PRINCIPLES OF FORMING SOCIO-CULTURAL COMPETENCE IN GRADUATE CLASS STUDENTS BASED ON GENDER APPROACH

Авторы

  • Karimov Khabibulla Kadomboevich Independent researcher of Urganch State University

Ключевые слова:

Education system, gender approach, attitude culture, sociology, cultural studies.

Аннотация

In this thesis, considerations are made about the principles of organization based on the gender approach in the formation of social and cultural competence in the students of the graduating class.

Библиографические ссылки

Kamenskaya E. N. Gender approach to pedagogy: abstract. dis. ... Dr. ped. Sci. Rostov n/d., 2006.

Sharifzoda, S. (2023). Bo‘lajak o‘qituvchilarni gender yondashuv asosida ijtimoiylashtirishga yo‘naltirilgan kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashga oid nazariy yondashuvlar. Молодые ученые, 1(18), 10-15.

Sharifzoda, S. (2023). System of preparing future teachers for professional activity on the socialization of students on the base of gender approach. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(11), 378-387.

Sharifzoda Sardorbek O‘Razboy Tabib Ugli. (2023). Theoretical principles of preparing future teachers for the professional-pedagogical activity directed to the socialization of students on the base of a gender approach International Multidisciplinary Journal for Research & Development, 10(11), 162-166.

Sharifzoda, S. (2023). Pedagogical and psychological directions of preparing professional activities for the socialization of future teachers on the basis of a gender approach. Development and innovations in science, 2(11), 22-28.

Sharifzoda, M. (2023). Gender xususiyatlarini hisobga olgan holda chet tillarini o'rgatishdagi asosiy omillar. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(11), 84-87.

Sharifzoda, S. (2023). Oliy pedagogik ta’limda gender yondashuvini amalga oshirishning ijtimoiy zarurati. Science and innovation, 2(Special Issue 9), 263-268.

ўғли Шарифзода, С. Ў. Т. Ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантириш асосида ижтимоий компетентлиликни таркиб топтириш мазмуни.

qizi Safayeva, D. H. Umumiy o‘rta ta’lim o‘quvchilarida tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda integrativ yondashuvdan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlari.

SHARIFZODA, S. Oʻquvchilarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda integrativ yondashuvdan foydalanishning pedagogik-psixologik asoslari. Pedagogik ahorat, 78.

Ugli, S. S. U. T. (2020). The Use Of An Integrative Approach In The Formation Of Basic Competencies In Students As A Socio-Didactic Necessity. JCR, 7(12), 3115-3120.

Sharifzoda, S. U. (2021). Pedagogical aspects of the process of formation of basic competencies using integrated learning materials. ISJ Theoretical & Applied Science, 06 (98), 760-763.

Гендерная экспертиза учебников для высшей школы / под. ред. О.А. Ворониной. М., 2005.

Загрузки

Опубликован

2024-02-05