OLIY TA’LIMDA INNOVATSION USUL VA VOSITALAR

Авторы

  • Rustamova Surayyo G‘ofurovna

Ключевые слова:

interfaol muloqot, pedagogik dasturiy vositalar, kommunikatsion xizmat, pedagogik qobiliyat, yaratuvchanlik, innovatsion metodlar, zamonaviy axborot texnologiyalari, web-texnologiyalar.

Аннотация

Hozirgi axborot texnologiyalar davrida innovatsion va elektron dasturlardan foydalanish nafaqat IT sohasida, balki ta’lim tizimida ham o‘z o‘rnini topib bormoqda. Buning natijasida bir tomondan talabalar va professor o‘qituvchilarning kompyuter savodxonligi oshirish, boshqa tomondan hozirgi COVID-19 pandemiyasi davrida o‘z sog’lig’imizni saqlagan holda o‘qitish va o‘qitish jarayonini masofadan turib tashkil etish imkonini beradi. Maqolaning maqsadi oliy ta’lim tizimida olib borilayotgan bir qator o‘zgarishlar asosida interfaol usul va vositalar orqali ta’lim samaradorligini oshirish, COVID-19 pandemiyasi davrida masofaviy ta’limni rivojlantirish bo‘yicha ba’zi tavsiyalar berishdir. Bundan tashqari, o‘qish va o‘qishning ilg’or usullari, o‘quv jarayonini masofaviy tashkil etish, oliy ta’limni innovatsion rivojlanishi uchun axborot kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanish, ta’lim platformalari va bulardan foydalanish bo‘yicha O‘zbekiston oliy o‘quv yurtlari tajribasi haqida fikr yuritiladi.

Библиографические ссылки

Aleks Muur. Ta’lim berish va ta’lim olish: pedagogika, ta’lim dasturi va tarbiya. - Rutledj. Ikkinchi nashr. 2012. 202-bet.

Egamberdiyeva N.M. “Ijtimoiy pedagogika”- T.: A. Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2009 y.

Hasanboyev J. va boshqalar. Pedagogika. -T.:2011 y. Noshir nashriyoti.

Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat - yengilmas kuch. Toshkent, “Ma’naviyat”, 2008. 148 bet.

Mavlanova R. va boshqalar. Pedagogika nazariyasi va tarixi.- T.: 2010 y. “Fan va texnologiya” nashriyoti. 461 bet.

Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. “O‘zbekiston” NMIU, 2017. – 485 bet.

ХАСАНОВА Г. Х. General and professional education systems of Uzbekistan and Japan: a comparative analysis //Иностранные языки в Узбекистане. – 2020. – №. 1. – С. 83-97.

Хашимова С. НЕКОТОРЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УДВОЕНИЯ В ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ. - Страны. Языки. Культура. – С. 334-338.

Хашимова С. On some features of teaching foreign language for students of nonphilological areas at the initial stage. – 2019. – Евразийское Научное Объединение. – С. 334-338. International scientific-practical conference on the topic of “Problems and perspectives of modern technology in teaching foreign languages” VOLUME 2 | SPECIAL ISSUE 20 ISSN 2181-1784 SJIF 2022: 5.947 | ASI Factor = 1.7 226 w February 2022 www.oriens.uz

www.pedagog.uz - O‘zbekiston Respublikasi ta’lim portali

www.ziyonet.uz– O‘zbekiston Respublikasi ta’lim portali

Загрузки

Опубликован

2023-11-07

Как цитировать

Rustamova , S. . (2023). OLIY TA’LIMDA INNOVATSION USUL VA VOSITALAR. Current Approaches and New Research in Modern Sciences, 2(11), 23–29. извлечено от http://econferences.ru/index.php/canrms/article/view/9466