3-SINFLARDA TABIIY FANLARNI O‘QITISHDA O‘QUVCHILARNI VIRTUAL MUHITGA OLIB KIRISH.

Авторы

  • G’aniyeva Gulhayo Islom qizi Termiz davlat pedagogika institut “ Boshlang’ich ta’lim metodikasi”kafedrasi o’qituvchisi

Ключевые слова:

“tabiat”,“tabiat va biz‘‘,”mediata’lim”,”metodlar”,”ta’lim texnologiyalari”,”multimedia vositalari”, “zamonaviy dasturlar”,VR qurilmala

Аннотация

Bugungi kunda dunyo miqyosida tabiiy fanlarni virtual muhitga olib kirish.multimedia vositalari asosida o‘qitishni takomillashtirish, xalqaro baholash dasturlari darsda o‘quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini oshirish sohasida keng ko‘lamli islohotlarni amalga oshirishga bo‘lgan ehtiyoj yanada kuchaymoqda. Bu borada samaradorlikka erishish hamda multimedia vositalarining rolini va ta’sirini oshirish, mavjud muammolarni konseptual o‘rganish va tahlil qilish mavzuning dolzarbligini belgilaydi.

Библиографические ссылки

Norbo‘taev X.B. Boshlang‘ich sinf tabiatshunoslik darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish metodikasi // Zamonaviy ta’lim. – Toshkent, 2016. - № 6. – S. 34 – 39.

Narbayev A.B. Mediatexnologiya vositalaridan foydalanish astronomiya o’qitishda samaradorlikni oshirishning muhim omili. //O’zMU xabarlari. -Toshkent, 2018. -B. 268-272.

Norbo‘taev X., Eshquvvatov Sh. Boshlang‘ich sinflarda didaktik o‘yinli ta’lim texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi // Zamonaviy ta’lim. – Toshkent, 2015. - № 6. – B. 67 – 68.

Rayhon Beruniy. Tarayhalar (Javohirot kitobidan) -T.: Meros,1991. -47

Bahromov A.D., Sharipov Sh., Nabieva M. Tabiatshunoslik. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 3–sinfi uchun darslik. –T.; Cho‘lpon, 2019 y.-126 b.

Бекетова О.А. Инновация в образовании: понятие и сущность // Теория и практика образования в современном мире: материалы Междунар. науч. конф. Июль. 2014 г. – Санкт-Петербург, 2014. – СПБ.: Сатис, 2014. – С. 1 – 2.

Sharipova D., Xodieva D.P., Shirinov M.K. Tabiatshunoslik va uni o‘qitish metodikasi – T.: Barkamol fayz mediya, 2018. – 453 b.

Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki

Электронный ресурс https://ru.wikipedia.org/wiki/ Вентцель, Константин Николаевич

Электронный ресурс https://cyberleninka.ru/.../zankova-novye-vozmozhnosti-na-primeremuzy.

Загрузки

Опубликован

2023-11-15

Как цитировать

G’aniyeva , G. . (2023). 3-SINFLARDA TABIIY FANLARNI O‘QITISHDA O‘QUVCHILARNI VIRTUAL MUHITGA OLIB KIRISH. Академические исследования в современной науке, 2(24), 114–117. извлечено от http://econferences.ru/index.php/arims/article/view/9624