BO‘LAJAK TEXNOLOGIYA FANI O‘QITUVCHILARINI KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH MAZMUNI

Авторы

  • Sayfullayeva Dilafruz Axmadovna Buxoro davlat pedagogika instituti Texnologik ta’lim kafedrasi dotsenti
  • Sharobiddinova Gulchiroy Shokirjonovna Texnologik ta’lim yo’nalishi 2-kurs talabasi

Ключевые слова:

bilim, ko’nikma, malaka, kriativ o’qitish, kasbiy savodxonlilik, ijodiy munosabat, fikrlash, qobiliyat, mustaqil yondashuv.

Аннотация

Bo‘lajak texnologiya fani o‘qituvchilarini kreativligini rivojlantirish mazmuni tahlili, kreativ savodxonlilik, kriativ o’qitish, talabalarning tikuvchilikka oid kreativ rivojlantirish haqida ma’lumotlar bayon etilgan.

Библиографические ссылки

Sh.I.Baxronova. Bo‘lajak texnologiya fani o‘qituvchilarining tikuvchilikka oid kreativligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish. Monografiya. “BUKHARA HAMID PRINT” nashriyoti B.:-2023-y.

Позилова Ш.Х. Креативная компетентностьпреподавателей информатикивысших учебных заведений // Информатика и образование.-М.: 2018. - №1. - С.61-63.

Ibragimova G.I. Interfaol o‘qitish metodlari va texnologiyalari asosida talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish: p.f. bo‘yicha falsafa doktori (PhD) disser. avtoref. –T.: - 2017. – 24 b.

Шелестова Е.С. Tехнология формирования креативности студентов-дизайнеров в процессе профессиональной подготовки. Автореф. канд.пед.наук. – М.: 2014. -231 с.

Загрузки

Опубликован

2023-11-16