INGLIZ VA O‘ZBEK OLAM LISONIY MANZARASIDA FE’LNING TURLI GRAMMATIK KATEGORIYALARI

Авторы

  • Zaynobidinova Irodaxon Mardonovna ADPI, o‘qituvchi

Ключевые слова:

olam lisoniy manzarasi, mayl kategoriyasi, buyruq-istak mayli, shart mayli, o‘timli va o‘timsiz fe’llar, fe’lning tuslanishi.

Аннотация

Ushbu maqolada  ingliz va o‘zbek olam lisoniy manzarasida fe'lning turli grammatik kategoriyalarining o‘rni  tahlil qilingan. Bunda ingliz va o‘zbek  tillaridagi fe’llarning mayl kategoriyasi, o‘timli va o‘timsiz fe’llar, ingliz va o‘zbek tilida fe’llarning bo‘lishli/bo‘lishsizlik shakli, va shaxs/son kategoriyalari keng yoritilib misollar  asosida tahlil qilingan.

Библиографические ссылки

Rahmatullayev Sh. O‘zbek va rus tillarini qiyoslash. – Toshkent: O‘zbekiston, 1993. – 112 b. – B. 60.

O‘zbek tili grammatikasi. Morfologiya. I tom. ‒ Toshkent: Fan, 1975. ‒ 609 b. ‒ B. 466.

O‘zbek tili grammatikasi. Morfologiya. I tom. ‒ Toshkent: Fan, 1975. ‒ 609 b. ‒ B. 474.

O‘zbek tili grammatikasi. Morfologiya. I tom. ‒ Toshkent: Fan, 1975. ‒ 609 b. ‒ B. 475.

Мыльцева Н.А., Жималенкова Т.М. Универсальный справочник по грамматике английского языка. ‒ Москва: Глосса, 2005. ‒ 280 с. ‒ С. 115.

Мыльцева Н.А., Жималенкова Т.М. Универсальный справочник по грамматике английского языка. ‒ Москва: Глосса, 2005. ‒ 280 с. ‒ С. 116.

Мыльцева Н.А., Жималенкова Т.М. Универсальный справочник по грамматике английского языка. ‒ Москва: Глосса, 2005. ‒ 280 с. ‒ С. 105.

Rahmatullayev Sh. O‘zbek va rus tillarini qiyoslash. – Toshkent: O’zbekiston, 1993. – 112 b. – B. 53.

O‘zbek tili grammatikasi. Morfologiya. I tom. ‒ Toshkent: Fan, 1975. ‒ 609 b. ‒ B. 455.

O‘zbek tili grammatikasi. Morfologiya. I tom. ‒ Toshkent: Fan, 1975. ‒ 609 b. ‒ B. 459-462.

Rahmatullayev Sh. O‘zbek va rus tillarini qiyoslash. – Toshkent: O’zbekiston, 1993. – 112 b. – B. 65.

O‘zbek tili grammatikasi. Morfologiya. I tom. ‒ Toshkent: Fan, 1975. ‒ 609 b. ‒ B. 504.

O‘zbek tili grammatikasi. Morfologiya. I tom. ‒ Toshkent: Fan, 1975. ‒ 609 b. ‒ B. 506.

Загрузки

Опубликован

2024-03-31