SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF DEVELOPMENT OF STUDENTS' INFORMATION COMPETENCE USING DIGITAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

Авторы

  • Karimova Nilufar Boltaboyevna Independent researcher of Urgench State University

Ключевые слова:

Educational system, digital educational technologies, information competence, professional conditions.

Аннотация

This thesis discusses the scientific-theoretical features of using digital educational technologies in the development of students' information competence during higher education.

Библиографические ссылки

Bilotta, E., Bertacchini, F., Gabriele, L., Giglio, S., Pantano, P. S., & Romita, T. (2021) turizm ta'limida sanoat 4.0 texnologiyalari: talabalarni texnologiya bilan fikrlashga o'rgatish. Mehmondo'stlik, bo'sh vaqt, Sport va turizm ta'limi jurnali, 29.

Dudar, V. L., Riznik, V. V., Kotsur, V. V., Pechenizka, S. S. Va Kovtun, O. A. (2021). Masofaviy va aralash ta'lim sharoitida modern texnologiyalari va raqamli vositalardan foydalanish. Tilshunoslik va Madaniyat sharhi, 5 (S2) (2021) 733-750. https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS2.1416

Ugli, S. S. O. R. T. (2023). Theoretical principles of preparing future teachers for the professional-pedagogical activity directed to the socialization of students on the base of a gender approach. International Multidisciplinary Journal for Research & Development, 10(11), 162-166.

Sharifzoda, S., & Karimov, K. (2024). Theoretical principles of developing socio-cultural competence of graduate students on the base of gender approach. Академические исследования в современной науке, 3(5), 5-9.

Sharifzoda, S., & Karimov, H. (2024). Bitiruvchi sinf o'quvchilarining o'quv faoliyatini rag'batlantirishning gender xususiyatlari. Молодые ученые, 2(4), 4-7.

Sharifzoda, S. O. Texnologiya ta’limi jarayonida integrativ texnologiyalar foydalanib o‘quvchilarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirish imkoniyatlari. Международный научно-образовательный электронный журнал «Образование и наука в XXI веке, (16), 172-178.

M., Beardsley Albó, L. P., & Hernández-Leo, D. (2021) o'qituvchi qobiliyat va motivatsiya bo'yicha Favqulodda ta'lim ta'sir raqamli texnologiyalardan foydalanish Aragón. Britaniya ta'lim texnologiyalari jurnali, 52 (4), 1455-1477.

Шарифзода, С. Ў. Т. Ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантириш асосида ижтимоий компетентлиликни таркиб топтириш мазмуни.

Сардорбек, Ш. (2023). Gender pedagogikasining dolzarb muammolari. научно-теоретический журнал “ma'mun science”, 1(1).

Sharifzoda, S. O. (2021). Ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантириш асосида ижтимоий компетентлиликни таркиб топтириш мазмуни. Academic research in educational sciences, 2(6), 2181-1385.

Загрузки

Опубликован

2024-03-11