MOODLE TIZIMI VA UNING IMKONIYATLARI

Авторы

  • Axmedova Zulxumor Ikromovna Osiyo Xalqaro Universiteti “Umumtexnik fanlar” kafedrasi o’qituvchisi

Аннотация

Jahon tajribasida oliy ta`limning muhim maqsadlaridan biri - bu talabalarni kasbiy rivojlantirish, ularning bilish mahoratlarini shakllantirish va olingan bilimi, ko’nikma, malaka va kompetentsiyalarini hayotga amaliy qo’llash texnologiyalari tatbiq etilgan. YUNESKO tomonidan qabul qilingan 2030 yilgacha «Butun hayot davomida sifatli ta`lim olishga imkoniyat yaratish» xalqaro ta`lim kontseptsiyasi  asosida ta`limning barcha bosqichlarini intensifikatsiyalash, modernizatsiyalash, axborot texnologiyalari yordamida bilimlar sifatini oshirish metod va usullarini takomillashtirish bo’yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. 

Библиографические ссылки

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 19 fevraldagi «Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi farmoni.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 08-oktabrdagi PF-5847 sonli “Oʻzbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash toʻgʻrisida”gi Farmoni. https://lex.uz/

A.A. Abduqodirov, A.X. Pardayev. Ta’lim jarayonini texnologiyalashtirish nazariyasi va metodologiyasi. “Fan va texnologiya”. Toshkent. 2012 y. 104 b.

A. Abduqodirov, A.Pardayev. Masofali oʻqitish nazariyasi va amaliyoti. Monografiya. - T.: «Fan». 2009, 145 b.

Турсунов, БЖ; Алланазаров, ГО; ,Перспективные технологии производства по улучшению качества бензина,Теория и практика современной науки,,3 (45),305-308,2019,ООО «Институт управления и социально-экономического развития»

Begimqulov U., Boqiyev R. va boshqalar. Masofaviy ta’lim terminlari izohli lugʻati. - T.: Nizomiy nomli TDPU, 2008. -58- b.

Bates A.W. Distance education in a knowledge-based society / A.W. Bates // A keynote address in the ICDE Conference on The Metamorphosis of Distance Education in the Third Millennium. – Toluca, Mexico, 2007.

qizi Nabijonova, N. M. (2023). CREATING A DICTIONARY OF CHEMISTRY AND BIOLOGY TERMS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. Innovative Development in Educational Activities, 2(9), 40-44.

Nabijonova, N. (2023, October). Terminology Matters: The Importance of Consistent Language in Professional Environments. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".

Nabijonova, N. (2023, October). TERMINOLOGY IN THE DIGITAL AGE: NAVIGATING THE LANGUAGE OF TECHNOLOGY. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".

Nabijonova, N. (2023, October). PRINCIPLES OF COMPOSITION OF CHEMISTRY AND BIOLOGY TERMS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".

Maxbuba, T. (2023, October). PROMOTING MOTIVATION AND ENGAGEMENT AMONG ESP LEARNERS: STRATEGIES FOR EFFECTIVE LANGUAGE ACQUISITION. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".

Maxbuba, T. (2023, October). ENHANCING ENGLISH LANGUAGE TEACHING FOR ESP LEARNERS: STRATEGIES AND APPROACHES. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".

Jurayeva, Z. (2023). TIL OʻRGANISH ASPEKTLARI. Scientific journal of the Fergana State University, (3), 123-123.

Jurayeva, Z., & Turganbayev, B. (2023). ENHANCING INFORMATION TECHNOLOGY EDUCATION IN CHILDREN THROUGH E-BOOKS. Академические исследования в современной науке, 2(23), 211-214.

Jurayeva, Z. (2023, October). INCLUSIVE TEACHING STRATEGIES: PROMOTING EQUITY AND DIVERSITY IN THE CLASSROOM. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".

Jurayeva, Z. (2023, October). HARNESSING TECHNOLOGY IN EDUCATION: INNOVATIVE TEACHING TOOLS AND STRATEGIES. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".

Загрузки

Опубликован

2023-11-16