAMALAR USULI BILAN YECHISH. http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12819 <p>Maqolada tengsizliklar sistemasini yechish, bu o’zgaruvchining-sistemaning har bir tengsizligini qanoatlantiradigan barcha qiymatlari to’plamini topish &nbsp;o’rganilgan.</p> Sharipova Madina Po’latovna Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12819 Fri, 16 Feb 2024 00:00:00 +0300 BAMIYA OʻSIMLIGINI BIOLOGIYASI, FOYDALI HUSUSIYATI VA ЕTISHTIRISH TEXNOLOGIYASI http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12969 <p>Maqolada bamiya oʻsimligining kelib chiqishi, yashash sharoyiti , koʻpayish usullari, marfalogiyasi hamda anatomiyasi va shuni ham taʼkidlab oʻtishimiz kerakki dorivor oʻsimlik boʻlganligi sababli jahon miqyosida juda katta eʼtiborga ega oʻsimliklar ekanligi toʻgʻrisida fikr yuritiladi .</p> Xayitbekova Muhlisa Mirkomiljon qizi, Xolmirzayeva Guliraʼno Isroiljon qizi, Sodiqova Dono Mahmudjon qizi, Mahammadaliyeva Gulshoda Zafarjon qizi Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12969 Tue, 20 Feb 2024 00:00:00 +0300 IONLOVCHI NURLARNING DOZIMETRIYASI VA XOSSALARI. http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12982 <p>Maqolada ionlashtiruvchi nurlanishning dozimetriyasi ionlashtiruvchi nurlanishning xossalarini, nurlanish maydonini yoki nurlanishning moddalar bilan oʻzaro taʼsirini tavsiflovchi fizik miqdorlarni, shuningdek, ularni aniqlash tamoyillari va usullarini koʻrib chiqadi.</p> Muxtaram Boboqulova Xamroyevna Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/12982 Wed, 21 Feb 2024 00:00:00 +0300 ТРАНСПОРТ ВОСИТАСИДАН СОДИР ЭТИЛАДИГАН ЎҒРИЛИК ЖИНОЯТИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА ФОШ ЭТИШНИНГ ЕВРОПА ДАВЛАТЛАРИ ТАЖРИБАСИ ТАҲЛИЛИ http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/13011 <p>Мақолада транспорт воситасидан содир этиладиган ўғрилик жиноятини олдини олиш ва фош этишнинг Австрия, Англия, Бельгия, Германия, Испания, Италия, Нидерландия, Франция, Буюк Британия, Молдова ва Беларусь давлатлар тажрибаси ўрганилган ва илмий асосланган таклифлар билдирилган.&nbsp;</p> Хайдаматов Элёржон Боходирович Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/13011 Wed, 21 Feb 2024 00:00:00 +0300 КАЛИЙ ХЛОРИДИ ЭЛЕКТРОЛИЗИДА УНУМДОРЛИККА ТАЪСИР ЭТУВЧИ БАЪЗИ ОМИЛЛАРНИ ЎРГАНИШ. http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/13012 <p>Газсимон хлорни (Cl<sub>2</sub>) биринчилардан бўлиб, 1774 йилда швед кимёгари Карл Вильгельм Шееле хлорид кислотасига (HCl) марганец (IV) оксидини (MnO<sub>2</sub>) таъсир эттириб олган [1]. Кейинроқ 1785 йилда (бошқа маълумотларга кўра 1787 йилда [2]) француз кимёгари Луи Клод Бертолле газсимон хлорнинг сувдаги эритмаси (хлорли сув) нинг таркибида хлорсимон кислота ва хлорид кислоталари мавжуд бўлиб, у табиий материалларни оқартириш хусусиятига эга эканлигини аниқлади ва бу хақда ўзининг хулосаларини Франция фанлар академиясида эълон қилган [3,4].</p> Хамидов А.Ғ. , Набиев А.А., Ахмедов С.М. Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/13012 Wed, 21 Feb 2024 00:00:00 +0300 METHODOLOGICAL APPROACHES ON THE CONTENT OF THE STATE OF PHYSICAL EDUCATION IN GENERAL EDUCATION SCHOOLS. http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/13058 <p>Scientists and specialists of the developed countries of the world are carrying out many scientific research works on conducting and improving physical education in general education schools in accordance with the requirements of the time. In particular, to find ways to improve the health and physical fitness of children, to increase their movement activity and to rationalize the curriculum of physical education classes, model descriptions aimed at improving extracurricular activities on physical education and various scientifically based methods have been developed that help to strengthen the health of students during the training. and put into practice.</p> S.Uraimov Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/13058 Thu, 22 Feb 2024 00:00:00 +0300 “O’QITUVCHI TALABA NIGOHIDA” MODULINI YARATISH. http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/13077 <p>Bu modul talablarning&nbsp; o’qituvchilar haqidagi fikrini, o’qituvchilar bilim salohiyati&nbsp;&nbsp; hamda xarakteri qay darajada ekanligi bilish uchun qo’llaniladi.</p> Murtazoyeva Mohigul Sunnatillo qizi Copyright (c) 2024 http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/13077 Fri, 23 Feb 2024 00:00:00 +0300