FRAZEMALARDA POLISEMIYA VA MONOSEMIYA HODISALARI

Авторы

  • Jumayev Begali Hudoymurodovich Termiz State University

Ключевые слова:

Tilning leksik birliklari, semantika, frazeologiya, idiomalarning polisemantik va monosemantik jihatlari.

Аннотация

Ushbu maqolada ingliz va o’zbek tillarining ichki resurslariga tayangan holda til birliklarning semantik xususiyatlarini hisobga olgan holda polisemiya, monosemiya kabi hodisalarga murojaat qilingan. Shu bilan birga, ushbu tillarga doir ba’zi idiomalarning polisemantik va monosemantik xususiyatlari tahlilga tortilgan.    

Библиографические ссылки

Mahmud Koshg‘ariy. Devonu lug‘otit turk. Turkiy so‘zlar devoni. 3 jildlik. 3-jild. Tarjimon va nashrga tayyorlovchi: S.Mutallibov. FAN, Toshkent, 1960, – B.15

Qilichev E. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – B., 1999

Stephen Ullman, Semantic: An Introduction to the Science of Meaning, (Oxford: Blackwell,

И. В. Арнольд, Лексикология современного английского язмка, М., 1959, стр. 47

Кошғарий М. Туркий сўзллар девони (Девону луғотит турк). 3 жилдлик.1-жилд.Таржимон ва нашрга тайёрловчи: Солиҳ Муталли Тошкент: Фан. 1960. – Б. 168-169.

Кошғарий М. Туркий сўзллар девони (Девону луғотит турк). 3 жилдлик.2-жилд.Таржимон ва нашрга тайёрловчи: Солиҳ Муталли Тошкент: Фан. 1960. – Б. 168-169.

Миразиз Миртожиев. Ўзбек тилида полисемия. Тошкент «фан» нашриёти 1984. – 135 б.

Миртожиев М. Ўзбек семасиологияси. – Тошкент. “Мумтоз сўз”, 2010

https://en.wikipedia.org/wiki/Polysemy

Загрузки

Опубликован

2023-09-09

Как цитировать

Jumayev , B. . (2023). FRAZEMALARDA POLISEMIYA VA MONOSEMIYA HODISALARI. Development and Innovations in Science, 2(9), 5–10. извлечено от http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/8354